Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges tillgångar och skulder, 1:a halvåret 2010: Utlandsställningen positiv 2009

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:33 CEST

För graf vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299784.aspx

Sveriges samlade skuld gentemot utlandet uppgick till 112 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2010. Bankernas lån till utlandet steg vilket medförde att nettoskulden för övriga investeringar minskade med 94 miljarder kronor.

Enligt SCB:s preliminära uppgifter ökade utlandsskulden under första halvåret 2010 med cirka 68 miljarder kronor och uppgick till 112 miljarder kronor. Sedan förra publiceringen av utlandsställningen har uppgifterna per den sista december 2009 reviderats. Bland annat har definitiva uppgifter om aktieägandet i Sverige och i utlandet ersatt tidigare beräknade uppgifter. Detta fick till följd att Sverige för första gången i modern tid redovisar en nettofordran gentemot utlandet. Den uppmätta utlandsställningen vid årsskiftet uppgick till 44 miljarder kronor.

Det är främst tre faktorer som påverkar utvecklingen av de samlade tillgångarna och skulderna mot utlandet. För det första påverkar storleken på över- respektive underskott i bytesbalansen. En annan faktor som kommit att få allt större genomslag på utlandsskulden är den svenska kronans utveckling. I takt med allt större utländska tillgångar och skulder får fluktuationer i växelkursen större genomslag. Den tredje viktiga faktorn är prisförändringar på olika finansiella tillgångsslag, främst aktiekurser men även ränteförändringar.

Kronförstärkning gav återigen utlandsskuld 2010

Under första halvåret 2010 gav bytesbalansen ett överskott på drygt 50 miljarder kronor vilket, allt annat lika, bidrog till att  minska utlandsskulden. En starkare krona under årets sex första månader innebar däremot att utlandsskulden ökade. Skälet till detta är att Sverige har betydligt större tillgångar än skulder i olika utländska valutor vilket innebär att tillgångsmassan, uttryckt i svenska kronor, minskar mer än skulderna.

Det tillgångsslag som bidrog mest till ökningen av utlandsskulden under första halvåret var portföljinvesteringar. Både  utländskt innehav av såväl svenska aktier som räntebärande värdepapper ökade under perioden.

Nettoskulden för övriga investeringar minskade med 94 miljarder kronor under första halvåret av 2010, vilket innebär en nästan halvering från årsskiftet. Minskningen beror framförallt på att de svenska bankerna har ökat sin utlåning till utlandet. Kronans utveckling under perioden har också bidragit till minskningen då en stor del av lånen är i utländsk valuta.

Nettotillgången i direktinvesteringar har beräknats till 392 miljarder vilket är en minskning med 55 miljarder jämfört med helåret 2009.

Valutareserven steg kraftigt under perioden och noterar nu den högsta nivån hittills, 411 miljarder kronor.

Graf: Utlandsställningen, miljarder kronor netto

Den officiella sammanställningen av Sveriges utlandsställning redovisas till marknadsvärde utom direkta investeringar, som anges med bokfört värde. Som komplettering publiceras också en sammanställning av utlandsställningen där ett marknadsvärde för direkta investeringar har beräknats. Detta görs i mars varje år då marknadsvärderingen sker helårsvis.

Det är viktigt att notera att flera delposter i utlandsställningen första halvåret 2010, såsom direkta investeringar och portföljaktier, är beräknade. Siffrorna bör därför tolkas med försiktighet. Direkta investeringar är även beräknade för perioden 2009.

Definitioner och förklaringar

Utlandsställningen är en sammanställning av alla inhemska sektorers samlade tillgångar och skulder gentemot utlandet. Nettot av dessa tillgångar och skulder är ett mått på Sveriges förmögenhet gentemot omvärlden. Detta ska inte förväxlas med statsskulden som är de samlade underskotten och överskotten i statens budget över tiden.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Lizette Appelberg
Tfn 08-506 944 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.