SwitchCore AB

SwitchCore AB: Intel bidrog till försäljningsökningen under perioden

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 09:29 CEST

Sammanfattning

Bolagets totala omsättning under perioden uppgick till 77,9 MSEK (40,4). Under perioden utgjorde OEM-försäljningen till Intel cirka 20 procent av den totala omsättningen. Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 42,4 MSEK (23,4).
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -19,0 MSEK (-37,8). Resultat efter skatt uppgick till -9,0 MSEK (-37,6).
Resultat per aktie uppgick till -0.05 (-0,42).
Orderingången under andra kvartalet uppgick till 35 MSEK (27).
Likvida medel uppgick till 54,8 MSEK (111,1). Bolaget har en icke utnyttjad factoringkredit om 15 MSEK.
Det oberoende prognosinstitutet Dell'Oro bedömer att tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att vara 15-20 procent i försäljningsintäkter per år fram till 2008. Baserat på företagets goda försäljningsutveckling och orderingång hittills bedömer SwitchCore att den egna tillväxttakten kommer att överträffa marknaden i stort för 2004. Försäljningen förväntas följa marknadens säsongsvariationer där andra halvåret är starkare än det första.

Efter nyemissionen i juni 2003 har SwitchCore en finansiell styrka som bedöms vara tillräcklig för att finansiera bolaget till dess att lönsamhet och ett positivt kassaflöde uppnås.

Händelser efter periodens slut:
Bolaget har efter räkenskapsårets utgång erhållit en tilläggsorder från Intel uppgående till 7 MSEK. Ordern är för leverans till en kund under det tredje kvartalet 2004.

Allmänt om verksamheten
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internet-kommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Allied Telesyn, Alloptic, Corecess, Dasan, Huawei/3Com, Intel, Radisys och World Wide Packets. SwitchCore-koncernen har idag ca 80 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40, O-listan under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/

Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för samma period förra året.


VD kommenterar
- Vi har haft en stark omsättningsökning och resultatförbättring under perioden. Styrkan i vår affärsmodell ligger i vår möjlighet att med bibehållen kostnadsmassa öka omsättningen och därmed förbättra resultatet.

- Det är mycket glädjande att vårt långvariga samarbete med Intel nu bidrar till vår tillväxt. Intels försäljning under perioden har till stor del varit till en kund vilket visar att det snabbt kan bli stora volymer när Intel lyckas med sin försäljning.

- Vi fortsätter att se ett ökat intresse för våra produkter från tillverkare av telekomutrustning. Det står nu klart att SwitchCore tydligt har etablerat sig som en stark leverantör av kretsar till avancerad Ethernetbaserad nätverksutrustning för Accessnät. I takt med att Access-marknaden växer ökar intresset bland leverantörer med kompletterande produktutbud att samarbeta, något som vi i framtiden bör kunna utnyttja för att ytterligare stärka vår affär.


Omsättning och resultat för perioden
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 77,9 MSEK (40,4), varav royaltyintäkter uppgick till 5,5 MSEK (0). Faktureringen i US dollar uppgick till 10,2 miljoner (4,9).
Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 52 procent (52).
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -19,0 MSEK (-37,8). Under perioden har kostnader för forskning och utveckling nettoaktiverats med totalt 8,8 MSEK (7,4).
Resultat efter skatt uppgick till -9,0 MSEK (-37,6).
Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,42).
Koncernens resultat för perioden inkluderar kursvinster på totalt 0,7 MSEK (0,1). Då all fakturering sker i US dollar, samt då bolaget har merparten av de operativa kostnaderna i US dollar uppgår nettoexponeringen i rörelseresultatet till ca 25 procent av omsättningen.

Omsättning och resultat för andra kvartalet
Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 42,4 MSEK (23,4), varav royaltyintäkter uppgick till 5,1 MSEK (0). Faktureringen i US dollar uppgick till 5,4 miljoner (2,9).
Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -9,4 MSEK (-17,8).

Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2004 till 99,6 MSEK (128,5) och eget kapital/aktie till 0,58 SEK (0,75).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 54,8 MSEK (111,1). Bolaget har en icke utnyttjad factoringkredit om 15 MSEK. SwitchCores likviditet har under perioden påverkats av lageruppbyggnad.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 77,9 MSEK (40,4).
Resultatet efter finansnetto uppgick till -25,0 MSEK (-50,7).

Marknad
SwitchCores kundsegment utgörs av företag som utvecklar utrustning och systemlösningar för data- och telekommunikation baserad på Ethernet-standarden. I detta segment finns 500 potentiella kunder. Marknaden för SwitchCores produkter är indelad i företagsnätverk och publika nät.

SwitchCores uppskattning, baserad på Dell'Oros prognos för marknaden för företagsnätverk, är att total tillgänglig marknad för SwitchCore uppgår till 500 MUSD för 2004. 2008 förväntas samma marknad vara värd ca 900 MUSD, vilket motsvarar en tillväxttakt på ca 15-20 procent per år.

Marknaden för företagsväxlar kan förenklat delas in i ett high end och ett low end segment. High end står för komplexare nätverksutrustning för datakommunikation mellan nätverk, medan low end står för enklare nätverksutrustning för datakommunikation inom ett nätverk. SwitchCores styrka ligger inom high end segmentet. Under 2003 har SwitchCore växt inom det här segmentet och har nu en marknadsandel på ca 7 procent. Återstående del av marknaden delas mellan SwitchCores konkurrenter och stora kunder som egenutvecklar kretsar för GbE-switchar/routers. High end marknaden förväntas under 2004 uppgå till 190 MUSD och 2008 till 350 MUSD.

Tillväxten för Ethernetbaserade nätverksväxlar för publika nät har till stor del drivits av utbyggnaden av bredbandsnät i Sydkorea. Under 2004 har tillväxten för ett antal av SwitchCores kunder också drivits av ökade investeringar på den japanska marknaden. Kraven på prestanda och funktionalitet på den japanska marknaden skapar goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt för SwitchCores kunder.

SwitchCores kunder som adresserar den kinesiska marknaden har börjat märka av en minskad tillväxttakt som följd av en allmän åtstramning av den kinesiska ekonomin. SwitchCore ser dock fortsatt Kina som en av de viktigaste marknaderna för framtida tillväxt. I Kina pågår en satsning att öka utbyggnaden av Accessnät vilket leder till nya affärsmöjligheter.


Produkter och försäljning
SwitchCores tillväxt under första halvåret har drivits av Huawei, Intel och bolagets större kunder i Korea. Speciellt OEM-försäljningen till Intel har ökat kraftigt och utgjorde under första halvåret 20 procent av SwitchCores totala omsättning. Som jämförelse kan nämnas att SwitchCore har levererat cirka 20 000 växelkretsar till Intel under en tremånaders period. Huaweis och Intels försäljning bidrar till att cirka 80 procent av SwitchCores försäljning under första halvåret är hänförlig till företagsnätverk.

Inom telekomsektorn fortsätter SwitchCore att öka antalet kunder som utvecklar produkter för Accessnätverk. Under första halvåret bedömer SwitchCore att cirka 17 procent av bolagets försäljning är direkt relaterad till produkter för Accessnätverk.

SwitchCores nya produktfamilj Xpeedium2 har skapat ett stort intresse bland ett flertal leverantörer av telekomutrustning för Accessnät. De är intresserade av Xpeedium2 med sin avancerade funktionalitet för användning i Ethernet- och xDSL-utrustning.

Under andra kvartalet erhöll SwitchCore nya design wins och kunder. Totalt sett hade SwitchCore i slutet av första halvåret cirka 85 design wins och ett 65-tal kunder. Design win är när en kund har beslutat att utveckla en switch eller router baserad på SwitchCores CXE-produkter. Idag står ett tiotal kunder för över 80 procent av företagets försäljning. Basen för SwitchCores framtida kundtillväxt är SwitchCores nya produktgeneration, Xpeedium2, även om antalet design wins baserade på befintlig produktgeneration ökar från kvartal till kvartal.

Organisation och medarbetare
SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande), samt dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation (helägt dotterbolag till SwitchCore Options AB).

Vid periodens slut fördelar sig koncernens anställda enligt följande:
Koncernen hade 80 (73) fast anställda medarbetare, varav 63 (58) i Sverige, 10 (8) i USA och 7 (7) i Asien. Av de anställda är 11 (12) procent kvinnor och 89 (88) procent män. Den genomsnittliga åldern är 37 (36) år.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,7 MSEK (0,1), varav 0,4 MSEK (0,1) i moderbolaget. Exempel på investeringar är utvecklings- och testverktyg, datautrustning samt kontorsinventarier. Därutöver har nettoinvesteringar gjorts i balanserade utvecklingskostnader med totalt 8,8 MSEK (7,4), varav ca 75 procent är personalkostnader och resterande del utgör övriga externa kostnader såsom verktyg och licenskostnader.

Patent
SwitchCores patentstrategi bygger på att skapa en patentportfölj där de viktigaste delarna av CXE-teknologin skyddas. Funktioner i framtida produkter ska fångas upp tidigt för att eventuellt patenteras. Totalt äger SwitchCore 19 patent, 8 i Sverige och 6 i USA samt 2 i Taiwan och 3 i andra länder. Just nu ligger ytterligare 6 patentsansökningar för behandling i USA och 1 i Sverige samt ytterligare 2 globalt.

Utsikter för 2004
Det oberoende prognosinstitutet Dell`Oro bedömer att tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att vara 15-20 procent i försäljningsintäkter per år fram till 2008. Baserat på företagets goda försäljningsutveckling och orderingång hittills bedömer SwitchCore att den egna tillväxttakten kommer att överträffa marknaden i stort för 2004. Försäljningen förväntas följa marknadens säsongsvariationer där andra halvåret är starkare än det första.

Efter nyemissionen i juni 2003 har SwitchCore en finansiell styrka som bedöms vara tillräcklig för att finansiera bolaget till dess att lönsamhet och ett positivt kassaflöde uppnås.

SwitchCores aktie
Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40, O-listan. Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med den 30 juni 2004 var 5,5 MSEK. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period var 1 209 127 aktier per dag. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 172 055 610.

Rapporttillfällen
Niomånadersrapport 2004-01-01-2004-09-30 21 oktober 2004
Bokslutskommuniké 2004-01-01-2004-12-31 27 januari 2005


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendationer. I enlighet med de krav som ställs på börsnoterade bolag inom EU från och med den 1 januari 2005 kommer SwitchCore att övergå till rapportering i enlighet med IAS/IFRS. En utförlig redovisning av omfattningen har gjorts i SwitchCores årsredovisning. Påverkan enligt hitintills publicerade regler är mycket liten på SwitchCores resultat- och balansräkning.


Lund den 22 juli 2004


Henric Isacsson, Verkställande Direktör
SwitchCore AB (publ)

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.


Halvårsrapport 2004-01-01 - 2004-06-30

För mer information:

Välkommen att delta i SwitchCores telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 22 juli, 2004, kl.11.00. En presentation finns tillgänglig på www.switchcore.com

Tel: + 46 8 727 77 51
ange koden SwitchCore

Eller kontakta:

Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore
E-post: maria.ryden-persson@switchcore.com
Mobil: +46 73 429 2565.