Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges folkmängd 31/12 2006, definitiva uppgifter: Befolkningen slår rekord på flera fronter

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:10 CET

Invandringen år 2006 blev den största sedan SCB börjat mäta. Utvandringen var den högsta på över 100 år. Aldrig tidigare har så många personer erhållit svenskt medborgarskap. Fler barn föddes, fler gifte sig och fler registrerade partnerskap.

Under år 2006 ökade Sveriges befolkning med 65 505 personer vilket gav en folkmängd på 9 113 257 personer den 31 december.

Invandringen nådde "all time high"

Invandringen ökade med 47 procent till 95 750 personer. Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent män. År 1994, då många kom från krigets Jugoslavien, var tidigare det år som hade flest invandrare. År 2006 invandrade drygt 12 000 fler än 1994. Invandringsökningen berodde till största delen på den tillfälliga asyllag som i vissa fall gav asylsökande rätt till en ny prövning. Lagen gällde under perioden 15 november 2005 till 31 mars 2006 men alla ärenden kunde inte prövas under denna period utan arbetet fortsatte under stora delar av året.

Liksom tidigare år var den största enskilda invandrargruppen svenska medborgare, 16 procent av den totala invandringen. Därefter kom irakiska medborgare med elva procent. Invandringen av svenska medborgare ökade med tio procent medan invandringen av irakiska medborgare ökade med hela 269 procent jämfört med 2005. De två nästföljande länderna i storleksordning var Polen och Danmark. Även de hade en större invandring än föregående år.

Högsta utvandringen på över 100 år
Även utvandringen ökade kraftigt. Under år 2006 utvandrade 44 908 personer. En ökning med hela 18 procent jämfört med året innan.

För att hitta en antalsmässigt högre utvandring måste vi leta oss tillbaka till år 1892. Då utvandrade 45 504 personer vilket var en procent av folkmängden, jämfört med en halv procent för 2006. Majoriteten var liksom föregående år svenska medborgare följt av finska, danska och norska medborgare.

Många nya små människor
Totalt föddes 105 913 barn. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2005. Av dem som föddes under 2006 var 51 430 flickor och 54 483 pojkar. Alla månader förutom december hade en ökning av antalet födda jämfört med föregående år. Vanligaste födelsemånaden var mars. Trots att mars var den vanligaste månaden föddes det flest barn på dymmelonsdagen, det vill säga den 12 april.

Några färre dog
Under år 2006 avled 91 177 personer, 47 000 kvinnor och 44 177 män. Det var något färre än under 2005 då 91 710 personer avled. Spädbarnsdödligheten, dvs. antalet barn som dör under sitt första levnadsår, som har minskat kraftigt de senaste 50 åren ökade något under 2006. Spädbarnsdödligheten var 2,8 barn per 1 000 levande födda jämfört med 2,4 år 2005. Den var dock lägre än år 2004 då den var 3,1.

Fler par sa ja till varandra
För femte året i rad ökade antalet giftermål. Under förra året sa 45 551 par ja till varandra vilket var en ökning med tre procent jämfört med året innan. Ett så högt antal nya äktenskap har inte Sverige haft sedan 1969 med undantag för 1989 då förändringar i änkepensionen fick hela 108 919 par att gifta sig.

Antalet personer som registrerade partnerskap ökade under 2006. Totalt registrerade 278 män och 382 kvinnor partnerskap, en ökning med 14 respektive 9 procent. Aldrig tidigare har så många kvinnor registrerat partnerskap. Männen registrerade partnerskap som mest 1995 då lagen infördes.

Antalet skilsmässor i stort sett oförändrat
Antalet skilsmässor ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Totalt skilde sig 20 295 par under 2006. Antalet registrerade partners som separerade ökade däremot. Under året valde 95 män och 106 kvinnor som tidigare varit registrerade partners att gå skilda vägar.

Många fick svenskt medborgarskap
Under 2006 erhöll 51 239 personer svenskt medborgarskap genom ansökan. Aldrig tidigare har så höga siffror uppmätts. Största antalsmässiga ökningen skedde bland irakiska medborgare, där 12 895 personer erhöll svenskt medborgarskap.

Över hälften av kommunerna ökade sin folkmängd
Av Sveriges 290 kommuner ökade 165 sin folkmängd under 2006 medan övriga kommuner hade en folkminskning eller oförändrad folkmängd.

Jämtlandskommunen Ragunda hade för första gången sedan 1989 en folkökning. Andra kommuner som bröt en långvarig folkminskning var bland annat Örnsköldsvik och Avesta, två kommuner som inte växt sedan 1990. Kiruna hade en folkökning efter tolv år av folkminskning.

Bland Sveriges 50 största kommuner hade alla utom Gotland och Falun folkökning medan enbart nio av landets 50 minsta kommuner hade folkökning. Detta innebär i stort sett att Sveriges största kommuner fortsätter att bli större medan de små bli mindre.

Inte bara skidguld kan firas i Åre

Åre var en av två kommuner som passerad 10 000 invånare under 2006. Inte sedan 1996 har Åre haft en folkmängd över 10 000. Den andra kommunen var Habo, en kommun som aldrig tidigare varit så stor. Borås kommun fick åter igen över 100 000 invånare. Senast kommunen hade detta var 1993, innan den delades och Bollebygd bildade en egen kommun.


Mer information finns på http://www.scb.se/templates/pressinfo____192728.asp

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 31 december 2006 och befolkningsförändringar under år 2006. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.

Nästa publiceringstillfälle


Den 15 mars kommer ett statistiskt meddelande att publiceras tillsammans med ett pressmeddelande. Då kommer ytterligare befolkningsstatistik för 2006 att presenteras.

Producent
Befolkningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019 - 17 69 42

Förfrågningar
Befolkningsstatistik
Tfn 019 - 17 60 10
E-post befolkning@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.