NS Sensus

Sveriges Regering Rättsskandal?

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2011 13:03 CET

Försäkringskassan erkänner falskt intygande

Domar i svensk förvaltningsdomstol som i mål utifrån gränsöverskridande vård inom EU/EES och bygger på avslag utifrån ”vetenskap och beprövad erfarenhet” , grundat på falska intyg från Försäkringskassan, är EU-olagliga! Försäkringskassan erkänner i svaret med diarienummer 073479-2011 att Försäkringskassans personal saknar befogenhet avgöra ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Alltså Försäkringskassan erkänner att fel har begåtts, dvs. falskt intygande(läs punkten 5 via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/files/2011/11/Svaret-fr%C3%A5n-F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-Diarienummer-073479-2011-utifr%C3%A5n-skrivelse-tillF%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-Helen-Andersson-650122-1045-r%C3%A4ttsligt-bindande-svar-.pdf)

EU-olagliga domar, det innebär att avslagen i domarna bygger på falska intyg!

När då förvaltningsdomstolar icke utreder och kontrollerar lagligheten i sådana intyg(falskt intygande från Försäkringskassan) och dömer till Försäkringskassans fördel så underlåter förvaltningsdomstolen svenska unionsmedborgares EU-rätt till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård inom EU/EES(det blir konsekvensen av förvaltningsdomstols domar).

Förvaltningsdomstols skyldighet att skydda EU-rätten till gränsöverskridande vård inom EU/EES

Förvaltningsdomstols skyldighet är att skydda(se EU-rättspraxis C-224/97 punkterna 26-27) svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård inom EU/EES(se EU-rättspraxis C-224/97 punkterna 26-27)men här konstateras att i många domar, som genomlästs och kontrollerats, så underlåts svenska unionsmedborgare denna EU-rättighet till gränsöverskridandevård inom EU/EES i svensk förvaltningsdomstol!

Försäkringskassan har samma skyldighet, att skydda svenska unionsmedborgares EU-rätt till fri rörlighet/gränsöverskridande vård inom EU/EES, som förvaltningsdomstolarna((se EU-rättspraxis C-224/97 punkterna 26-27).

De nationella myndigheterna måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet

Citat ur mål C-224/97, punkt 26; 26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt tillämpliga inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde framför nationell rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda personerna som de nationella myndigheterna(läs Försäkringskassan/förvaltningsdomstolarna)) måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet (se dom av den 4 april 1974 i mål 167/73, kommissionen mot Frankrike, REG 1974, s. 359, punkt 35; svensk specialutgåva, volym 2, s. 257).

Slut citat.

Går det att ställa utom all rimlig tvivel?

Innebörden av ovanstående är således att inom Försäkringskassan och vissa svenska förvaltningsdomstolar pågår och har pågått övertid generell EU-olaglig verksamhet! Osant intygande, grova tjänstefel, grova rättegångsfel och framförallt att svenska unionsmedborgare generellt underlåtts EU-rättssäkerhet vid gränsöverskridande vård inom EU/EES. Det sker i syfte att generellt förhindra den fria rörligheten, uppsåtligt förhindra den fria rörligheten för svenska unionsmedborgare, utifrån att Försäkringskassan och förvaltningsdomstolars uppdrag är att ”skydda” svenska unionsmedborgares EU-rättigheter! Det går icke att ställa utom all rimlig tvivel!

Det som nu kan läsas här ovan är sammantaget tillställt EU-kommissionen i pågående granskningsärende mot staten Sverige, EU Pilot 932 2010 MARK mot Sverige.

Journalister och media finner mer att läsa via http://eueeshealthcare.mpbloggar.se , läs vad som är inlagt under datum 2011-11-26.

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se

Arbetsgruppen AMBU består i november 2011 av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken    http://eueeshealthcare.mpbloggar.se