Swedish Meats

Swedish Meats kvartalsrapport januari-mars 2005: Svag inledning men bättre än föregående år

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 11:11 CEST

Resultatet under det första kvartalet var svagt men har utvecklats bättre än föregående år. Rörelseresultatet, inklusive minoritetsandel, uppgick till –17 MSEK (-34). Delvis förklaras detta med en för branschen säsongsmässigt svag resultatperiod men också med dålig marginalutveckling p.g.a. ökade råvarupriser som vi inte fått ersättning för på marknaden. Samtidigt har dock koncernens omsättning ökat till 2 194 MSEK (2 078) vilket i huvudsak förklaras med underliggande positiv omsättningstrend samt förvärvet av Skånekött.

– Vi har haft en återkommande svag inledning av det nya året. Behovet av marginalförstärkande åtgärder är mycket stort. Vi måste kunna öka vår betalningsförmåga för att bryta den nedåtgåenden trenden i svensk primärproduktion, förklarar Åke Modig, Koncernchef Swedish Meats. Detta är viktigt både för Swedish Meats framtid men också för svensk handel för att vi tillsammans ska kunna tillfredställa konsumenternas efterfrågan på svenskt kött.

Slakten av djur är klart lägre än föregående år. Minskningen är –3% för gris och –5% för nöt. Marknaden för griskött har för perioden varit normal, d.v.s. svag inhemsk efterfrågan och hög exportandel. Dock har exportpriserna varit något bättre jämfört med föregående år. Utbudet av nötkött har varit rekordlågt trots stark efterfrågan. Detta har lett till konkurrens på slaktdjur och därmed ökade råvarupriser vilka inte absorberats av marknaden.

– Den minskade tillgången på slaktdjur ökar behovet av strukturomvandling i svensk slaktindustri ännu mer, speciellt som vi samtidigt upplever ett starkt internationellt konkurrenstryck.

Effektivisering i koncernen fortsätter och kostnadsutvecklingen är positiv p.g.a. av tidigare beslutade rationaliseringsåtgärder. Men parallellt har vi mötts av betydligt högre energikostnader som påverkar resultatet negativt.

En tydlig trend som håller i sig är att EMV (handelns egna varumärken) fortsätter att öka. Detta är också en förklaring till att lönsamheten minskar eftersom marginalerna på dessa produkter är betydligt lägre. Samtidigt är det värt att notera att Scan-märkta produkter behåller sina markandsandelar även om det sker på bekostad av mindre marginaler.

För att kunna möta den allt tuffare marknadssituationen har vi beslutat oss för en ny ledningsorganisation. Avsikten är att skapa en organisation med ännu tydligare resultatfokus. Som ett led i detta integreras den operativa verksamheten i ett bolag, Swedish Meats Bolaget, under ledning av Magnus Lagergren. Swedish Meats Bolaget opererar som ett helägt dotterbolag till Swedish Meats ekonomisk förening.

– Syftet med den nya organisationsstrukturen är att den ska fördela arbetet tydligare och att det i sin tur kommer att leda till ytterligare effektiviseringar samt stärkt fokus på kärnaffären. Samtidigt behåller vi en liten koncernstab som kan koncentrera sig på framtidsfrågorna.

Med den rapporterade inledningen av året ligger vi något efter den plan som ska ge 100 MSEK i resultatförstärkning jämfört med föregående år. Vi räknar dock med att återgå till den målsättningen genom de åtgärder vi beslutat om.

Scan fortsätter förnya charksortimentet
Under första kvartalet har tre starka nyheter presenterats. Scan Deli är konsumentförpackat griskött som har marinerats för att bli extra mört och saftigt men blir därmed också lättare att lyckas med vid tillagning. En metod som har använts av professionella kockar i flera år. Scan Gourmet Delikatesser är fem olika kvalitetsdelikatesser för finsmakaren; Lufttorkad Chorizo, Marinerad rostbiff, Lufttorkad skinka, Källarrökt skinka, Pepparpastrami. Scan Hot Dogs Special är en korv med mild chorizosmak. Även barn vill pröva på den korvtrenden vuxit sig stark i Sverige under de senaste åren. För att ytterligare stärka MåGott-profilen introducerade Scan Matforum en MåGott-jour i januari. Ett sätt att komma konsumenterna närmare genom att hjälpa dem med sunda mattips som gör att man mår gott!


Nytt logistikcentrum
I januari togs beslut om att förprojektera ett nytt logistikcentrum i Linköping tillsammans med ColdSped Schenker. Syftet är att teckna ett avtal i halvårsskiftet om uppförande av ett logistikcentrum som ska hantera hela Swedish Meats distributionsvolym i Sverige – motsvarande 300 miljoner konsumentförpackningar per år.


Fusionsförslag drogs tillbaka
I november 2005 överlämnades ett attraktivt förslag till KLS om fusion mellan föreningarna. Föreningarna var överens om det fanns betydande synergivinster vid en fusion. Men efter ett antal månader med diskussioner förstod vi att det inte fanns ett genuint intresse från KLS att fusionera, varför fusionserbjudandet drogs tillbaka i början av mars


Debatt om GMO i foder
Vid halvårsskiftet 2005 tog Swedish Meats beslut om att ändra foderkraven avseende GMO-soja i foder, i linje med Kött och Charkföretagens (KCF) policyförändring, p.g.a. den uppkomna situationen på världsmarknaden. Swedish Meats har aldrig tagit ställning för eller emot GMO-baserade ingredienser i foder. Dessutom är vi det enda företaget som försörjer den svenska marknaden med KRAV-märkt kött, där GMO-baserade ingredienser i fodret inte är tillåtet. I dagsläget är dock tillgången på GMO-soja i Sverige begränsad. Swedish Meats står fast vid sitt tidigare beslut gällande foderkraven.


Ytterligare utredningstid begärt av Konkurrensverket
Att det finns ett stort behov av strukturrationalisering i svensk kött- och charkindustri är väl känt och därför mottogs Swedish Meats förvärv av SLP Pärsons väldigt positivt. Förvärvet har skickats till Konkurrensverket (KV) för sedvanlig utredning. KV meddelade i början av mars att man ville ha ytterligare utredningstid vilket innebär att man kommer avge sitt besked senast i början av juni i år.


Enskilt fall av BSE
Den 3 mars bekräftade Jordbruksverket att det första BSE-fallet hade upptäckts på en gård i Västmanland. Myndigheterna har agerat snabbt och effektivt vilket har inneburit att konsumentreaktioner i princip har uteblivit. Detta enskilda fall innebär att EU-kommissionen kräver att provtagningen ska utökas väsentligt. Detta kommer leda till ökade kostnader för provtagning, analys och nya rutiner vilket handeln redan är införstådda med.

Kvartalsrapporten kan läsas i sin helhet på bifogad länk

För ytterligare information kontakta:
Åke Modig, Koncernchef, mobiltfn: 070-689 50 05
Matts Rosendahl Ekonomidirektör, mobiltfn: 070-541 4681
Hampe Mobärg, Informationsdirektör, mobiltfn: 0730-683570

Om Swedish Meats
Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 3 500 medarbetare och en omsättning som uppgår till 9 miljarder kronor.
Det helägda dotterbolaget Scan Foods AB ansvarar för marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter under varumärket Scan. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.