Socialdemokraterna

Sverige stödjer individers rätt att klaga på staters arbete mot kvinnodiskriminering

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2003 00:00 CEST

Sverige har nu ratificerat FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Det ger enskilda kvinnor och grupper av kvinnor rätt att klaga på att länder inte uppfyller de åtaganden de gjort under konventionen om att motverka diskriminering och främja jämställdhet.

- Det är ett viktigt komplement till konventionen mot avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Och det är ett tydligt stöd till världens kvinnor, säger vice statsminister Margareta Winberg.

- Det är välkommet verktyg för att stärka efterlevnaden av åtaganden som länder gjort internationellt, säger utrikesminister Anna Lindh.

I flera internationella konventioner finns klagomålsförfaranden som ger individer klagorätt. År 1999 antog FN:s generalförsamling ett tilläggsprotokoll där en individuell klagorätt införs även för konventionen mot kvinnodiskriminering. Nu har alltså Sverige godkänt tilläggsprotokollet.

FN har sedan det grundades arbetat med att förbättra kvinnornas ställning och bekämpa diskriminering av kvinnor. Detta arbete har bland annat resulterat i en särskild konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor som antogs av FN:s generalförsamling 1979.

Hittills har 173 länder antagit konventionen, vilket innebär ca 90% av FN:s medlemsstater.

Sverige har bundit sig till konventionen och därmed åtagit sig att vidta ett antal åtgärder på olika samhällsområden för att avskaffa diskriminering av kvinnor. Grundkraven har varit två: att stater ska motverka diskriminering - och också aktivt verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Tilläggsprotokollet ger alltså individer en möjlighet att framföra klagomål, men först sedan alla nationella möjligheter uttömts. FN kan sedan rikta kritik mot länder för att inte följa sina åtaganden.

Meningen är att det ska vara ett påtryckningsmedel och ett slags kontrollinstrument för att stater ska uppfylla sina åtaganden.

Tilläggsprotokollet innehåller i korthet följande:

* En möjlighet för enskilda individer eller grupper av individer att göra framställningar beträffande kränkningar av de rättigheter som nämns i konventionen. Till exempel gäller det diskriminering av kvinnor i arbetslivet. Klagomålen ska framföras till Kommittén mot kvinnodiskriminering.

* Kommittén mot kvinnodiskriminering ges möjlighet att på eget initiativ undersöka trovärdiga uppgifter om allvarliga eller systematiska kränkningar av en stat som är bunden av tilläggsprotokollet. Tilläggsprotokollet innebär en skyldighet för staterna att skydda personer som lämnat in klagomål.

För ytterligare information se propositionen "Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande" (prop. 2002/03:19)


(Pressmeddelande från Statsrådsberedningen


Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03

Dan Svanell
Pressekreterare
070-560 17 93