Swedbank

Swedbanks exponering mot Lehman Brothers

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:25 CEST


Mot bakgrund av att moderbolaget inom Lehman Brothers har ansökt om konkursskydd meddelar Swedbank följande avseende sin exponering mot Lehman Brothers.

Sedan början av 1990-talet har Swedbank och Lehman Brothers haft ett kommersiellt samarbete, bank till bank, inom custody, finansiering och derivathandel.

Swedbank har idag en icke säkerställd och en säkerställd exponering.

1. Swedbanks icke säkerställda exponering uppgår för närvarande till 202 Mkr. Exponeringen består av derivat om 80 Mkr samt obligationer om nominellt 122 Mkr och omfattar sex bolag inom Lehman-koncernen. Eventuellt reserverings- eller nedskrivningsbehov är för närvarande för tidigt att ta ställning till.

2. Swedbank har också en säkerställd exponering om 1 350 MUSD. Säkerheten består av en pool av 70 låntagare avseende fastighetskrediter med underliggande pant inom maximalt 72 procents belåningsgrad. Säkerheterna består av olika typer av fastigheter med god geografisk spridning i USA. Varje fastighet har initialt värderats av oberoende värderare. Baserat på löpande förändringar av fastighetspriserna görs regelbundet korrigeringar av säkerhetsvärdet. Swedbanks bedömning är att något reserveringsbehov inte föreligger och någon forcerad avyttring av dessa innehav inte kommer att ske. För att säkerhetens värde ska understiga lånebeloppet förutsätts ett prisfall på underliggande fastigheters värde med ca 30 procent från idag.

En telefonkonferens med anledning av ovanstående kommer att hållas klockan 9:30 CET, telefon +46 (0)8 5052 0114. Konferensen hålls på engelska.


För ytterligare information:
Mikael Inglander, CFO och stabschef, Swedbank, +46 8 585 913 14
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, +46 705 82 56 56

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.