Sida

Sverige stödjer fattigdomsbekämpning genom budgetstöd till Tanzania

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 14:36 CEST


Tanzania har nått betydande resultat i kampen mot fattigdom. Men utmaningarna att förbättra livet för befolkningen är stora. Därför ingår Sida idag ett fyraårigt avtal om budgetstöd i linje med Tanzanias strategi för fattigdomsbekämpning.

De årliga beloppen kommer att variera mellan 315-450 miljoner kronor per år beroende av de resultat som uppnås. Sida ställer också krav på respekt för demokrati och mänskliga rättigheter samt framsteg i korruptionsbekämpningen.

- Hittills har budgetstödet lett till ett antal goda resultat. Infrastrukturen har kunnat underhållas och byggas ut, hälso- och utbildningssystemen har förbättrats och rättsväsendet har reformerats. Budgetstödet har också gett Sverige möjligheter att föra en dialog med regeringen på viktiga områden, inte minst inom demokrati och korruptionsbekämpning, säger Erik Korsgren, Sidas chef för utvecklingssamarbetet med Tanzania.

Idag går 69 procent av Tanzanias statsutgifter till åtgärder som bekämpar fattigdomen. Detta har bland annat lett till att närvaron i grundskolan har ökat från cirka 59 till cirka 84 procent sedan 2000, och att andelen barn som dör innan ett års ålder har minskat med nästan en tredjedel.

Landets kapacitet att generera el har ökat, liksom andelen av befolkningen som är anslutna till det nationella elnätet. Fler använder regeringens hälso- och sjukvårdsinrättningar, men hiv och aids är en stor utmaning, liksom mödradödligheten.

- Även om det har skett förbättringar, så är det mycket som återstår. Det är viktigt att statsförvaltningen reformeras från central till lokal nivå. Statens medel, inklusive det svenska stödet, måste kanaliseras till de allra fattigaste utan att pengar försvinner genom exempelvis korruption eller felsatsningar. Denna reform motverkar detta och är därför särskilt viktig, säger Erik Korsgren.

Trots dokumenterade goda resultat på flera viktiga områden och hög ekonomisk tillväxt visade den senaste hushållsundersökningen att en ansenlig andel av Tanzanias befolkning fortfarande befinner sig under fattigdomsnivån. Utmaningarna att förbättra livsvillkoren för befolkningen är fortfarande stora.
Budgetstödet lämnas via statsbudgeten och hjälper på så sätt också till att stärka landets eget administrativa system och öka allmänhetens insyn i hur pengarna används.

Sveriges regering beslutar om ett land kan få budgetstöd i samband med att samarbetsstrategier med utvecklingsländer antas. Då prövas och bedöms landets fattigdomsinriktade politik och andra grundförutsättningar att kunna ta emot denna typ av stöd. Inför utbetalning gör Sida bedömningar av resultat och om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Sverige beviljar i dagsläget budgetstöd årligen motsvarande cirka 1 miljard kronor, vilket utgör ungefär tre procent av Sveriges samlade utvecklingssamarbete. För närvarande har Sverige budgetstödsavtal med Burkina Faso, Mali, Moçambique, Tanzania och Zambia.

För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.