Svithoid Tankers

Svithoid Tankers utvärderar strategiska alternativ

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:55 CEST

Svithoid Tankers AB (publ) meddelade idag att man har anlitat Pareto Securities AS och NRP Securities ASA som finansiella rådgivare att assistera bolaget med att utvärdera olika strategiska alternativ.

Styrelsen i Svithoid Tankers AB (publ), nedan Svithoid Tankers, meddelade idag att man har anlitat Pareto Securities AS som Lead-Manager och NRP Securities ASA som Co-Lead Manager att som finansiella rådgivare assistera bolaget med att utvärdera olika strategiska alternativ för att maximera aktieägarvärdena och för att säkerställa den långsiktiga finansieringen av företagets resterande nybyggen. Dessa alternativ kan komma att omfatta, men begränsas inte till, fortsatt verksamhetsdrift enligt Svithoid Tankers affärsplan, försäljning eller fusion av bolaget, försäljning av hela fartygsflottan eller annan strategisk transaktion.

Det finns ingen garanti att det nu inledda arbetet kommer att leda till att en transaktion genomförs. Svithoid Tankers har inte för avsikt att under projektet gång redovisa utvecklingen förrän en genomgång av de strategiska alternativen är färdig.

Med anledning av arbetet med att utvärdera strategiska alternativ har styrelsen beslutat flytta fram datum för publicering av delårsrapporten för juli-september 2008 från den 30 oktober till den 28 november.


Om Svithoid Tankers

Svithoid Tankers bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikaliefartyg upp till 10.000 dwt i norra Europa. Bolaget äger och opererar en av de modernaste flottorna av IMO II tankfartyg upp till 5.000 dwt. Svithoid Tankers har elva fartyg i drift och fem under byggnation. Nybyggena är egen-designade vilket har konkurrensmässiga fördelar jämfört med standardiserade nybyggda fartyg. Samtliga nybyggen är av hög teknisk standard och uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav. Svithoid Tankers mål är att växa inom segmentet kusttankersjöfart genom ett långsiktigt och nära samarbete med ledande industriella kunder och större oljebolag.

Svithoid Tankers har etablerat sig som en ledande aktör inom ett attraktivt segment som karaktäriseras av en ålderstigen flotta och med ett utökat regelverk. Åldersstrukturen på den befintliga flottan av produkt- och kemikalietankers under 10.000 dwt i kombination med ett nytt och mer stringent regelverk förstärker en fortsatt stark efterfrågan på att förnya flottan, särskilt i segmentet upp till 5.000 dwt.

Svithoid Tankers fartyg sysselsätts på time-charteravtal till industriella kunder och oljebolag vilket medför förutsägbara intäkter för flera år framåt. Bolagets bedömning är att en strukturellt riktig transaktion medför goda förutsättningar för både operativa och finansiella förbättringar samt kostnadssynergier.

För ytterligare information:

Svithoid Tankers AB
Fredrik Nygren, Verkställande Direktör
Tel:+46 8 546 999 42
Mob: +46 70 972 25 81
E-mail: fredrik.nygren@svithoidtankers.com

Pareto Securities AS
Even Matre Ellingsen
Tel: +47 22 87 87 51
Mob: +47 9179 3476
E-Mail: even.matre.ellingsen@pareto.no

NRP Securities ASA
Ingar Nissen-Meyer
Tel: +47 23 23 85 42
Mob: +47 41 57 08 18
E-Mail: inm@nrp.as

Informationen ovan är sådan som Svithoid Tankers kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 25 september, 2008 klockan 15.00.