Utrikesdepartementet

Sverige välkomnar nya EU-förslag om ökad rörlighet för varor

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:33 CET

EU-kommissionen beslutade på tisdagen om en översyn av den så kallade nya harmoniseringsmetoden ("den nya metoden") och enklare tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på varuområdet. Översynen ska leda till mer enhetliga regler och till att nationella myndigheter i högre utsträckning ska kunna lita på andra länders provningsresultat.

- Att den inre marknaden fungerar effektivt är ett grundläggande intresse för Sverige. Den ger svenska företag en hemmamarknad med 500 miljoner konsumenter. Vi välkomnar varje steg att riva hinder och stödjer EU-kommissionens förslag, säger handelsminister Sten Tolgfors.

- 2007 blir "varuåret" i EU, då flera EU-initiativ kommer att presenteras. Först ut är detta förslag till en översyn av den nya harmoniseringsmetoden och enklare tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande. Kommissionens förslag ligger väl i linje med det svenska systemet, svenska prioriteringar och svenska intressen.

- Översynen är betydelsefull för näringslivet, eftersom företagen behöver enkla och effektiva regler. Det är också viktigt att regler tillämpas på samma sätt i alla EU:s medlemsländer, så att inte onödiga hinder uppstår. Krångliga regler och procedurer försämrar EU:s och Sveriges konkurrenskraft och leder till ekonomiska förluster för företagen, säger handelsministern.

- En vara som är godkänd i ett EU-land ska fritt kunna säljas i övriga EU-länder och kostnaderna för provning och kontroll måste sänkas. Samtidigt är det viktigt att allmänheten litar på att de varor som säljs också är säkra. Utan konsumenternas förtroende kommer handeln inte att fungera som den ska, säger handelsminister Sten Tolgfors.

-----------

Den "nya metoden"
Det finns idag ca 25 områden som regleras med hjälp av den "nya metoden", till exempel krav på leksaker och maskiner. Metoden har använts på varuområdet sedan 1980-talet och är ett effektivt sätt att öka rörligheten på EU:s inre marknad. Översynen ska fylla det behov som finns i dag av mer enhetliga regler, som både underlättar för företag att uppfylla direktiven, och underlättar arbetet med att bedöma varor eller att se till att farliga produkter tas bort från marknaden. Tanken är också att nationella myndigheter i högre utsträckning ska kunna lita på andra länders provningsresultat. De förslag som nu ska förhandlas innebär att en företagare som tillverkar t.ex. mekaniska ventiler bara ska behöva följa ett direktiv med gemensamma definitioner, i stället för flera direktiv som är fallet idag.

Ömsesidigt erkännande
På de varuområden där det inte finns harmoniserade regler, gäller den så kallade principen om ömsesidigt erkännande. Den innebär att man i princip inte kan hindra varor som lagligen godkänts i ett land att säljas i andra medlemsstater. Den föreslagna rättsakten ska säkerställa enhetlig tillämpning av principen i alla medlemsstater och därmed underlätta handeln.


Kontakt:
Maria Pålsson
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 56 49
070-348 18 32
maria.palsson@foreign.ministry.se

Sara Bratberg
Departementssekreterare
Enheten för exportfrämjande och inre marknaden
08-405 5414


Catrin Lidbom
Kansliråd
Enheten för exportfrämjande och inre marknaden
08-405 3778-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om EU:s inre marknad (http://www.regeringen.se/sb/d/2812)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
EU-kommissionens pressmeddelande (på engelska) (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/181&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en)
Beslutet om ömsesidigt erkännande (på engelska) (http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/mutrec_en.htm)