Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 10:01 CEST

I denna andra kvartalsrapport analyseras den senaste utvecklingen i svensk ekonomi med ett statistiskt perspektiv t.o.m. 2:a kvartalet 2003. Den nya rapporten går igenom vad som påverkat BNP-tillväxten hittills i år, sett både från produktions- och användningssidan i ekonomin.

Rapporten pekar bland annat på följande:

Få branscher bidrar till export- och produktionstillväxten.

Under första halvåret i år drog endast ett par branscher upp den totala export- och produktionstillväxten inom industrin, dvs. läkemedels- och motorfordons-industrin. Rensat för dessa två branscher märks ingen tillväxt för övrig industri under årets första halvår.

Den fortsatt svaga industrikonjunkturen slår även igenom på utvecklingen för branschen företagstjänster, inte minst för datakonsulter, som hittills i år visat fallande priser och minskad sysselsättning. Produktionsvolymen för företagstjänster totalt sett närmast stagnerade under första halvåret jämfört med motsvarande period 2002.

Hushållens konsumtion bidrar mest till BNP-tillväxten
Parti- och detaljhandelsförsäljningen har däremot bidragit relativt kraftigt till BNP-tillväxten hittills i år, liksom förra året. Sett från användningssidan bidrog hushållens konsumtion av detaljhandelsvaror med hela 0,6 procentenheter till den faktiska BNP-tillväxten på 0,7 procent andra kvartalet. Hushållens inkomstutveckling har dämpats i år i samband med ökad arbetslöshet, fallande sysselsättning, låga löneökningar och vissa höjningar av kommunalskatter. Under första halvåret i år steg hushållens reala disponibla inkomster med endast 0,3 procent, vilket innebär att konsumtionsökningen finansierats med minskat sparande.

Rapporten finns publicerad på SCB:s webbplats.