Swedbank

Rättelse: Swedbank förtidsinlöser två utestående förlagslån

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 16:01 CET

Detta pressmeddelande ersätter tidigare utskickad version. Ändringen består av att ett så kallat CUSIP nummer lagts till för det lån som förtidsinlöses den 17 mars 2010.

Swedbank kommer att förtidsinlösa två av de förlagslån som banken tidigare emitterat; ett primärkapitaltillskott (ISIN XS0109209493), CUSIP US87019XAA19, om totalt 300 000 000 dollar och ett tidsbundet förslagslån (ISIN XS0216216845) om totalt 246 550 000 dollar. Återbetalning kommer att ske på första möjliga dag för inlösen, vilket infaller den 17 mars 2010 för primärkapitaltillskottet och den 30 april 2010 för det tidsbundna förlagslånet.

Swedbank har i nuläget ingen avsikt att ersätta något av dessa lån genom att emittera nya förlagslån. Detta ligger i linje med de uttalanden som Swedbank tidigare gjort avseende avsikten att bankens fokus kommer att ligga på kärnprimärkapitalet för att säkra stabiliteten i balansräkningen.

– Nuvarande prissättning av förlagslån återspeglar inte den betydelse som marknaden, tillsynsmyndigheter och ratinginstitut ger dessa instrument relativt andra former av kapital.
Vi utvärderar kontinuerligt sammansättningen av bankens kapitalbas, inte minst i ljuset av det arbete som pågår med att se över regelverket. I nuläget har vi dock inga planer på att emittera nya förlagslån, säger Jonas Erikson, Head of Treasury på Swedbank.

Finansinspektionen har givit tillstånd till Swedbank att återbetala båda förlagslånen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Backteman, Koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 389 kontor i Sverige, 235 kontor i de baltiska länderna samt 218 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. Per den 30 september 2009 uppgick balansomslutningen till 1 815 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 20 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se