Statistiska centralbyrån, SCB

Sverige klarar EU:s konvergenskrav med allt större marginal

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:32 CEST

Nationalräkenskaper, kvartalsvis (NR)

Sverige klarar EU:s konvergenskrav med allt större marginal

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick 2005 till 2,9 procent av BNP och den konsoliderade bruttoskulden uppgick till 50,3 procent av BNP. Därmed klarar Sverige med god marginal EU:s konvergenskriterier som kräver att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än -3 procent och bruttoskulden inte högre än 60 procent av BNP.

Detta enligt preliminära beräkningar som levereras av SCB till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Den offentliga sektorns finansiella sparande och bruttoskuld har successivt förbättrats under rapportperioden 2002-2005.

Vid beräkningen av dessa mått gäller något annorlunda beräkningsregler än i de ordinarie nationalräkenskaperna. När finansiellt sparande beräknas skall så kallade swappar (räntor på skuldbytesavtal) vara inkluderade i räntorna, vilket de inte är i de ordinarie beräkningarna. Bruttoskulden beräknas till nominellt värde, i de ordinarie finansräkenskaperna är den värderad till marknadsvärde.

Jämfört med de nationalräkenskaper som publicerades den 7 mars har den offentliga sektorns finansiella sparande reviderats upp med 4 mdkr 2005 beroende på ny information om statens skatteintäkter.Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier
http://www.scb.se/templates/pressinfo____164075.asp
Miljarder kronor
2002 2003 2004 2005

BNP 2 371,6 2 459,4 2 573,2 2 673,1

Finansiellt sparande -5,3 2,0 46,8 77,4
I procent av BNP -0,2 0,1 1,8 2,9

Bruttoskuld 1 232,2 1 273,2 1 299,6 1 345,5
I procent av BNP 52,0 51,8 50,5 50,3


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax Fax 08-506 942 96
Förfrågningar
Per Ericson
Tfn 08-506 945 37
E-post nrinfo@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.