Swedbank

Swedbank drar tillbaka rörlig ersättning för 2009

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 08:55 CET

Swedbanks styrelse har beslutat att inte betala ut rörlig ersättning för 2009 där anställningsavtalen ensidigt ger banken rätt att besluta om den rörliga ersättningen. Beslutet innebär att avsättningen för upparbetade rörliga ersättningar, vilka fram till och med tredje kvartalet uppgick till 406 miljoner kronor, kommer att återföras.

2009 var ett exceptionellt år för finansbranschen. Finanskrisen tvingade fram statliga insatser världen över för att garantera stabiliteten i det finansiella systemet. I Sverige har staten varit den yttersta garanten för det finansiella systemet och aktieägarna har bidragit till stabiliteten genom att stärka bankernas balansräkningar. För Swedbank går 2009 till historien som ett omvälvande år med betydande förluster och en andra nyemission.

Swedbank har under 2009 vidtagit en lång rad åtgärder för att bygga en långsiktigt hållbar bank. De åtgärder som banken vidtagit under 2009, och kommer att vidta framöver, ingår i de strategiska satsningarna för att återuppbygga förtroendet för Swedbank.

Styrelsen har mot denna bakgrund fattat beslut om att inte betala ut rörlig ersättning för 2009, i den mån ett sådant beslut inte strider mot ingångna avtal. Tillsammans med tidigare under året återförda uppskjutna ersättningar inom Baltisk bankrörelse beräknas den totala redovisade rörliga ersättningen för 2009 uppgå till 17 miljoner kronor.

”Detta är ett unikt beslut, i ljuset av bankens förluster och de statliga insatserna, och skall inte tolkas som banken har ändrat ståndpunkt när det gäller grundprincipen för bankens ersättningssystem. Det finns fortfarande en stark enighet om att systemet med en kombination av fast och rörlig ersättning långsiktigt är det mest effektiva sättet att skapa värde för kunder och aktieägare. Däremot kommer vi lägga större tyngdpunkt på långsiktighet i den rörliga komponenten” säger Swedbanks vd Michael Wolf.

”Beslutet är ett resultat av många svåra överväganden. Vid första anblick skulle man kunna tro att det är ett enkelt beslut att dra in den rörliga ersättningen ett år då banken uppvisar dramatiska reserveringar för kreditförluster. Men vår uppgift är att skydda aktieägarnas investering och säkerställa bankens konkurrenskraft både i det korta och långa perspektivet”, säger Swedbanks styrelseordförande Carl Eric Stålberg.


För ytterligare information:
Thomas Backteman, koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 3995

1.
Återförda ersättningar hänförliga till 2008, Baltisk bankrörelse -197 miljoner kronor
Rörlig ersättning för 2009 enligt ingångna avtal 214 miljoner kronor
Rörlig ersättning, netto 17 miljoner kronor

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 389 kontor i Sverige, 235 kontor i de baltiska länderna samt 218 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. Per den 30 september 2009 uppgick balansomslutningen till 1 815 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 20 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se