Polarforskningssekretariatet

SWEDARP 2006/07

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 13:56 CET

Under den antarktiska sommarsäsongen 2006/07 innehåller det svenska antarktiska forskningsprogrammet SWEDARP forskningsaktiviteter både på de svenska stationerna Wasa och Svea, men även i andra delar av Dronning Maud Land.
Vinterns svenska polarforskningsprojekt i Antarktis visar upp en vetenskaplig och logistisk mångfald, går både högt och djupt och arbetar i vatten, is och luft: Marinbiologi från isbrytaren Oden, atmosfärsfysik och snömeteorologi vid Wasa, seismologi och geodesi i marken vid Svea, partikelfysik djupt ner i isen vid Amundssen-Scott-basen på Sydpolen och luftburen meteorologi vid den tyska stationen Neumayer.

Karta över Antarkis

Nytt för i år är att den svenska isbrytaren Oden gör en unik resa och för första gången går till Antarktis, efter att ha använts som framgångsrik forskningsplattform i Arktis under ett flertal polarforskningsexpeditioner. USA och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrar Oden av Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, och på så sätt möjliggöra båttransporter till stationen. Oden avgår från Göteborg 5 november, lämnar Buenos Aires i Argentina 10 december efter att ha bunkrat olja och hämtat forskare, når McMurdo kring jul och beräknas åter i Sverige i mars. På överfarten från Sydamerika kommer svenska, amerikanska och chilenska forskare att arbeta ombord med marin forskning, främst provtagning. Från Sverige deltar Agneta Fransson och Melissa Chierici, Göteborgs universitet, med ett projekt kring koldioxidsystemet och biogeokemiska processer i ytvattnet, i fronter och i isen i antarktiska vatten. Polarforskningssekretariatet står för expeditionsledning och läkare ombord och besättningen är Odens ordinarie svenska besättning. Vid McMurdo kliver forskarna av och flygs därifrån hem via Nya Zeeland, och besättningen byts ut inför hemfärden.


Till den svenska stationen Wasa i Dronning Maud Land flyger man via Kapstaden i Sydafrika och den ryska stationen Novolazarevskaja. Två forskningsprojekt är aktuella under säsongen:
På Wasa ska mätningar av aerosoler med hjälp av en rörlig atmosfärisk radar (MARA, Moveable Atmospheric Radar) utföras. Syftet med projektet är att öka förståelsen för aerosolprocesser och vågor i den mellersta polaratmosfären och att jämföra aerosoler i troposfären i det "rena" Antarktis med det "förorenade" Arktis. Forskningen kan också öka kunskapen om meteorologiska störningar kring Wasa och andra forskningsstationer i området. Projektledare är Sheila Kirkwood, Institutet för rymdfysik i Kiruna.

En tekniker från Nederländerna deltar i expeditionen till Wasa för att underhålla de automatiska väderstationerna som är installerade i Wasas och Sveas närhet sedan säsongen 1997/98. Vid Wasas väderstation kommer det också att utföras experiment med vatten och snö. Projektledare för detta är Michiel van den Broeke, Utrecht University, Nederländerna.

En stor del av arbetet på de svenska stationerna Wasa och Svea kommer denna säsong att bestå av förberedelser inför en svensk-japansk glaciologisk travers nästa år: underhåll av fordon på stationen, genomgång av utrustning, påfyllning av bränsle och förbrukningsvaror och arbete med elförsörjning till forskningsstationer.
Polarforskningssekretariatets tekniker ska hämta hem data från ett GPS/geodesi-projekt som startades under säsongen 2004/05 vid Svea, och där kommer man också att montera upp en mindre seismografisk station inom ett samarbete med tyska Alfred Wegener Institute.
Samarbete sker med det finska Antarktisprogrammet, FINNARP, som håller till på Aboa, Wasas grannstation. FINNARP/Finska Havsforskningsinstitutet sköter båttransport från Norden och SWEDARP/Polarforskningssekretariatet hanterar landtransporter för båda ländernas räkning, och man delar läkare.

På den tyska stationen Neumayer i Dronning Maud Land kommer man att använda flygplan för meteorologiska mätningar av aerosoler inom ANTSYO-projektet, som bl.a. går ut på att undersöka om interaktionen mellan solstrålning, ytor med hög reflektionsförmåga, aerosolpartiklar och moln ökar strålningseffekten av atmosfäriska aerosoler. Från Sverige deltar Radovan Krejci, MISU, Stockholms universitet.

På Sydpolen, vid Amundsen-Ross-stationen fortsätter det internationella partikelfysikprojektet IceCube. Man monterar ljusdetektorer djupt ner i den klara isen för att fånga upp ljuset som ibland uppstår när neutrinos går igenom is. En svensk medborgare ska också övervintra på stationen för att arbeta med detektorn under den antarktiska vintern, men är anställd inom den amerikanska delen av projektet. Svensk projektledare är Per Olof Hulth, Fysikum, Stockholms universitet.