Moderaterna

Sverige oförberett på en framtida pandemi

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 16:04 CET

Riksdagsledamot
Ewa Björling
0708-12 20 57

-Trots flera utredningar som utmynnat i rekommendationer om hur olika myndigheter och organisationer skulle kunna samarbeta för en effektiv krishantering vid pandemier, terrorangrepp och naturkatastrofer ser vi inga konkreta resultat. Endast akuta åtgärder såsom antivirala medel och vaccinproduktion står i fokus. Långsiktiga basala åtgärder diskuteras i mycket liten utsträckning. Detta är helt oacceptabelt.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling med anledning av den interpellation hon i dag ställer till statsrådet Morgan Johansson.

Interpellationen bifogas nedan i sin helhet.

-----------

Sverige oförberett på en framtida pandemi

Sverige saknar i dag beredskap inför ett större smittoutbrott. Oavsett om det är fågelinfluensan eller något mer troligt virus, som till exempel annan patogen influensa, HIV eller Ebola som kan komma att mutera och spridas mellan människor står det klart att Sverige inte skulle klara av en större pandemi. Enligt flera forskare förutspås en pandemi vara den enda verkliga faran för världsekonomin. Ett terrorattentat eller en naturkatastrof kan störa ekonomin betydligt i de länder som drabbas, men inte utgöra ett långsiktigt hot på samma sätt som ett världsomspännande virusutbrott.

Idag satsar Sverige 183 miljoner kronor till ramanslag för hela Smittskyddsinstitutets verksamhet där smittskyddet bara utger en mindre del. Från Socialstyrelsens sida satsas tio miljoner kronor som är öronmärkta för akut smittskyddsberedskap samt att utveckla en nationell handlingsplan vid en influensaepidemi. Trots flera utredningar som utmynnat i rekommendationer om hur olika myndigheter och organisationer skulle kunna samarbeta för en effektiv krishantering vid pandemier, terrorangrepp och naturkatastrofer ser vi inga konkreta resultat. Tyvärr diskuteras långsiktiga basala åtgärder i mycket liten utsträckning. Det är helt oacceptabelt. Några av de mest centrala frågorna WHO ställer krav på till länderna vad gäller ansvar och riskbedömningar är ännu inte fullt ut verkställda i Sverige idag.

Därför vill jag fråga statsrådet Morgan Johansson följande;
- Är det statsrådets uppfattning att någon har ett övergripande ansvar vid en influensapandemi?
- Är det statsrådets uppfattning att all nödvändig lagstiftning finns för att skyndsamt och effektivt kunna sätta in rätt åtgärder mot en pandemi?
- Är det statsrådets uppfattning att det finns en tydlig ansvarfördelning mellan olika myndigheter för pandemihantering?
- Är det statsrådets uppfattning att det finns en tydlig beslutsstruktur i detta sammanhang, hur ser den i så fall ut och är den känd för samtliga nyckelaktörer?
- Är det statsrådets uppfattning att det genomförts större övningar, gällande pandemihantering, där även Regeringskansliet deltagit?
- Är det statsrådets uppfattning att det för pandemihantering finns en tydlig kommunikationsplan som riktar sig till samtliga aktuella nivåer?
- Är det statsrådets uppfattning att alla vårdinstanser har upprättat effektiva program för hur man hanterar infektionssjukdomar av detta slag?
- Är det statsrådets uppfattning att Sverige har ett effektivt system för att övervaka influensaepidemiers spridning?

Ewa Björling (m) bänk 63
Stockholm den 13 mars 2006

__________________
Niclas Bengtsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 41 05
+46-73-682 80 03