SwitchCore AB

SwitchCore: Bokslutskommuniké januari-december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:46 CET

Sammanfattning

* Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 3,1 MSEK (-8,6). Resultat efter skatt uppgår till 3,1 MSEK (-8,6).
* Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår vid periodens slut till 65,1 MSEK (0,6).
* Det egna kapitalet uppgår per den 31 december 2010 till 66,3 MSEK (4,2) vilket motsvarar 1,8 öre/aktie.

Verkställande direktören kommenterar

2010 har varit ett positivt år för SwitchCore!

SwitchCores tidigare verksamhet avyttrades för några år sedan. Under det gångna räkenskapsåret har bolaget framgångsrikt löst alla tvister och aktiviteter som funnits kvar efter försäljningen av den tidigare verksamheten. Vid utgången av detta år finns därmed ingenting kvar av den gamla verksamheten.

SwitchCore är nu redo för strukturaffärer, antingen som en intressant fusionspartner eller som en köpare av en befintlig verksamhet. I samband med ett sådant förvärv kan finansieringen ske med en större nyemission i bolaget, till säljaren eller till befintliga ägare.

Under året genomfördes en emission i bolaget som tecknades till 88 % av de gamla ägarna och till 12 % av emissionsgaranten Traction. Likviden från emission är placerad företrädesvis i omsättningsbara företagsobligationer med god ränta. Portföljen har utvecklats väl under året.

Sammanfattning

" Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 3,1 MSEK (-8,6). Resultat efter skatt uppgår till 3,1 MSEK (-8,6).
" Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår vid periodens slut till 65,1 MSEK (0,6).
" Det egna kapitalet uppgår per den 31 december 2010 till 66,3 MSEK (4,2) vilket motsvarar 1,8 öre/aktie.

Verkställande direktören kommenterar

2010 har varit ett positivt år för SwitchCore!

SwitchCores tidigare verksamhet avyttrades för några år sedan. Under det gångna räkenskapsåret har bolaget framgångsrikt löst alla tvister och aktiviteter som funnits kvar efter försäljningen av den tidigare verksamheten. Vid utgången av detta år finns därmed ingenting kvar av den gamla verksamheten.

SwitchCore är nu redo för strukturaffärer, antingen som en intressant fusionspartner eller som en köpare av en befintlig verksamhet. I samband med ett sådant förvärv kan finansieringen ske med en större nyemission i bolaget, till säljaren eller till befintliga ägare.

Under året genomfördes en emission i bolaget som tecknades till 88 % av de gamla ägarna och till 12 % av emissionsgaranten Traction. Likviden från emission är placerad företrädesvis i omsättningsbara företagsobligationer med god ränta. Portföljen har utvecklats väl under året.