SwitchCore AB

SwitchCore AB (publ) : Försäljning i nivå med tidigare kvartal - förbättrat rörelseresultat

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:03 CEST

Niomånadersrapport 2005-01-01 - 2005-09-30 för SwitchCore AB (publ) Org. Nr 556541-8869

Sammanfattning

Koncernens omsättning under perioden uppgick till 92,9 MSEK (105,8). Försäljningen i US dollar uppgick till 12,6 miljoner (13,7). Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 31,7 MSEK (27,9). Försäljningen i US dollar uppgick till 4,1 miljoner (3,5).

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -17,9 MSEK (-30,8). Resultat efter skatt uppgick till -17,4 MSEK (-20,8). Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,12). Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -3,4 MSEK (-11,8). Resultat efter skatt uppgick till -4,2 MSEK (-11,7) för tredje kvartalet. Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,07).

Orderingången under perioden uppgick till 67 MSEK (115). Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 21 MSEK (46). Variationen mellan åren beror på lägre efterfrågan från Huawei.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 25,8 MSEK (31,9). Bolaget har en utnyttjad factoringkredit på US dollar 1,4 miljoner (1,1).

SwitchCore befinner sig i ett produktgenerationsskifte som påverkar bolagets tillväxt. För 2005 kommer en väsentlig del av SwitchCores försäljning att baseras på Xpeedium, bolagets nuvarande volymproduktfamilj. Under 2005 och 2006 sker en gradvis övergång till Xpeedium2 och Xpeedium2pro som förväntas utgöra basen för SwitchCores intäkter under 2006 och framåt.

Bolaget arbetar aktivt med att utveckla samarbeten med industriella och finansiella partners för att accelerera tillväxten genom en breddning av produktportfölj och försäljningskanaler. En sådan breddning, för att stärka konkurrenskraften, kan påverka investeringsnivån i bolaget och därmed även påverka resultatet för 2006. Bolaget avstår därför tills vidare från att lämna någon resultatprognos.

Allmänt om verksamheten
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data-, röst- och videokommunikation baserade på Ethernetstandarden. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i nätverksprodukter väsentligt kan ökas. Med SwitchCores kretsar kan bolagets kunder utveckla nätverksprodukter som kostnadseffektivt hanterar och prioriterar data, video och rösttrafik för en stor mängd krävande tillämpningar. Oberoende marknadsanalytiker bedömer att SwitchCore är världens tredje största leverantör av växelkretsar på marknaden för Gigabit Ethernet. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Allied Telesyn, Huawei/3Com, ZTE, Alloptic, Corecess, Dasan, Radisys och World Wide Packets. SwitchCore-koncernen har idag 50 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i San Jose, USA, samt i Singapore och Shanghai i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/

Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för samma period förra året.


Koncernchefen kommenterar
- Det är glädjande att vi har lyckats förbättra resultatet och det operativa kassaflödet, trots en lägre omsättning för perioden. Resultatförbättringen beror främst på att de tidigare beslutade kostnadsbesparingarna har fått full effekt. Den minskade omsättningen förklaras främst av lägre försäljning till Huawei jämfört med motsvarande period förra året.
- För att stärka vår position på marknaden planerar vi att bredda produktportföljen och en bredare försäljningskanal. På så sätt kan vi adressera ett större antal tillämpningar och därmed lägga grunden för en långsiktig ökning av SwitchCores marknadsandelar. Vi befinner oss nu i en fas där vi utvärderar möjliga alternativ för att uppnå breddningen med hjälp av samarbeten liknande det SwitchCore har med Intel idag, samt olika finansieringslösningar.
- Vi söker en större samarbetspartner som har som strategi att växa inom Ethernet och kunna komplettera SwitchCore med finansiell stabilitet, produktutbud, kompletterande teknologi och en bred marknadstäckning. Genom att samarbeta med en större partner når vi en större del av marknaden och kan dra nytta av de skalfördelar som finns inom halvledarindustrin.

Omsättning och resultat för perioden
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 92,9 MSEK (105,8). Försäljningen i US dollar uppgick till 12,6 miljoner (13,7). OEM-försäljningen till Intel utgjorde 40 procent (28) av den totala omsättningen. SwitchCore följer från och med 1 januari 2005 IAS 1. Det innebär att koncernen särredovisar aktiverat arbete för egen räkning bland koncernens intäkter, totalt 16,7 MSEK (18).
Beloppet ingår ej i nettoomsättningen ovan.
Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 53 procent (52).
Koncernens rörelseresultat uppgick till -17,9 MSEK (-30,8). Under perioden har avskrivningar på tidigare balanserade utvecklingsutgifter gjorts med 13,1 MSEK (6,0).
Då all fakturering sker i US dollar och eftersom koncernen har en stor del av de operativa kostnaderna i US dollar uppgår nettoexponeringen i rörelseresultatet till ca 30 procent av omsättningen. Koncernens resultat för perioden inkluderar kursvinster på totalt 0,9 MSEK (0,8).
Resultat efter skatt uppgick till -17,4 MSEK (-20,8). Föregående års resultat inkluderar en realisationsvinst från försäljning av aktier i CICADA på 9,1 MSEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,12).

Omsättning och resultat för tredje kvartalet
Koncernens omsättning uppgick under tredje kvartalet till 31,7 MSEK (27,9). Försäljningen i US dollar uppgick till 4,1 miljoner (3,5). Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 6,4 MSEK (5,2).
Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -3,4 MSEK (-11,8). Under perioden har avskrivningar på tidigare balanserade utvecklingsutgifter gjorts med 4,4 MSEK (2,0).

Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2005 till 80,5 MSEK (87,9) och eget kapital/aktie till 0,39 SEK (0,51).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 25,8 MSEK (31,9). Bolaget har en utnyttjad factoringkredit på US dollar 1,4 miljoner (1,1).

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under perioden uppgick till 60,6 MSEK (105,8).
Resultat efter finansnetto uppgick till -22,6 MSEK (-43,1).

Marknad
SwitchCores produkter adresserar tillämpningar baserade på Gigabit Ethernetstandarden, en standard som är tio gånger snabbare än föregångaren, Fast Ethernet. Marknaden för Gigabit Ethernet befinner sig i en tidig utvecklingsfas och förväntas växa i volym från cirka 50 miljoner nätverksanslutningar (portar) 2005 till över 200 miljoner portar 2008.

SwitchCores totala marknad förväntas enligt marknadsinstitutet IDC uppgå till cirka USD 600 miljoner 2005 och växa till cirka USD 1000 miljoner 2008, vilket motsvarar en årlig omsättningsökning på 20 procent.

SwitchCores styrka och affärsidé bygger på att utveckla och leverera integrerade kretsar för avancerade Ethernetbaserade tillämpningar. Styrkan i SwitchCores produktfamilj har gjort det möjligt för bolaget att ta marknadsandelar på marknaden för företagsnätverk och att idag vara en av få leverantörer till den växande marknaden för avancerade Ethernetbaserade accessnätverk.

Försäljning
SwitchCores kunder är företag som utvecklar avancerad nätverksutrustning (nätverksväxlar) för företag och publika (access) nätverk baserad på Ethernetstandarden. Produkterna som SwitchCores kunder utvecklar hanterar och prioriterar data, video och rösttrafik på ett kostnadseffektivit sätt för en stor mängd tillämpningar. Totalt sett bedömer SwitchCore att det finns cirka 500 potentiella kunder för bolagets produkter. Kunderna är koncentrerade till Nordamerika och Asien (främst Kina, Korea, Japan). Marknaden i Europa förväntas växa i takt med att efterfrågan för accessnätverk växer.

OEM-försäljningen (Original Equipment Manufacturing) till Intel utgjorde cirka 40 procent av SwitchCores totala omsättning. Baserat på Intels prognoser bedömer SwitchCore att efterfrågan på företagets kretsar från Intel kommer att vara fortsatt god under 2006.

SwitchCore befinner sig i ett produktgenerationsskifte som påverkar bolagets tillväxt. För 2005 kommer en väsentlig del av SwitchCores försäljning att baseras på Xpeedium, bolagets nuvarande volymproduktfamilj. Under 2005 och 2006 sker en gradvis övergång till Xpeedium2 och Xpeedium2pro som förväntas utgöra basen för SwitchCores intäkter under 2006 och framåt.

Vid periodens utgång hade SwitchCore cirka 100 design wins och 65-tal kunder. Design win är när en kund har beslutat att utveckla en nätverksväxel eller router baserad på SwitchCores CXE-produkter.


Produkter
I april lanserade SwitchCore sin nya produktgeneration Xpeedium2Pro(TM) som bygger på de tidigare generationerna Xpeedium och Xpeedium2. Xpeedium2Pro är anpassad för den snabbt växande IP DSLAM-marknaden för bredbandsuppkoppling. Den nya produkten har avancerad funktionalitet samtidigt som den behåller kostnadsfördelarna hos komponenter som utvecklats för den volymmässigt större marknaden för växlar till företagsnät. Mottagandet från kunder och fackpress i samband med lanseringen har varit mycket positivt.

Organisation och medarbetare
SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited, SwitchCore Intellectual Property AB, Eroc Technology AB, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande), samt dotterdotterbolagen SwitchCore Corporation (helägt dotterbolag till SwitchCore Options AB) och SwitchCore Technology HB (dotterbolag till Eroc Technology AB).

Vid periodens slut fördelar sig koncernens anställda enligt följande:
Koncernen hade 50 (80) fast anställda medarbetare, varav 43 (63) i Sverige, 5 (10) i USA och 2 (7) i Asien. Av de anställda är 18 (11) procent kvinnor och 82 (89) procent män. Den genomsnittliga åldern är 35 (37) år.

Henric Isacsson, SwitchCores VD sedan fyra år, kommer att lämna bolaget under det fjärde kvartalet i år. Rekrytering av ny VD pågår och beräknas vara avslutad innan årets slut. För att bl a säkerställa kontinuiteten i externa kontakter har styrelseordförande Per Andersson tillfälligt inträtt som arbetande styrelseordförande och koncernchef med särskilt ansvar för den strategiska utvecklingen och för kontakter med kunder, partners och kapitalmarknaden.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0,9), varav 0 MSEK (0,6) i moderbolaget. Därutöver har investeringar gjorts i balanserade utvecklingsutgifter med totalt 16,7 MSEK (18,0), varav ca 55 procent är personalkostnader och resterande del utgör övriga externa kostnader såsom verktyg och licenskostnader. Avskrivningar på tidigare aktiverade utgifter har gjorts med 13,1 MSEK (6,0). Totalt är förändringen i balanserade utvecklingsutgifter 3,6 MSEK (12,0).

Patent
SwitchCores patentstrategi bygger på att skapa en patentportfölj där de viktigaste delarna av CXE-teknologin skyddas. Funktioner i framtida produkter ska fångas upp tidigt för att eventuellt patenteras. Totalt äger SwitchCore 13 patenterade uppfinningar fördelade på 23 registreringar, 7 i Sverige, 7 i USA, 2 i Taiwan och 7 i andra länder. Just nu ligger ytterligare 8 patentsansökningar för behandling, 5 i USA, 1 i Sverige samt ytterligare 2 i andra länder.

Utsikter
Bolaget arbetar aktivt med att utveckla samarbeten med industriella och finansiella partners för att accelerera tillväxten genom en breddning av produktportfölj och försäljningskanaler. En sådan breddning, för att stärka konkurrenskraften, kan påverka investeringsnivån i bolaget och därmed även påverka resultatet för 2006. Bolaget avstår därför tills vidare från att lämna någon resultatprognos.

SwitchCores aktie
Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med den 30 september 2005 var 1,9 MSEK. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period var 1 243 108 aktier per dag. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 206 466 732.

Rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2005-01-01-2005-12-31 26 januari 2006

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är den tredje finansiella rapport som SwitchCore redovisar enligt IFRS. Det innebär att rapporten följer IAS 34. SwitchCore hade inga effekter vid övergången till IFRS, dvs det var inga effekter på de ingående balanserna 1 januari 2004 och 2005. I samband med detta har SwitchCore valt att inte göra någon uppställning där eventuella förändringar av ingående balanser förklaras. Det finns dock några områden där IFRS har en påverkan på koncernens resultat och ställning från och med 1 januari 2005:

Redovisning och värdering av finansiella instrument (IAS 32 och IAS 39):
Enligt IAS 39 så ska samtliga derivatainstrument, t ex terminskontrakt redovisas i balansräkningen och värderas till verkligt värde. Då SwitchCore saknade terminskontrakt och andra finansiella instrument per 1 januari 2005 så hade IAS 39 ingen effekt på den ingående balansen. IAS 39 har ej heller någon effekt på den utgående balansen.

Effekterna av ändrade valutakurser (IAS 21):
Samtliga utlandsverksamheter klassificeras såsom integrerade, dvs har samma funktionella valuta som moderföretaget. De har därför omräknats enligt monetära metoden. Omräkningsdifferenser redovisas i koncernens resultat.

Optioner (IFRS 2):
Moderbolaget har sedan tidigare utgivit optionsprogram. Då dessa program är utgivna före den 7 november 2002 har IFRS ej någon effekt på bolagets redovisning.

SwitchCore har ej antagit några nya principer. Utöver ovanstående anpassningar till IFRS har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen.


Lund den 20 oktober 2005Henric Isacsson, Verkställande Direktör SwitchCore AB (publ)

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Niomånadersrapport 2005-01 - 2005-09
http://hugin.info/130062/R/1016902/159166.pdf

För mer information:
Välkommen att delta i SwitchCores telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 20 oktober 2005, kl.10.00. En presentation finns tillgänglig på www.switchcore.com

Tel: + 46 8 672 81 51
ange koden SwitchCore

Eller kontakta:

Per Andersson, Koncernchef SwitchCore
Mobil: +46 708 891 362

Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore
E-post: maria.ryden-persson@switchcore.com
Mobil: +46 73 429 2565