Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges tillgångar och skulder mot utlandet, 1:a halvåret 2008: Utlandsskulden ökade något under första halvåret 2008

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 09:34 CEST

Sveriges samlade nettoställning gentemot utlandet uppvisade vid utgången av första halvåret en nettoskuld på 321 miljarder kronor. Nettoskulden har därmed ökat med 112 miljarder kronor jämfört med årsskiftet 2007/2008. Räknat som andel av BNP ökade skulden från cirka 7 procent till 9 procent.

Siffrorna för juni 2008 är något osäkra eftersom flera av delposterna i utlandsställningen bygger på prognoser (direkta investeringar och svenskt innehav av utländska portföljinvesteringar).

Flera faktorer påverkar utvecklingen av utlandsskulden. Pris- och växelkursförändringar för olika tillgångsslag har ofta en stor påverkan. Även storleken på under- respektive överskotten i bytesbalansen och kapitaltransfereringarna påverkar utvecklingen av den totala nettoskulden.

Det första halvårets fall på världens börser innebar att värdet på svenska och utländska aktier sjönk kraftigt. Värdet av det svenska innehavet av utländska portföljaktier minskade med knappt 333 miljarder till 1514 miljarder kronor. Noterbart är att svenskar fortsatte att köpa utländska aktier under perioden för motsvarande 46 miljarder kronor.

Det utländska innehavet av svenska portföljaktier minskade samtidigt i värde med cirka 344 miljarder till 965 miljarder kronor. Förutom fallet på den svenska börsen berodde minskningen på att utländska placerare också sålde svenska aktier under första halvåret, för cirka 10 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

Den officiella sammanställningen av Sveriges utlandsställning redovisas till marknadsvärde utom direkta investeringar som anges med bokfört värde. Det finns alltså en bokföringsmässig påverkan på statistiken. Den uppstår genom att portföljaktier värderas till marknadsvärde medan aktier i ett direktinvesteringsförhållande redovisas till bokfört värde på eget kapital. Det bokförda värdet på aktietillgångar är ofta lägre än om dessa tillgångar skulle marknadsvärderas. Eftersom Sverige i dagsläget har betydligt större direktinvesteringstillgångar i utlandet än motsvarande utländska tillgångar i Sverige, överskattas storleken på nettoskulden.

Som komplettering visas också en utlandsställning där marknadsvärdet av direkta investeringar har beräknats.

Utlandsställningen publiceras och sammanställs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Sveriges riksbank.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
Statistiska centralbyrån, Enheten för Betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08 66 777 88
Förfrågningar
Camilla Bergeling
Tfn 08-506 942 06
E-post camilla.bergeling@scb.se
Lena Finn
Tfn 08-506 944 09
E-post lena.finn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.