Universitets- och högskolerådet

Sveriges studenter underkänner lärosätenas information om Erasmus

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:44 CEST

Sveriges studenter har begränsade kunskaper om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns - till exempel känner bara 56 procent till det europeiska utbytesprogrammet Erasmus. Det visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av den statliga myndigheten Internationella programkontoret. Undersökningen visar också att studenterna tycker att lärosätena informerar dåligt eller inte alls om Erasmus och om utbytesstudier i allmänhet.
- Det här tyder på att lärosätena måste få ökade incitament att arbeta aktivt med internationellt studentutbyte, säger Ulf Melin, generaldirektör för Internationella programkontoret.År 2006/2007 deltog bara 0,67 procent av alla svenska studenter i EU:s utbytesprogram Erasmus. Det placerar Sverige på en av bottenplatserna i Europa när det gäller andelen utresande Erasmusstudenter.

För att utreda orsakerna till det låga svenska deltagandet har Internationella programkontoret låtit Sifo Research International göra en undersökning bland ett slumpmässigt urval om 1 000 universitets- och högskolestudenter. Studenterna har tillfrågats om bland annat sitt intresse för att studera utomlands, sin kunskap om Erasmus-programmet och om hur de tycker att deras lärosäte informerar om möjligheterna till utlandsstudier och specifikt om Erasmus. Liknande undersökningar har genomförts bland landets universitets- och högskolelärare samt prefekter, för att få deras syn på hur arbetet med studentutbyten och internationaliseringsfrågor fungerar.
- Resultaten visar på ett stort intresse för studentutbyten både bland studenterna själva och bland de anställda. Men undersökningen visar också att informationen kan bli bättre - idag vet många studenter till exempel inte vem de ska vända sig till om de vill studera utomlands, säger Ulf Melin.

Bristande information
Enligt undersökningen anser bara hälften av studenterna att de fått tillräcklig information om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns. När det gäller Erasmus upplever tre fjärdedelar att deras lärosäte informerat direkt dåligt eller inte alls. Vidare uppger hela 52 procent av studenterna att lärarkåren sällan, aldrig eller bara någon enstaka gång uppmuntrar till studier utomlands. Detta samtidigt som drygt 60 procent av lärarna (av dem som känner till Erasmus) och två tredjedelar av alla prefekter anser att lärosätets information om Erasmus fungerar bra.


Positiv inställning till studier utomlands
Intresset för utlandsstudier är uppenbart stort bland studenterna. Hela två tredjedelar uppger att de är mycket, ganska eller i alla fall något lite intresserade av att studera i ett annat land. Som huvudsakliga skäl anges möjligheter till personlig utveckling, att ta del av en ny kultur samt att lära sig språk. Även bland universitets- och högskolelärare och prefekter är inställningen till studentutbyten positiv: 64 procent av lärarna och 75 procent av prefekterna anser att studentutbyte ökar grundutbildningens kvalitet.

Stort intresse för Europa
Undersökningen visar också att Sveriges låga Erasmussiffror inte alls beror på ett bristande intresse för Europa bland studenterna. Tvärtom är Europa den mest populära världsdelen: 32 procent av dem som är intresserade av att studera utomlands sätter Europa främst. Bland dem som inte har Europa som förstahandsval ser 74 procent ändå världsdelen som ett intressant alternativ för eventuella utlandsstudier.

Ta del av hela undersökningen på www.programkontoret.se/pressmeddelanden