Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges befolkning 2011: Minskat barnafödande under 2011

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 10:04 CET

Efter 11 år av ökat barnafödande minskade fruktsamheten under 2011. Mycket har hänt över tid, föräldrarnas medelålder har ökat och antalet barn som föds inom äktenskapet har minskat.

Skillnader i barnafödande mellan åren kan bero på en rad saker, men minskningen under 2011 ska sättas i relation till 2010 års relativt höga barnafödande. Då föddes 115 641 barn. Under 2011 föddes 111 770 barn, vilket är i nivå med 2009. Som alltid föddes fler pojkar än flickor.

För att befolkningen ska kunna öka av sig själv, utan hjälp av invandring, behöver varje kvinna föda i genomsnitt minst 2,1 barn under sitt liv. Barnafödandet har inte sedan början av 1990-talet nått denna nivå. Under 2011 låg den så kallade summerade fruktsamheten på 1,90 barn per kvinna, att jämföra med 1,98 och 1,94 under 2010 respektive 2009. De tidigaste uppgifterna för den summerade fruktsamheten finns från 1751. Då föddes i genomsnitt 5 barn per kvinna.

Summerad fruktsamhet under åren 1970-2011

Föräldrarna blir äldre

Över tid har mammornas medelålder åter ökat och antalet barn som föds inom äktenskapet har minskat. Fram till omkring början av 1900-talet har mammornas medelålder legat kring eller strax över 30 år varpå den minskade till omkring 26 år under 1960- och 1970-talet. Sedan dess har medelåldern åter ökat. Under 2011 var medelåldern för mammor och pappor 30,8 respektive 33,9 år. Förstagångsmammorna och –papporna under 2011 var i genomsnitt 28,9 respektive 31,5 år.

Nästan hälften, 46 procent, av barnen som föddes under 2011 hade en gift mamma. Under slutet av 1950-talet hade nästan alla som föddes, 90 procent, gifta föräldrar.

Allt fler lever ”uti hundrade år”

Den återstående medellivslängden vid födelsen är idag 83,4 år för kvinnor och 79,4 år för män. För 150 år sedan låg medellivslängden på strax under 50 år. Men det betyder inte att människor i allmänhet dog i så unga år. Den höga spädbarnsdödligheten påverkade nämligen den genomsnittliga livslängden kraftigt. Idag ökar livslängden främst på grund av minskad dödlighet bland de äldre.

Högst medellivslängd har kvinnor i Båstad och män i Danderyd. Där beräknas den återstående livslängden vid födelsen vara 86,0 respektive 83,0 år.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är den återstående livslängden vid pensionsåldern extra intressant. Om man ser till dödligheten de senaste fem åren beräknas 65-åriga kvinnor och män leva ytterligare 21,0 år respektive 18,1 år.

Återstående medellivslängd vid födelsen efter kommun och kön 2007–2011
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____331064.aspx

I våra nypublicerade artiklar kan du även läsa
- att mer än 300 000 svenskar har varit gifta flera gånger
- att utvandringen är större än någonsin tidigare och
- att vår utrikes födda befolkning ökar

Definitioner och förklaringar

Den summerade fruktsamheten är ett mått som beräknar hur många barn dagens kvinnor förväntas få i genomsnitt om benägenheten i olika åldrar att få barn förblir detsamma som under 2011. Det verkliga genomsnittliga antalet barn går inte att beräkna förrän dagens kvinnor genomlevt sitt reproduktiva liv.

Befolkningsstatistiken bygger på registerdata. Omkring 1 procent av alla barn har okända fäder. Det tar dessutom längre tid att samla in uppgifter över papporna och statistiken över deras medelålder är därmed preliminär. Definitiv statistik över fädernas medelålder kan produceras under april.

Den återstående medellivslängden vid en viss ålder kan inte jämföras med den återstående medellivslängden vid födelsen. De som överlevt till t.ex. 65 års ålder har redan levt igenom 65 års dödsrisker och har därmed en längre beräknad livslängd i jämförelse med de nyfödda.

Statistiken över livslängden bygger på 5-årsvärden. I mindre regionala områden, som exempelvis i kommuner, kan medellivslängden variera från år till år i högre utsträckning än i större regioner. Genom att använda uppgifter över 5-årsperioder får slumpmässigheten mindre påverkan.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Nya artiklar om födda, döda, in- och utvandring, utrikes födda samt giftermål och skilsmässor återfinns på vår webbplats under Tabeller & diagram > Texter och diagram. På webbplatsen finns även information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt andra tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Månadsstatistik för februari publiceras den 5 april 2012 klockan 9.30 och statistik över första kvartalet publiceras den 9 maj 2012 klockan 9.30.Statistikansvarig myndighet och producent

Befolkningsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Anna-Karin Nylin
Tfn 019 - 17 67 31
E-post befolkning@scb.se
Lena Bernhardtz
Tfn 019 - 17 65 27
E-post befolkning@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.