Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Svindlande affärer pågår när trafikskadeoffer skall rehabiliteras!

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 02:15 CEST

Sponsrar Försäkringskassan förre näringsministern Björn Rosengrens (S) svindlande affärer i rehabiliteringsbranschen?

Hanteringen av nackskadade och deras problem har medfört att många kunnat skaffa sig möjlighet till stora extrainkomster. Detta gäller försäkringsindustrin, lika väl som enskilda företag, som t ex ett skapat av förre ministern Björn Rosengren (S). Denne hade nära relationer både med den förre statsministern och med Erik Åsbrink.

Domstolskostnader tillkommer för processer, som egentligen inte skulle behöva genomföras om svensk sjukvård kunde fastställa och behandla faktiska nackskador. Något som ännu inte skett trots att kunskapen finns internationellt sedan länge. Både inom EU och i fjärran utvecklingsländer används dessa metoder. Rör det sig om svenska myndigheters motstånd mot EU-rättigheter eller vad?

Vad som sker på hemmaplan beroende på att medicinskt okunniga politiker (oavsett partitillhörighet) anlitat medicinskt okunniga utredare, gör att för nackskadade ohållbara tillstånd uppstått. Både skadedrabbade och samhället drabbas ekonomiskt när onödiga domstolsprocesser uppstår.

Försäkringsbolagen (d v s försäkringsindustrin) tjänar stora summor pengar, troligtvis mångmiljardbelopp varje år, genom att förneka att skadedrabbade uppfyller villkoren för att få ersättningar från trafikförsäkringen.

Till sin hjälp har de välbetalda försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) vilka inte behöver stå till ansvar inför någon kontrollmyndighet för påståenden framförda till Trafikskadenämnden eller i domstol. Brister Finansinspektionen i sin kontroll av försäkringsbolagen och Trafikskadenämnden? Likheter finns mellan Trafikskadenämnden och "den hemliga domstolen" i Franz Kafkas "Processen". Allt sker där bakom lykta dörrar. Dit har inte den drabbade eller dennes ombud rätt att komma. En påtaglig brist i ett rättssamhälle!

Argumentationen från försäkringsindustrins och Försäkringskassans FMR sker efter samma principer, med förnekanden av samband mellan inträffad trafikolycka och uppkomna besvär, samt manipulation av medicinska fakta. Detta går att läsa i moderna svenska akademiska avhandlingar i juridik.

Vad Erik Åsbrink och övriga i Försäkringskassans styrelse behöver förklara och besvara:

1. Är det vara rimligt att nackskadades hantering sker genom att FMR med hänvisning till manipulerade konsensusdokument (Quebec Task Force, Whiplashkommissionens rapport) tillåts hävda åsikter, vilka inte stämmer med ”internationellt accepterad vetenskap”? Gäller inte EU-domstolens beslut även i Sverige? (Nackskadeförbundets hemsida kan informera om dessa förhållanden).

2. Försäkringskassan försöker också med hjälp av FMR att smita från sitt ansvar för nackskadade. FMR har utbildats vid någon av Försäkringsförbundets kurser i försäkringsmedicin när det gäller regleringen av personskador i trafiken. Är Försäkringskassans agerande rimligt?

3. Istället för att låta stora summor pengar gå till behandling och rehabilitering får dessa försvinna in i t ex Björn Rosengrens företag. Där sker friskskrivning av skadade, vilka inte ännu fått sina skador fastställda eller behandlade. Detta har blivit ett mönster för hur vårt samhälle tror att ett stort socialt och moraliskt medborgerligt problem kan döljas undan. Eller vad annat rör det sig om?

4. Hur kan en modell för ”rehabilitering” fungera när drabbades skador varken diagnostiserats eller åtgärdats, samtidigt som den anställde försäkringsläkaren har fel specialitet? En sådan kurs som Björn Rosengrens företag kan erbjuda kostar enligt uppgift Försäkringskassan minst 60 000kr per trafikskadad. Exakta uppgifter om hur många sådana utredningar det gäller saknas. – Kanske något man inte vill diskutera?

(I alla fall vägrade Rosengren att diskutera ämnet när han blev intervjuad av Ulf Elving i radio P4 för en tid sedan. Samtalet finns dokumenterat på SR.se för den som själv vill höra hur orden föll).

5. Enligt uppgift har Björn Rosengrens företag tjänat minst 100 miljoner på denna typ av verksamhet – utan att en enda av de drabbade fått den behandling de behövt för att kunna återfå ett bättre liv. Detta försöker man dölja genom att diskutera paragrafer och fritt omtolkade regelverk, istället för att ägna sitt intresse åt att fastställa och behandla faktiska skador, vilka uppstått i krockögonblicket. Gäller inte besluten som EU-domstolen fastställt om hälso- och sjukvård eller gränsöverskridande vård?

6. Att ledande politiker sätts in i Försäkringskassans styrelse och där erhåller stora inkomster betyder inte att verksamheten gör någon nytta när dessa inte besitter tillräcklig medicinsk kunskap. Varför skapades Försäkringskassan en gång i tiden och till vilken nytta finns den idag?

7. Finns objektivitet om utredningens ”experter” arbetar för försäkringsindustrin utan tillräcklig kunskap i ämnet nackskador?

8. Blir trafikskadade hjälpta av att utvalda utredare är hur kunniga som helst i juridikens alla skrymslen och vrår, men samtidigt medicinskt okunniga? Vad vet domare om nackskador?

9. Vad har Socialstyrelsen och dess rådgivande sakkunniga gjort för dem med skador på halskotpelare, hjärna och hjärnstam? Behöver inte detta utredas, med tanke på deras möjliga förbindelser med försäkringsindustrin? Har de utredare staten låtit utse också arbetat för försäkringsindustrin? Krävs inte att granskning sker om jäv föreligger eller inte?

10. Är det inte dags att sätta stopp för Björn Rosengrens verksamhet gällande trafikskadade?

Hur verkligheten ser ut framgår av all information, som finns på Nackskadeförbundets hemsida, www.nackskadeforbundet.se

Björn Rosengrens tidigare verksamheter visar vad hans kompetens duger till. Det räcker med att läsa på Google.

Går kortsiktig ekonomi före rehabilitering? Måste inte skador fastställas med hjälp av undersökningar och behandling med metoder som bygger på internationellt accepterad vetenskap, enligt EU-domstolens beslut innan rehabilitering kan genomföras? Svensk sjukvård kan inte fastställa nackskador. Inte ens vid ledande svenska universitetskliniker ( t ex Karolinska eller Sahlgrenska Akademin) finns kunskapen, varför många medborgare idag känner sig tvingade att åka utomlands för att bli hjälpta. Rätt behandling kräver korrekt diagnos.

Försäkringskassan försöker att med hjälp av sitt Visbykontor, där ersättningar för utlandsvård avgörs, eller sin processjuridiska enhet smita från kostnader som uppstår till följd av att svensk vård inte klarar av bota trafikskador. Ingen av dessa verksamheter tycks ha någon kunskap om nackskador. Råder myndighetsmissbruk?

Erik Åsbrink borde kunna ägna sig åt något område där han har kompetens, istället för att ägna sig åt de frågor hans Ylva inte hann avsluta innan hennes tid som minister tog slut.

Brev med ifrågasättande av Försäkringskassans nuvarande hantering har skickats till Erik Åsbrink, ordförande i dess styrelse. Krav har framförts på diarieföring med diarienummer enligt laga ordning att skickas med omvändande e-post till nackskadeförbundets ordförande.

Erik Åsbrinks svar kommer att publiceras på www.nackskadeforbundet.se

Bert Magnusson
Ordförande i Nackskadeförbundet

Bo Sonnsjö
Vice ordförande

Styrelsen Nackskadeförbundet

Syftet med Nackskadeförbundet är att skapa en fristående, partipolitiskt obunden riksorganisation, byggd på ideell basis, där individen står i centrum. Vi arbetar för att förbättra de nackskadades villkor i samhället. Genom att verka som en påtryckarorganisation gentemot sjukvård, myndigheter och andra intressenter. Vi kommunicerar med ledande politiker både i Sverige och EU-kommissionen, uppsöker regelbundet myndigheter för att diskutera med och påvisa för deras generaldirektörer och tjänstemän hur verkligheten ser ut, skaffar upplysningar via ledande jurister med kunskaper om EU-rätt, av alla de slag. Dagligen kontaktar skadedrabbade Nackskadeförbundet för att få kontakter med specialister utomlands, vilka besitter kunskaper som svensk sjukvård ännu inte har anammat. Detta leder till att nackskadade får sina skador, som svensk sjukvård inte kunnat fastställa, både diagnosticerade och behandlade. (Det är vi skadedrabbade som hela tiden tvingas visa vad som gäller, även enligt lag)

• en ökad sakkunskap om nackskador.

• Idag finns möjligheten att få ta del av moderna undersökningsmetoder genom

Nackskadeförbundet, som verkligen visar vilka skador patienten har, därmed få en rättvisande

medicinsk bedömning, med efterföljande adekvat vård.

• en sjukvård som hjälper, och inte stjälper patienten.

• ett ur patientens synvinkel fungerande försäkringsläkarsystem, ställd under socialstyrelsens kontroll.

• en opartisk myndighet, dit patienterna kan vända sig med sina klagomål.

• att stödja enskilda i sjukvårdsprocessen samt i kontakter med myndigheter och rättsväsendet.

• lagstadgade patienträttigheter.

Mer finner du på www.nackskadeforbundet.se