Swedish Meats

Swedish Meats och HK Ruokatalo bildar internationell kött- och charkkoncern

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:01 CET

Swedish Meats styrelse har tagit beslut om att slå ihop föreningens operativa verksamhet med HK Ruokatalo Group Oyj. Därmed bildas ett sammanslaget företag med närmare 20 miljarder kronor i omsättning med verksamhet i 8 länder och med 10 200 anställda. Den sammanslagna koncernen föreslås heta HK Scan. HK Ruokatalo Group (senare HK Scan) är noterad på OMX, Den Nordiska Börsen.

- Vi har som väl känt genomfört en noggrann omvärldsanalys som vi följt upp löpande under de senaste åren. Den visar tydligt på en fortsatt ökad internationalisering i vår bransch med ökat konkurrenstryck och prispress som följd. Tillsammans med HK Ruokatalo Group kan vi bilda en stark livsmedelsgrupp som kommer att ha styrkan att leda och utveckla kött- och charkmarknaden i norra Europa, säger Sören Kvantenå, styrelseordförande i Swedish Meats.

För omstruktureringen bolagiserar kooperativa Swedish Meats sin rörelse till ett aktiebolag, Scan AB, varefter HK Ruokatalo Group förvärvar hela aktiestocken i bolaget. Scan AB blir ett helägt dotterföretag till HK Ruokatalo Group. Köpeskillingen för aktierna är ca 113 miljoner euro (1 050 miljoner kronor). Köpeskillingen betalas till Swedish Meats i form av en riktad emission av 4 843 000 st A-aktier i HK Ruokatalo Group och ett kontant vederlag på ca 60 miljoner euro (557 miljoner kronor). Det kontanta vederlaget finansieras med banklån. Vid förvärvet övertar HK Ruokatalo Group skulder hänförliga till Swedish Meats som i juni 2006 uppgick till ca 185 miljoner euro netto, motsvarande 1,7 miljarder kronor. Som tillägg till köpeskillingen betalas under de följande 5 åren ca 9 miljoner euro (ca 80 miljoner kronor), förutsatt att vissa medlemslån som Swedish Meats beviljat återbetalas till Scan AB.

Swedish Meats ekonomisk förening kommer att finnas kvar och vara näst största ägaren i HK Scan (12,3 procent av aktiekapitalet) tillsammans med den finska LSO Osuuskunta (33,3 procent aktiekapitalet). Tredje största ägare är Danish Crown (8,9 procent). Swedish Meats ek. för. kommer att beredas styrelserepresentation i både moderbolaget samt i det svenska dotterbolaget.

- Jag är väldigt glad över att vi nått fram till en överenskommelse och speciellt att finländska och svenska bönder samarbetar för att nå en starkare position i den internationella konkurrenssituation som håller på att utvecklas, förklarar Marcus Borgström, Styrelseordförande, HK Ruokatalo Group Oyj.

Verksamheten i Sverige kommer att byta namn till Scan AB. Sverige kommer vara det största marknadsområdet i den nya koncernen och stå för halva försäljningen.

- Det är viktigt att verksamheten i Sverige även fortsatt drivs av en stark lokal aktör både gällande samarbetet med kunderna och leverantörerna. De effektiviseringsåtgärder som ägarna och ledningen i Swedish Meats påbörjat innebär i förening med företagets suveräna marknadsposition och det starka märket Scan en god grund för resultatutvecklingen under de närmaste åren, säger Kai Seikku, koncernchef, HK Ruokatalo Group.

Swedish Meats har under senaste åren genomfört omfattande strukturförändringar för att möta den allt skarpare internationella konkurrensen. Nästa steg har varit att hitta en partner som kan bidra till att utveckla den svenska verksamheten genom tillgång på nya marknader, kapital och produktionssynergier.

- I grunden har vi ett mycket starkt varumärke i Scan och tillgång på väldigt duktiga leverantörer. Med HK Ruokatalo Group får vi en partner som driver framgångsrika affärer i Finland, hela Baltikum och Polen, säger Magnus Lagergren, Koncernchef, Swedish Meats. Vi har tillsammans definierat ett antal områden som vi direkt kan ge tydliga effektiviseringsvinster. Jag ser också att vi har stora möjligheter i att gemensamt utveckla försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Sammanslagningen av verksamheterna förutsätter att respektive föreningsstämma godtar transaktionen samt genomförda MBL-förhandlingar. Catella Retail har agerat som finansiell rådgivare till styrelsen i Swedish Meats

Presskonferens kommer äga rum idag, fredag kl: 14.45
på Swedish Meats huvudkontor, Slakthusplan 4, Johanneshov.
Deltagare ombeds anmäla sig till Swedish Meats, Maud Kedegren 08-725 8111

För ytterligare information kontakta:
Sören Kvantenå, Styrelseordförande, Swedish Meats, tfn: 070-644 42 83
Marcus Borgström, Styrelseordförande, HK Ruokatalo Group, telefonmeddelanden kan lämnas via Katja Backman, tfn +358 10 570 2428.
Magnus Lagergren, Koncernchef, Swedish Meats, tfn: 070-255 52 35
Kai Seikku, Koncernchef, HK Ruokatalo Group, telefonmeddelanden kan lämnas via Katja Backman, tfn +358 10 570 2428.
Hampe Mobärg, Informationsdirektör; Swedish Meats, tfn 0730-683 570Om Swedish Meats
Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 3 500 medarbetare och en omsättning som uppgår till 9 miljarder kronor.

Många konsumenter känner oss genom våra produkter och varumärket Scan, som är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.

Om HK Ruokatalo Group
HK Ruokatalo Group är en internationell livsmedelskoncern med enheter i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. I Finland är dess mest kända märken HK och Kariniemen. 2005 omsatte koncernen 883,3 miljoner euro och hade en rörelsevinst på 24,1 miljoner euro. Antalet anställda i Finland och Baltikum är ca 4 300. Dessutom har det samägda företaget Sokolów i Polen ca 5 000 anställda.