Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, 1:a kvartalet 2011: Stark konjunktur, tecken på avmattning

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 09:45 CEST

Bilden av god svensk ekonomisk utveckling, med starka bidrag från export, lagerinvesteringar och fasta bruttoinvesteringar, står sig även efter första kvartalets BNP-utfall. Tecken på avmattning inom flera delar av ekonomin talar dock för att epitetet tigerekonomi snart är ett minne blott och att vi är på väg in i en mognare fas i konjunkturcykeln med måttligare ökningstakter. Läs analysen av statistiken som nu presenteras i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 2/2011.

Första kvartalet steg BNP med 0,8 procent, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet. Det är en tydlig dämpning jämfört med de tre senaste kvartalen då ökningstakten var 1,6, 1,9 respektive 2,0 procent, säsongrensat.

Bruttonationalprodukten (BNP) och arbetade timmar

Procentuell förändring från föregående kvartal, säsongrensad.

Källa: Nationalräkenskaperna

Från det att hushållens konsumtion varit en stark drivkraft till den ekonomiska utvecklingen i Sverige har på kort tid ett snabbt omslag i utvecklingen skett under vintern. Under första kvartalet i år utgjorde hushållens konsumtionsutgifter i stället en ganska svag länk i det ekonomiska maskineriet. Dessa ökade då bara blygsamt, med 0,4 procent från kvartalet innan. Under både tredje och fjärde kvartalet var ökningstakten mer än dubbelt så hög, 0,9 procent. En ökad återhållsamhet med utgifterna hänger sannolikt samman med de fördyringar för hushållen som inträffat på senare tid och som slagit hårt mot deras budget.

Mer fart är det för de fasta bruttoinvesteringarna som ökade för sjätte kvartalet i rad. Investeringsvolymerna har återhämtat sig allt mer och är på väg tillbaka mot nivån innan krisen. Den starka utvecklingen första kvartalet drevs på av ökade bostads- och maskininvesteringar. Fasta bruttoinvesteringar och lagerinvesteringarna stod tillsammans för 3,9 procentenheter av den faktiska BNP-utvecklingen på 6,9 procent.

Utrikeshandeln präglas av stark återhämtning från en låg nivå efter finanskrisen. Första kvartalet fortsatte importen och exporten av varor att utvecklas starkt i ett internationellt perspektiv. Den svenska varuexporten ökade med 4,0 procent säsongrensat och överträffade därmed världshandeln med varor som steg med 3,6 procent första kvartalet, enligt CPB. Tjänsteexporten tappade däremot fart bland annat till följd av en svag utveckling av utländska resenärers konsumtion i Sverige. Kroneffekten tycks ha slagit hårdare mot ekonomin via turism och därmed tjänstehandel än mot företagens varuhandelvolymer.

Inom näringslivet påminner utvecklingen första kvartalet i år mycket om det fjärde kvartalet i fjol då en första avmattning i produktionen kunde registreras. Avmattningen fortsatte första kvartalet och nu tydligare än tidigare. Det gällde de flesta branscher. Även om konjunkturen är fortsatt stark tyder mycket på att konjunkturtoppen, mätt som tillväxten i BNP, passerats för den här gången. Produktionstillväxten för näringslivet var som högst andra och tredje kvartalet 2010. Det är fortfarande tillverkningsindustrin som är dragloket i näringslivet. Ökningen av produktionen överstiger vida den för den privata tjänstesektorn. Men orderingången till industrin visar nu tecken på att svikta. En första och tydlig dämpning av arbetade timmar i näringslivet kan nu noteras. Tillväxten i arbetsproduktiviteten är dock fortsatt mycket stark

Sysselsättningen fortsatte att öka första kvartalet. Samtidigt var utvecklingen av arbetslösheten inte lika positiv. Anmärkningsvärt var att arbetslösheten för kvinnor inte fortsatte att sjunka; andelen arbetslösa kvinnor var därmed högre än för män. En viktig bidragande orsak till den relativt höga arbetslöshetsnivån är att flödet av personer som stått utanför arbetskraften till arbetslöshet varit betydande. Andelen lediga jobb var samtidigt under första kvartalet rekordhög i förhållande till den relativa arbetslösheten.

Sveriges Ekonomi – statistiskt perspektiv innehåller även två temaartiklar. I den första artikeln görs ett nedslag i den aktuella konjunkturen i perspektiv av en ökad globalisering, samt effekter av integreringen av real- och finansiell ekonomi. Dessa förändringar ställer nya krav på statistiken. Den andra artikeln är en fortsättning på en temaartikel om revideringar i nationalräkenskaperna som publicerades i decembernumret 2010. Studien av revideringar av BNP från produktionssidan visar att förädlingsvärdena inom industrin har störst systematiskt fel i de preliminära beräkningarna. Dessutom underskattas vanligen volymutvecklingen för industrin i de preliminära beräkningarna.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i publikationen "Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv"

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Avdelningen för nationalräkenskaper, analysenheten
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Peter Buvén
Tfn 08-506 945 28
E-post peter.buven@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.