Granskningsnämnden för radio och TV

SVT kritiserat och SR fällt för program om omhändertagande i Oskarshamn

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 09:00 CEST

SVT:s program Uppdrag granskning som handlade om omhändertagande av barn i Oskarshamn friades av Granskningsnämnden med viss kritik. SR:s program Bladhs blandning fälldes för programledarens uttalanden om beslutet att omhänderta barnet.

Uppdrag granskning den 10 december 2002 handlade om ett begåvningshandikappat par vars lämplighet som föräldrar ifrågasattes när deras barn föddes. Socialnämnden i Oskarshamn beslöt att omhänderta barnet. I programmet riktades kritik mot handläggningen av ärendet och mot grunderna för omhändertagandet. Sist i programmet hänvisade programledaren till programmet Debatt dagen därpå, då samhällets syn på begåvningshandikappade skulle diskuteras. I radioprogrammet Bladhs blandning, där lyssnarna får höra av sig med reaktioner på aktuella händelser, handlade det den 12 december 2002 om omhändertagandet i Oskarshamn. Programledaren läste upp lyssnarnas kommentarer som alla var kritiska mot omhändertagandet. Programledaren uttalade vid ett tillfälle själv kritik mot kommunens handläggning.

Bladhs blandning anmäldes för partiskhet och Uppdrag granskning anmäldes för partiskhet och osaklighet.

Granskningsnämnden konstaterade att det i Uppdrag granskning riktades stark kritik mot socialnämndens beslut att omhänderta barnet, en kritik som huvudsakligen riktades mot den utredning som låg till grund för omhändertagandet. Genom att frågan uteslutande belystes ur föräldrarnas perspektiv blev programmet ensidigt. Med hänsyn till den mer allsidiga uppföljning som skedde i programmet Debatt följande dag och där även barnperspektivet togs upp var bristen dock inte så allvarlig att brott förelåg mot kravet på opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd.

Enligt nämnden innebar programledarens kritik i Bladhs blandning ett klart ställningstagande för lyssnarnas kritiska kommentarer. Nämnden fann därför att programmet stred mot kravet på opartiskhet i sändningstillståndet. Granskningsnämnden förelade SR att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Besluten var enhälliga.

Bakgrund:
Enligt bestämmelsen i 6 § i Sveriges Televisions sändningstillstånd samt i 7 § i Sveriges Radios sändningstillstånd skall programverksamheten bedrivas opartiskt och med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Kravet på opartiskhet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Kravet på opartiskhet innebär även att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt på det sättet att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program. Vid prövningen kan hänsyn tas till annat program eller inslag förutsatt att en sådan balansering framstår som naturlig för publiken. Sistnämnda förutsättning anses uppfylld om det t.ex. rör sig om inslag i den löpande nyhetsförmedlingen eller i en programserie eller om program till vilket programföretaget hänvisar i samband med sändningen.

Handläggare: Anneli Ulfhielm, telefon 08-606 79 83