Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges BNP ökade med 3,6 procent andra kvartalet 2007

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2007 09:39 CEST

Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet år 2007 visar en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 3,6 procent, kalenderkorrigerad, jämfört med motsvarande period 2006. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2007 blev ökningen 1,0 procent.

SCB gör för andra kvartalet en snabbversion av BNP-beräkningarna som presenteras drygt en månad efter kvartalets utgång. Ordinarie beräkning kommer att publiceras den 18 september. Snabbversionen för andra kvartalet bygger på ett mer begränsat dataunderlag och är mer osäker än en ordinarie beräkningsomgång.

Procenttalen avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period förra året. För användningssidan används faktiska tal, eftersom ingen kalenderkorrigering görs. För BNP, produktionssidan och sysselsättningen används kalender korrigerade värden.

En halvårsvis jämförelse visar att BNP ökade med 3,3 procent jämfört med första halvåret 2006.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade andra kvartalet med 2,5 procent. Försäljningen inom detalj- och framför allt sällanköpsvaruhandeln ligger på en fortsatt hög nivå och genererar ökningar för de flesta konsumtionsvaror. Antalet bostäder ökar och till bostäderna behövs möbler och annan hemutrustning, vilka ökar med drygt 6 procent. Ännu kraftigare ökningar noteras för audio-visuella- samt IT-varor och tjänster. Hushållens inköp av nya och begagnade bilar ökade med drygt 4 procent. Drivmedel visade en mycket måttlig ökning. Hushållen fortsätter att byta uppvärmningssystem. Oljekonsumtionen minskar kraftigt samtidigt som alternativa bränslen ökar i omfattning. Andra kvartalet i år var också något varmare än förra året.

Det ordinarie underlaget för beräkning av turismkonsumtionen saknades i stor utsträckning denna gång och beräkningen baseras på utvecklingen under de närmast föregående kvartalen. Denna post har under de senaste åren visat stora förändringstal och utgör en extra osäkerhetsfaktor detta kvartal.

Hushållskonsumtionens bidrag till BNP-utvecklingen var 1,1 procentenheter.

De offentliga konsumtionsutgifterna uppvisade en ökning med 1,9 procent. Den statliga konsumtionen ökade med 1,1 procent medan den kommunala steg med 2,3 procent. Bidraget till BNP-ökningen uppgick till 0,5 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar steg under kvartalet med 9,2 procent. Maskininvesteringarna ökade starkt med hela 21 procent. Bostadsinvesteringarna visade en uppgång på 10,5 procent och övriga byggnader och anläggningar gick upp 5,1 procent. Investeringarna i bostäder utgör nu drygt tre procent av BNP, vilket är den högsta andelen sedan 1993.

Näringslivets investeringar ökade med 10,6 procent. Industrin har en rekordökning på hela 22 procent, vilket vi får gå tillbaka till 1995 för att matcha. Den starka investeringsökningen bekräftar det rapporterade höga kapacitetsutnyttjandet inom industrin och behovet av utbyggnad. El- och värmebranscherna visade en fortsatt stark investeringstakt med en ökning på närmre 50 procent.

De statliga myndigheternas investeringar minskade främst beroende på kraftigt minskade väginvesteringar. Offentliga myndigheter totalt ökade marginellt.

Investeringarnas bidrag till BNP-ökningen uppgick till 1,7 procentenheter.

Exporten ökade med 5,9 procent medan importen ökade med 7,8 procent. Export och import av tjänster visade fortsatt stark utveckling medan handeln med varor hade en något svagare utveckling. Förändringen av exportnettot gav ett negativt bidrag till BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter. Nettot utgjorde ändå en förbättring jämfört med föregående kvartal.

Produktionen inom näringslivet ökade med 4,0 procent. Byggindustrin, transporter och kommunikationer samt privata tjänster har de högsta utvecklingstalen. Näringslivets sysselsättning, mätt som antalet arbetade timmar, steg med 4,9 procent. Detta är den starkaste sysselsättningsökningen sedan nationalräkenskaperna började redovisa kvartalsberäkningar 1970. De senaste årens produktivitetstillväxt har därmed brutits under 2007. Den offentliga produktionen ökade med 2,3 procent och antalet arbetade timmar i offentliga myndigheter steg med 2,4. Arbetade timmar totalt i ekonomin ökade med 4,0 procent.

Revideringar av tidigare kvartal
I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har inga revideringar av tidigare kvartal gjorts vid detta beräkningstillfälle. I den ordinarie beräkningen av andra kvartalet, som publiceras den 18 september, ses även beräkningarna av första kvartalet över.

Definitioner och förklaringar
Volymförändringar. I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad. Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad. Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktisk. Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser. BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2000. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2000 inte är additiva. En summering av t.ex. försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP.

Jämförbarhet med primärstatistik. Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma p.g.a. att aktualiteten kan vara olika.

Avstämning. BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera. http://www.scb.se/nr0103.

För relaterad statistik se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____210388.asp

Förfrågningar
Göran Svensson
Tfn 08-506 945 48
E-post nrinfo@scb.se
Per Ericson
Tfn 08-506 945 37
E-post nrinfo@scb.se