Swedbank

Swedbank Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:00 CET

Bokslutskommuniké 2006: Fortsatt stark utveckling på alla marknader

Stabilt resultat för fjärde kvartalet 2006*
• Periodens resultat uppgick till 2 913 mkr (2 911)
• Resultat per aktie uppgick till 5,65 kronor (5,65)
• Räntabilitet på eget kapital uppgick till 19,8 procent (20,8)
• K/I-talet uppgick till 0,52 (0,49)
• Räntenettot ökade med 4 procent till 4 049 mkr (3 895)
• Rörelseresultatet uppgick till 3 887 mkr (3 741)
• Återvinningarna översteg kreditförlusterna som netto uppgick till -72 mkr (-67).

* jämfört med tredje kvartalet 2006

Årets resultat ökade med 13 procent exklusive realisationsvinster 2005**
• Årets resultat uppgick till 10 880 mkr (11 879)
• Exklusive realisationsvinster 2005 ökade årets resultat med 13 procent
• Resultat per aktie uppgick till 21,11 kronor (23,14)
• Räntabilitet på eget kapital uppgick till 19,3 procent (24,6)
• K/I-talet uppgick till 0,52 (0,48)
• Primärkapitalrelationen var oförändrad 6,5 procent
• Intäkterna minskade till 29 197 mkr (29 460)
• Exklusive realisationsvinster 2005 ökade intäkterna med 7 procent
• Utdelningen föreslås höjas med 10 procent till 8,25 kronor (7,50).

** jämfört med helår 2005

VD kommenterar fjärde kvartalet
”Swedbank fortsätter att utvecklas positivt. Räntenettot ökar för fjärde kvartalet i rad, nu med 4 procent jämfört med föregående kvartal. Även provisionsintäkterna och nettoresultatet från finansiella transaktioner hade starka kvartal. I den baltiska verksamheten fortsätter investeringarna och nyanställningarna för att möta den kraftiga marknadstillväxten. Lanseringen av vårt nya varumärke Swedbank har varit framgångsrik och överträffat våra förväntningar. Lanseringen bidrog till kostnadsökningen under kvartalet.

Svensk bankrörelse, Baltisk bankrörelse och Swedbank Markets ökade alla intäkterna jämfört med föregående kvartal. Affärsvolymerna fortsatte att öka inom både utlåning och sparande, samtidigt som marknadsandelarna inom flera kärnområden ökat . Marknadsandelarna för hypotekslån till privatpersoner och utlåning till företagskunder ökade på samtliga fyra hemmamarknader, Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

I början på 2007 annonserade vi två långsiktiga spännande initiativ för en fortsatt uthållig resultattillväxt. I Ukraina, med 47 miljoner invånare, har vi tecknat avtal om att förvärva TAS-Kommerzbank. Banken är den trettonde största i landet och en av de snabbast växande. Detta i kombination med en ung och ännu outvecklad bankmarknad och en starkt växande ekonomi ger en betydande långsiktig potential. I Ryssland ska vi de kommande åren etablera oss på privatmarknaden. Även den marknaden kännetecknas av hög tillväxt och stor potential. På båda marknaderna kan vi dra fördel av våra samlade erfarenheter från Sverige och Baltikum.”


Swedbank är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,8 miljoner privatkunder och 441 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige och ytterligare drygt 280 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Kiev, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.