Miljödepartementet

Sveriges första vindkraftsproposition

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:02 CET


Energipolitiken ska skapa förutsättningar för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning. På lång sikt är målet att samhället ska få all energi från förnybara energikällor.

Som ett led i energiomställningen presenterar regeringen i dag den första propositionen som helt ägnas åt produktion av el från vind. Här läggs arbetet med vindkraft under de kommande fem åren fram. Propositionen bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en omfattande utbyggnad av vindkraft, såväl storskalig som småskalig både till havs och på land.

Ett grundläggande budskap är att myndigheter och länsstyrelser ska ge vindkraften högre prioritet. Regeringen har för avsikt att fortsätta översynen av olika myndigheters uppgifter och roller. Redan nu beslutas om ett stöd för planering av vindkraft riktat främst till kommuner som på grund av bristande resurser inte har kunnat genomföra en kommunal fysisk planering för vindkraftutbyggnad. Även lagar och andra delar av regelverket kommer att revideras för att underlätta bland annat tillåtlighetsprövningen för vindkraften.

Propositionen innehåller flera konkreta förslag för att underlätta utbyggnaden av vindkraften, bland annat:
- Sänkning av fastighetsskatten för vindkraftverk från 0,5% till 0,2%.
- Förenklad tillåtlighetsprövning genom att effektgränsen mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt kommer att höjas till mellan 10-25 MW.
- Ett nationellt center för vindkraft inrättas.
- Pilotprojektstödet om 350 miljoner kronor inriktas till fr a landområden med goda vindförutsättningar.
- Översyn av riksintressen för vindkraft och nytt planeringsmål.
- Nätutredning tillsätts för ytterligare åtgärder som underlättar förnybar elproduktion från vindkraft.

I propositionen etableras begreppet vindbruk för att markera att nyttjande av vind för elproduktion har likheter med andra näringar som jord- och skogsbruk. Regeringen vill uppmärksamma den roll för utveckling både på landsbygden och i ett mer regionalt perspektiv som vindkraften kan spela. Vindkraft skapar arbetstillfällen både vid uppförande och under drift. Med ett ökat lokalt ägande förs också ökade ekonomiska resurser till orten.

Sverige är idag en viktig underleverantör när det gäller komponenter till vindkraftverk men har ingen egen tillverkningsindustri av större omfattning. Det är regeringens förhoppning att privata investerare och företag ser möjligheter att starta tillverkning av vindkraftverk även i Sverige.

- Vindkraften har en enorm potential, och svensk vindkraftsindustri står i startgroparna. Jag hoppas att med den första vindkraftspropositionen någonsin få ordentlig fart på utbyggnaden av vindkraft, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i en kommentar.

Insatserna i propositionen har en bred parlamentarisk förankring. Alltsedan 1997 års energipolitiska uppgörelse samarbetar den socialdemokratiska regeringen med centerpartiet och vänsterpartiet i energifrågorna. Denna proposition har även miljöpartiets stöd.


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Claes Pile
Departementssekreterare
08-405 26 86
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop.2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/60661)