Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges folkmängd den 31 december 2009, preliminära uppgifter: Folkökning mitt i den ekonomiska krisen

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 09:36 CET

När det nya året inleds kommer Sveriges folkmängd att vara 9 340 000 personer enligt den preliminära befolkningsstatistiken. Folkmängden ökar med rekordfart, vi blir 84 000 personer fler under 2009. En så stor ökning har bara noterats en gång tidigare, nämligen 1946.

Att folkökningen är så stor beror på ett fortsatt högt antal födda och en hög invandring, men också på en kraftigt minskad utvandring och något minskat antal avlidna.

Svenskarna håller sig numera i Sverige

Under året beräknas 38 000 personer utvandra, en minskning med hela 15 procent jämfört med föregående år. Den största utvandringsgruppen är svenska medborgare, trots det är det den grupp vars utvandring minskat mest. Jämfört med 2008 minskade deras utvandring med en femtedel, eller 5 000 personer. De svenska medborgarna flyttar till Norge och Finland i ungefär samma utsträckning under 2009 som 2008, däremot har utvandringen till Storbritannien och USA minskat med omkring 700 personer till respektive land.

Andra stora utvandringsgrupper är danskar, finländare och norrmän som främst flyttar till sina medborgarskapsländer. Bland utvandrarna är det som vanligt en något större andel män än kvinnor.

Fler somalier kommer till Sverige

Invandringen fortsätter att ligga på höga nivåer. Under 2009 beräknas 102 000 personer invandra. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följd av irakier och somalier. Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent. Liksom tidigare år är en något större andel av invandrarna män.

Antalet födda fortsätter öka

Ett förväntat antal födda barn på 112 000 tillsammans med ett förväntat antal avlidna på 91 000 personer leder till ett stort födelseöverskott som beräknas bli 21 000. Under hela 2000-talet har antalet födda barn ökat från år till år. Denna trend fortsätter även under 2009 då två procent fler barn föds jämfört med 2008. Under året föds 54 000 flickor och 57 000 pojkar. Att det föds fler pojkar än flickor är det vanliga och sker i större delen av världen.

Antalet personer som avlider förväntas däremot minska med knappt en procent. Under stora delar av 2009 har antalet personer som avlidit varit lägre än motsvarande period 2008.

Nästan en femtedel har utländsk bakgrund*

Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Största gruppen utgörs av 173 000 personer födda i Finland följt av 117 000 födda i Irak. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.

*Utländsk bakgrund utgörs av utrikes födda och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284708.aspx

Definitioner och förklaringar
Alla uppgifter för 2009 i detta pressmeddelande är preliminära. De baseras på rapporter som SCB får dagligen från folkbokföringen. Alla rapporter som kommit till SCB fram till mitten av december ligger till grund för statistiken. Uppgifter om en stor del av födslarna, dödsfallen och flyttningarna under december saknas därför. För att kompensera för det som inte hunnit rapporteras har antalet födda, döda och flyttningar räknats upp. Det gör att uppgifterna innehåller ett visst mått av osäkerhet.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Den definitiva statistiken, med regionala siffror, publiceras den 17 februari 2010 klockan 9.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019 - 17 69 42

Förfrågningar

SCB, Enheten för befolkningsstatistik
Tfn 019 - 17 60 10
E-post befolkning@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.