DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Sveriges Förenade Studentkårer anmäler högskolor till DO

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 10:00 CEST

Sveriges Förenade Studentkårer har gjort en anmälan till diskrimineringsombudsmännen om att 14 av de högskolor i landet som lyder under Lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286) saknar likabehandlingsplan.

- Vi tycker att det är mycket positivt att SFS engagerar sig i den här lagstiftningen och granskar universitetens och högskolornas arbete med att främja studenters rättigheter och förhindra diskriminerande behandling, säger DO Margareta Wadstein.

Likabehandlingslagen trädde i kraft 1 mars 2002. Den övervakas gemensamt av diskrimineringsombudsmännen (JämO, DO, HO och HomO). Under våren 2002 reste ombudsmännen runt till ett stort antal av landets högskolor för att informera studenter och högskoleledningar om lagen och dess innehåll. I april i år hölls ett seminarium där ombudsmännen och representanter för högskolor och studentorganisationer kunde ta del av några erfarenheter som gjorts under det gångna året.

- Hittills har vi från ombudsmännens sida koncentrerat oss på att stödja universiteten och högskolorna i deras arbete med att ta fram planer. Vi har ordnat föreläsningar och seminarier för ansvariga och för studenter. Det går också bra att ringa eller skriva till ombudsmännen för att få råd om hur man kan arbeta med åtgärdsplaner, menar HomO Hans Ytterberg.

- De riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning som Handikappombudsmannen, HO, nyligen har presenterat innehåller konkreta tips om hur man kan gå tillväga när man inventerar tillgängligheten och lägger upp åtgärdsplaner, påpekar handikappombudsman Lars Lööw.

Få anmälningar
Relativt få anmälningar har hittills kommit in på likabehandlingsområdet. Huvudsakligen rör de enskilda studenter som gjort diskrimineringsanmälningar. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har vi fått in 17 anmälningar om särbehandling av lärare eller tjänsteman på skolan, om etniska trakasserier och intagning till utbildningar samt nekat språkstöd. Handikappombudsmannen, HO, har fått in 15 anmälningar, som bland annat handlar om nekat tillträde till utbildning och bedömning av studieprestation. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, har fått in två anmälningar, båda handlar om trakasserier i samband med praktik. Jämställdhetsombudsmannen, JämO har bara fått in en diskrimineringsanmälan av substans under perioden, om kvotering till högskolan.

JämO
Endast en anmälan hittills har gällt lagens krav på likabehandlingsplaner. Vid Göteborgs Filmfestival anmäldes Dramatiska Institutet till JämO för brister i främjandearbetet enligt jämställdhetslagen och likabehandlingslagen. Vid JämOs granskning framkom att Dramatiska Institutet just hade uppdaterat sin jämställdhetsplan och att likabehandlingsplanen var av god kvalitet.

- Ombudsmännen kommer att mötas för att diskutera hur vi går vidare med tillsynen av lagen om likabehandling av studenter i högskolan, säger JämO Claes Borgström. När det gäller jämställdhetsplaner har vi mångåriga erfarenheter, men detta är ett nytt lagområde där praxis måste utformas och goda exempel lyftas fram. Det kommer att ta viss tid, men det arbetet inleds på bredare front genom SFS anmälan.

Pressekreterare Sonya Aho
08 – 55 60 95 06
070 – 546 78 21
sonya.aho@do.se