Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har idag utväxlat yrkanden

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 17:29 CET

BI:s yrkanden i korthet:

Lönebestämmelser
Den internationellt konkurrensutsatta industrins parter ska fastställa den kostnads¬ökningsökning som medför åtminstone bibehållen konkurrenskraft. BI föreslår att löner och övriga arbetskraftskostnader justeras med följsamhet till dessa avtal.

Allmänna bestämmelser
BI föreslår bland annat smärre justeringar av arbetstidsreglerna, att "klämdag" i samband med nationaldagen avvecklas, att några ersättningsregler ändras samt att de i 2005 års avtalsrörelse tillsatta partsgemensamma arbetsgruppernas förslag beaktas i avtalen.

Arbetsgrupper
BI föreslår vidare att partsgemensamma arbetsgrupper ska
· fortsätta arbeta med sammanläggningen av Byggnadsavtalet, R-avtalet, S-avtalet och Anläggningsavtalet.
· utreda om och i så fall vilka förändringar som bör verkställas i Byggnadsavtalet med anledning av Europadomstolens dom 2007-02-13 i granskningsarvodesmålet.

Byggnads yrkanden:
Byggnads har bara lämnat tre yrkanden:
· Löneutrymmet är lägst 3,9 procent.
· Byggnadsavtalets bestämmelser ändras så att granskningsarvodet ska betalas av ar-betsgivaren i stället för av byggnadsarbetaren.
· Anläggningsavtalets bestämmelser ändras så att Byggnads lokalavdelning, i stället för företagets medarbetare, blir part vid bland annat löneförhandlingar.

Förhandlingarna fortsätter med kansliöverläggningar den 6 mars och i delegationerna den 8 mars. Avtalen löper ut den 31 mars.

- BI har satsat på att fortsätta den hittills så framgångsrika arbetsmodellen med parts-gemensamma arbetsgrupper mellan avtalsförhandlingarna och BI har därför nu endast yrkat på marginella justeringar av avtalen, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggin-dustrier.

- Vi var övertygade om att Byggnads delade vårt synsätt, fortsätter Bo Antoni. Vi för-väntade oss motsvarande yrkanden från Byggnads sida. Både yrkandet om ändrade regler för granskningsarvodet och yrkandet om ändrat partsförhållande medför grund-läggande ändringar i kollektivavtalen med långtgående konsekvenser och dessa borde beredas i en arbetsgrupp.

- Vi hoppas dock att vi under de fortsatta förhandlingarna hittar tillbaka till den sam-förståndsanda som präglat det partsgemensamma arbetet sedan 2004 års avtalsför-handlingar, avslutar Bo Antoni.

För kompletterande information, ring Bo Antoni, 0709-25 58 36


Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org