Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges tillförsel och användning av el 2006: Sveriges elanvändning minskade 2006

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 09:39 CET

Sveriges användning av el minskade år 2006 efter två års ökningar. Industrin hade däremot oförändrad elanvändning 2006 jämfört med 2005. Minskningen har bl.a. skett bland bostäder. Produktionen av el från vattenkraft minskade kraftigt. Kärnkraftproduktionen minskade också, vilket förklaras till stor del av produktionsstörningar i vissa kärnkraftverk. Utbytet med utlandet gav underskott vilket medförde nettoimport av el till Sverige 2006.

Elförbrukningen var 2006 totalt 146 200 GWh (miljoner kWh), vilket var knappt en procent lägre än 2005. Industrin hade nästan oförändrad elanvändning år 2006 med 57 200 GWh. Massa-, pappers- och pappersvaruindustrin, som är den bransch som har störst elanvändning, låg kvar nästan oförändrat på 22 700 GWh. För stål- och metallverk ökade dock elanvändningen med knappt två procent till 8 300 GWh medan kemisk industri hade oförändrad förbrukning på 5 700 GWh.
För området bostäder, service, jordbruk m.m. minskade elanvändningen 2006 med knappt en procent till 70 500 GWh jämfört med 2005. Överföringsförlusterna minskade med sju procent till 11 300 GWh.


Produktionen av el minskade nio procent
Produktionen av el minskade med nio procent till totalt 140 100 GWh. Minskningen kan hänföras till produktionen av el från vattenkraft, vilken sjönk med 15 procent till 61 200 GWh. Små regnmängder under sommaren och hösten gav liten tillrinning till de stora vattenmagasinen. Produktionen av el från kärnkraften minskade med sex procent till 65 000 GWh. Detta förklaras till stor del av produktionsstörningar i vissa kärnkraftverk. Produktionen av el från vindkraft ökade med sex procent till 987 GWh. Tillförseln av el från konventionell värmekraft uppgick år 2006 till 13 000 GWh, en ökning med sex procent.

Underskott i elkraftutbytet med utlandet
Utbytet av elkraft med utlandet resulterade i ett underskott (nettoimport) på cirka 6 100 GWh för 2006 (året innan nettoexport på 7 400 GWh). Bruttoöverföringen av el från Sverige (export inkl. transitering) minskade med 34 procent till 14 400 GWh medan bruttoöverföringen till Sverige (import inkl. transitering) ökade med 40 procent till 20 500 GWh.

Eltillförsel och elanvändning i Sverige 2005 och 2006 fördelat på områden

Preliminära uppgifter enligt den Månatliga elstatistiken

Tillförsel- och användningsområden

Se tabell på. http://www.scb.se/templates/pressinfo____192948.asp


Om undersökningen
Denna elstatistik produceras varje månad av SCB på uppdrag av Statens energimyndighet. I undersökningen ingår större och medelstora arbetsställen inom industrin, gas-, värme- och vattenverk samt järn- och spårvägar. Inrapporterade uppgifter räknas upp till den nivå som motsvarar den totala elförbrukningen inom respektive branscher.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare

Statens energimyndighet
Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Fax 016-544 20 99

Förfrågningar om undersökningen
Tobias Persson
Tfn 016 - 544 23 14
E-post tobias.persson@energimyndigheten.se
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för energi, hyror och fastighetsekonomi
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 94

Förfrågningar
Agne Ericsson
Tfn 019 -17 62 59
E-post manel.energi@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.