Miljödepartementet

Sveriges ambitiösa klimatpolitik ligger fast

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 15:51 CET

Sverige ska behålla sin ledande roll i klimatarbetet genom att minska de nationella utsläppen och lägga grunden för en långsiktigt hållbar omställning av energisystemet. Detta har regeringen och vänsterpartiet idag enats om i den proposition Nationell klimatpolitik i global samverkan som nu läggs på riksdagens bord.

Regeringen och vänsterpartiet är överens om det kortsiktiga målet att koldioxidutsläppen ska minska med minst 4% till år 2010 jämfört med 1990 års nivå. Bedömningen är att det målet kan överträffas, vilket också vore önskvärt för att Sverige ska klara av de ambitiösa mål som gemensamt satts upp på att sänka koldioxidutsläppen med 25% till år 2020.

- Tillsammans med det kortsiktiga målet har vi nu enats kring ett mål på medellång och lång sikt. För år 2020 bör utsläppen för Sverige vara 25 procent lägre än utsläppen år 1990. På lång sikt har vi också enats kring ett temperaturmål om en maximal global genomsnittlig uppvärmning med två grader Celsius över förindustriell nivå, säger miljöminister Lena Sommestad.

I propositionen skriver regeringen och vänsterpartiet att i takt med att samhället inriktas på att underlätta och främja etablering och utbyggnad av förnybar energi minskar intresset av tillförsel från fossila bränslen. Det finns därför vare sig energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme för en storskalig utbyggnad av naturgasnätet.

Nytt i propositionen är satsningen på att utveckla särskilda sektorsvisa inriktningsmål för 2015. Inriktningsmålen är viktiga för att visa på en väg att uppfylla det samlade målet för 2020 då också beroendet av fossila bränslen ska vara brutet.

- Vårt mål är att år 2010 ska utsläppen av koldioxid från transportsektorn ha stabiliserats på 1990 års nivå. Det är en hög ambition och för att lyckas gör vi nu särskilda investeringssatsningar så som transportsnåla lösningar, ökad energieffektivitet och förnybara bränslen, avslutar miljöminister Lena Sommestad.

En av utgångspunkterna i den svenska klimatstrategin är att Sverige internationellt skall vara ett föredöme. De svenska utsläppen av växthusgaser är i dag låga i jämförelse med övriga industriländer, räknat såväl per person som per BNP-enhet. Sverige har sedan 1970-talet arbetat framgångsrikt med att minska beroendet av fossila bränslen och därigenom reducerat utsläppen av växthusgaser.

I propositionen skriver regeringen och vänsterpartiet att det krävs kraftfulla insatser för att minska dagens utsläpp och att framtida utsläppsökningar begränsas. De lokala klimatinvesteringsprogrammen som lanserades år 2002 som stöd för klimatåtgärder har hittills bidragit med 350 000 ton minskade utsläpp av koldioxid per år och en minskad energianvändning på ca 0,6 TWh. (Till det kommer minskade utsläpp på upp till 1.5 miljoner ton och en minskning av energianvändningen på 1,8 TWh till följd av de lokala investeringsprogrammen som lanserades 1996.)

- Klimatinvesteringsprogrammen har haft en enorm betydelse i vårt klimatarbete och de lokala initiativen är viktiga. Därför förlänger vi nu programmet till år 2008 och förstärker det med nya medel, säger Kjell-Erik Karlsson.Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare hos Lena Sommestad
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Kjell-Erik Karlsson
Vänsterpartiet
070-343 96 32