Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 09:33 CET

Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv, 4:e kv 2005:

Tjänster driver på tillväxten

Detta framgår i SCB:s publikation "Sveriges Ekonomi – statistiskt perspektiv" som ger fördjupad information om det senaste kvartalets ekonomiska utveckling.

Exporten fortsatte att gå bra under 2005, vilket var den främsta faktorn bakom BNP-tillväxten på 2,7 procent. Tjänsteexportens bidrag till BNP-tillväxten är nästan en tredjedel. Även hushållens konsumtion fortsätter att växa, men sett i ett längre perspektiv är det exporten som växer mest, mätt i relation till BNP. För industrin blev 2005 ett mellanår, men tjänsterna visar en starkare utveckling.

Tjänsteexporten som svarar för drygt en femtedel av den totala exportefterfrågan har, med undantag för transportbranschen, ett relativt lägre importinnehåll, i genomsnitt är importinnehållet ungefär 20 procent. Exporten av tjänster utvecklas starkt mellan 2004 och 2005 med en volymutveckling på drygt 12 procent, och ger med sitt låga importinnehåll ett ännu större bidrag till BNP-utvecklingen än vad varuexporten gör.

Under 2005 syntes tendenser av globaliseringens verkningar i statistiken främst som en mycket stark merchanting, en ökad import av insatsvaror till exportindustrin, en svårmätbar gränshandel av konsumentvaror samt en fortsatt stark prispress på konsumentprodukter som livsmedel och elektronikvaror.

Produktivitetstillväxten har varit stark i Sverige de senaste femton åren. I vissa forskningsresultat hävdades att detta till stor del beror på hur prisförändringar på elektroniska komponenter mäts. I en fördjupningsartikel beskrivs den statistik och de metoder som används samt visas att dessa påståenden inte stämmer. En översyn av metoden att mäta prisförändringar på elektroniska komponenter är dock väl motiverad.

Miljön har stor påverkan på tillväxten. Miljöräkenskaperna strävar efter att mäta denna utveckling. Med utgångspunkt från BNP beräknas en grön NNP genom att reducera med förslitning av realkapital och naturkapital. En genomgång presenteras i en fördjupningsartikel.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i rapporten Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv - Fjärde kvartalet 2005

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Ekonomisk Analys
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-667 77 88
Förfrågningar
Monica Nelson Edberg
Tfn 08-506 945 66
E-post monica.nelsonedberg@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.