Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv, 3:e kvartalet 2009: Svag export men orderingången tecken på ljusning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:35 CET

För graf vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284202.aspx

Återhämtningen i den svenska ekonomin går långsamt. Både under andra och tredje kvartalet noterades endast en svag BNP-ökning från den låga nivån efter raset under finanskrisen. Exportorderingången för industrin har dock utvecklats positivt de senaste månaderna. Det kan tyda på att en återhämtning är på väg för industrin. Läget på arbetsmarknaden är fortfarande dystert, men med vissa tecken på stabilisering. Läs analysen av statistiken som nu presenteras i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 4/2009.

Den internationella ekonomiska krisens effekter på utvecklingen av den svenska ekonomin verkar nu ha avtagit. Bruttonationalprodukten har stabiliserats och visade det tredje kvartalet liksom under andra kvartalet en marginell uppgång jämfört med föregående kvartal. Det kraftiga fallet ser därmed ut att ha upphört.

Den svaga exportutvecklingen tyngde BNP och liksom de föregående kvartalen var det framför allt varuexporten som utvecklades mycket ogynnsamt. Bilden av orderingången från exportmarknaden är dock mer positiv och kan antyda att en återhämtning av varuexporten kan vara på väg.

Graf: Industrins orderingång

Procentuell förändring från föregående kvartal. Säsongsrensade värden

De fasta bruttoinvesteringarna såväl som lagerförändringarna drog ned BNP påtagligt. De offentliga investeringarna har de senaste kvartalen bidragit till att i någon mån hålla uppe den totala investeringsnivån.

Av försörjningsbalansens olika delar var det detta kvartal främst den offentliga konsumtionen och hushållskonsumtionen som gav ett påtagligt positivt bidrag till BNP-utvecklingen. Liksom under andra kvartalet ökade hushållskonsumtionen svagt under tredje kvartalet. En stor del av den nedgång i hushållskonsumtionen som skett ägde i själva verket rum under första halvan av 2008, innan finanskrisen och dess följdeffekter på den reala ekonomin slog till med full kraft. Eftersom hushållens disponibla inkomster fortfarande ökade realt blev sparandet även under tredje kvartalet mycket högt.

Produktionen i tillverkningsindustrin låg under tredje kvartalet i år på en mycket lägre nivå än ett år tidigare. En jämförelse med föregående kvartal antyder dock att nedgången kan ha upphört och att en återhämtning är på väg.

Den bild av arbetsmarknaden som framträder är fortfarande ganska mörk. Sysselsättning och arbetslöshet utvecklades ogynnsamt, speciellt inom tillverkningsindustrin, och de lediga jobben blev färre. Emellertid kan konstateras att antalet varsel om uppsägningar har sjunkit kraftigt sedan början av året och under tredje kvartalet närmat sig en normal nivå.

Publikation

En mer utförlig redovisining av denna undersökning finns i publikationen "Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv"

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Avdelningen för nationalräkenskaper, analysenheten
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

 

Förfrågningar

Leif Munters
Tfn 08-506 945 09, 070-399 45 09
E-post leif.munters@scb.se

Caroline Ahlstrand

Tfn 08-506 943 33
E-post caroline.ahlstrand@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.