Invest Sweden

Sveriges företagsklimat saknar spets

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 11:09 CEST


Företagens investeringar och sysselsättning riskerar att plana ut

7 juli 2009

Sverige erbjuder ganska goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv men skiljer inte ut sig från konkurrentländerna i främst Europa. De utländska företagens investeringar och sysselsättning i Sverige riskerar att minska eller plana ut på nuvarande nivå.

ISA:s rapport "På andra sidan krisen - De utländska företagens syn på Sverige" redovisar hur 50 ledande företrädare för utländska företag med över 150 000 anställda i Sverige ser på det svenska företagsklimatet. Intervjuerna har matchats med en enkät där företagsledarna ger betyg mellan 1-10 på hur Sverige möter företagens behov inom kompetensförsörjning, infrastruktur och skatter m.m. Syftet med rapporten är att ge en bild av de långsiktiga förutsättningarna bortom krisen för de utländska företagens verksamhet i Sverige.

I rapporten framgår att företagen trivs i Sverige, men att det svenska företagsklimatet inte erbjuder några fördelar gentemot konkurrentländerna i t.ex. Europa. Processen för att avlägsna hinder för företagande och investeringar är trög.

Företagen känner oro över kompetensförsörjningen på sikt, där specialister och kvalificerade industriarbetare redan idag är en bristvara. Infrastrukturen får överlag goda betyg. Vägar och IT/telekom får beröm medan järnvägen anses underprestera.

Företagsbeskattningen får godkänt, men den höga individbeskattningen ses som en långsiktig broms för arbete och investeringar i Sverige. Dessutom försvårar den företagens rekrytering från utlandet.

Endast ett fåtal av de intervjuade företagen ser möjligheter att växa i Sverige i framtiden. Flertalet ser framför sig att sysselsättningen och investeringarna behålls på nuvarande nivå eller minskar.

- De utländska företagen trivs och det är lätt att göra affärer här, säger Per-Erik Sandlund, generaldirektör vid Invest in Sweden Agency (ISA). Ett orosmoln är naturligtvis att företagen inte kan nämna några särskilda skäl för att bedriva verksamhet i Sverige. Samtidigt ser man framför sig neddragningar i sysselsättning och investeringar.

- I rapporten framgår att Sverige är ett bra värdland, men också att vi kan göra mycket mer av våra förutsättningar, säger Per-Erik Sandlund. VD:ar agerar affärsmässigt men är ju också ambassadörer för Sverige i sitt globala företag. Ju bättre det svenska företagsklimatet är desto starkare blir deras argument för verksamheten i Sverige.

Ladda ner rapporten på www.isa.se/sv

För ytterligare information kontakta:

Magnus Runnbeck, utredningsansvarig (0702-69 74 60)

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA med huvudkontor i Stockholm har utlandskontor i USA, Japan, Kina och Indien. Därutöver samarbetar ISA nationellt med kommuner och regioner samt internationellt med ambassader och konsulat. För ytterligare information besök www.isa.se.