Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges folkmängd 31/12-2010, definitiva uppgifter Folkmängden närmar sig 9,5 miljoner

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:36 CET

Sveriges folkmängd var vid 2010 års slut 9 415 570 personer. Jämfört med 2009 har folkmängden ökat med 74 888 personer. Fler par gifte sig, antalet födda fortsatte att stiga och invandringen minskade för första gången sedan 2004. Folkmängden ökade i 149 av Sveriges kommuner.

Folkmängden minskade i 140 av Sveriges 290 kommuner under 2010. En kommun, Ydre, hade oförändrad folkmängd och resterande 149 kommuner ökade. I Norrköping, Lund och Nacka passerade folkmängden 130 000, 110 000 respektive 90 000 invånare. Vallentuna passerade mer blygsamma 30 000 invånare. Under de senaste 40 åren har 16 kommuner haft en obruten folkökning. De flesta av dessa kommuner är större städer eller förortskommuner till större städer. Filipstad och Hällefors är två kommuner som däremot har upplevt en folkminskning 40 år i rad.

Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner 2010
För karta se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308293.aspx

Antalet födda fortsatte att stiga
Under förra året föddes 115 641 barn. Det är en ökning med 3,4 procent jämfört med 2009.  Som vanligt föddes något fler pojkar än flickor. Flest barn föddes den 13 juli, då 397 barn upplevde sin allra första dag i livet. De vanligaste födelsemånaderna var juli och mars.

Både giftermål och skilsmässor ökade med 6 procent
Förra året gifte sig 50 730 par. Det motsvarar en ökning med 5,6 procent jämfört med 2009 års giftermål.

Sedan den 1 maj 2009 har enkönade par kunnat gifta sig. Innan dess kunde de registrera partnerskap. Mellan 2008 och 2009 ökade antalet enkönade par som ingått antingen ett partnerskap eller gift sig med 2,5 procent. Det var kvinnorna som svarade för den ökningen. Under 2010 ökade både de kvinnliga och manliga paren jämfört med året dessförinnan. Antalet enkönade par ökade då med 29,3 procent jämfört med 2009.

Antal ingångna partnerskap och enkönade giftermål, 1995-2010

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308293.aspx
I diagrammet ovan ingår antalet par som mellan 1995-2009 ingått partnerskap och antalet par som mellan 2009-2010 gift sig i ett enkönat äktenskap. Omvandlingar av registrerade partnerskap till giftermål ingår ej.

Under 2010 skilde sig 6,2 procent fler par jämfört med året dessförinnan, 23 593 par skilde sig och 112 par avregistrerade sitt partnerskap.

Invandringen minskade under 2010
Under 2010 invandrade 98 801 personer, vilket är 3 479 personer färre än under 2009. Inte sedan 2004 har invandringen minskat från ett år till ett annat. Under 2010 var det framförallt färre kvinnor som invandrade medan männen, i stort sett, invandrade i samma omfattning som under de senaste åren.

Den största gruppen invandrare är återvändande svenska medborgare. Somaliska medborgare var den näst största gruppen följd av irakiska medborgare. Under de senaste åren har invandringen av irakier minskat kraftigt. Under 2007 invandrade nästan lika många irakiska medborgare som svenska medborgare. Då kom 15 200 irakiska medborgare och under 2010 invandrade endast 4 534. Bland de svenska medborgarna som invandrade under förra året var det vanligast att flytta från Norge, USA, Storbritannien och Danmark. Övriga invandrare kommer vanligtvis från det land  de är medborgare i.

Fler utvandrade under förra året
Förra året utvandrade 48 853 personer, något fler män än kvinnor. Jämfört med 2009 ökade utvandringen med 24,5 procent. En stor del av ökningen beror på att Skatteverket under förra året särskilt följde upp personer vars bosättning varit okänd en längre tid. Om dessa personer inte längre ansågs vara bosatta i Sverige blev de avregistrerade från folkbokföringen som utvandrade. Om vi i statistiken bortser från denna grupp var utvandringen ändå 14 procent högre under förra året jämfört med 2009. Det beror på att utvandringen under 2009 var relativt låg. Förra årets utvandring ligger i nivå med utvandringen under 2006-2008.

De svenska medborgare som utvandrade flyttade främst till Norge följt av Storbritannien och USA. Utländska medborgare som utvandrar från Sverige flyttar oftast till det land de är medborgare i. De resterande som flyttar någon annanstans flyttar främst till Danmark (om man bortser från den stora gruppen som avregistrerats från folkbokföringen och har flyttat till okänt land). Av de som flyttade till Danmark under 2010 var pakistanier en stor grupp. Om man bortser från de 84 procent av utvandrarna som var svenskar eller danskar, utgjorde pakistanska medborgare nära en tredjedel av de övriga.

Vanligast att irakier erhållit svenskt medborgarskap
Efter tre år av minskat antal personer som erhållit svenskt medborgarskap ökade antalet under 2010. Under 2010 erhöll 9,9 procent fler personer svenskt medborgarskap jämfört med 2009. Totalt fick 32 457 personer svenskt medborgarskap under året och som vanligt något fler kvinnor än män. De flesta som erhöll svenskt medborgarskap var, liksom 2009, irakiska medborgare.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2004-2010

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308293.aspx

* Sedan den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft den 1 maj 2009 går det ej att ingå registrerat partnerskap i Sverige.


Definitioner och förklaringar
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2010, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2010 men redovisas inte som händelser under 2010. Detta medför att folkökningen inte är det samma som summan av födelseöverskott och flyttningsöverskott. Sveriges folkmängd den 31/12 2010 minskades med 214 personer till följd av händelser som inträffat före 2010, men som rapporterades under året.

Avsnittet som behandlar enkönade giftermål inkluderar ej omvandlingar av registrerat partnerskap till äktenskap. Detta för att kunna jämföra ökningen mellan registrerade partnerskap och giftermål sedan partnerskapslagstiftningen avskaffades. Under 2010 omvandlade 97 kvinnliga par och 66 manliga par sitt partnerskap till äktenskap. Motsvarande antal under 2009 var 216 kvinnliga respektive 215 manliga par.

De 16 kommuner som har haft en obruten folkökning under 40 år är Vallentuna, Värmdö, Ekerö, Huddinge, Sollentuna, Norrtälje, Håbo, Strängnäs, Växjö, Vellinge, Lund, Kungsbacka, Härryda, Lerum, Umeå och Ängelholm. Indelningen av kommunerna i större städer och förortskommuner till större städer bygger på Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2011.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 31 december 2010 och befolkningsförändringar under år 2010. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.


Nästa publiceringstillfälle
Den 17 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2010.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019 - 17 69 42

Förfrågningar
Inge Göransson
Tfn 019 - 17 61 75
E-post befolkning@scb.se
Anna-Karin Nylin
Tfn 019 - 17 67 31
E-post befolkning@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.