SwitchCore AB

SwitchCore genomför åtgärdsprogram för att nå lönsamhet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:27 CEST

Niomånadersrapport 2004-01-01 - 2004-09-30 för SwitchCore AB (publ) Org. Nr 556541-8869


Sammanfattning

Bolagets omsättning under perioden uppgick till 105,8 MSEK (72,6). Under perioden utgjorde OEM-försäljningen till Intel cirka 28 procent av den omsättningen. Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 27,9 MSEK (32,2).

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -30,8 MSEK (-51,1). Resultat efter skatt uppgick till -20,8 MSEK (-51,5). Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,44).

Orderingången uppgick till 115 MSEK under perioden (93). Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 46 MSEK (41), vilket inkluderar en order på drygt 25 MSEK från Huawei-3Com Technologies.

Likvida medel uppgick till 31,9 MSEK (95,8). Bolaget har en utnyttjad factoringkredit på 1,1 MUSD. Under perioden har likviditeten påverkats av lageruppbyggnad. Under kommande kvartal förväntas lagervärdet minska, vilket i sin tur ger en positiv effekt på kassaflödet om 10 till 15 MSEK. Bolaget planerar även under det fjärde kvartalet att genomföra försäljning av vissa finansiella tillgångar vilket kommer att ha en väsentlig positiv effekt på framtida kassaflöde.

Det oberoende prognosinstitutet Dell`Oro bedömer att tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att vara 15-20 procent i försäljningsintäkter per år fram till 2008. Baserat på företagets försäljningsutveckling hittills bedömer SwitchCore att bolagets tillväxt under 2004 kommer att ligga i nivå med marknaden i övrigt. Detta understiger bolagets tidigare bedömning om en tillväxt som skulle överträffa marknaden i stort.

Styrelsen har initierat ett omstruktureringsprogram för att möta den lägre tillväxttakten. Målsättningen är att minska de operativa kostnaderna i bolaget för 2005 med 30% jämfört med förväntat utfall 2004.

Bolaget bedömer att den sammantagna effekten av det omstruktureringsprogram som styrelsen har initierat, minskningen av lagervärdet samt försäljningen av vissa finansiella tillgångar är fullt tillräckligt för att bolaget trots lägre tillväxttakt ska kunna uppnå ett positivt kassaflöde inom ramen för befintlig finansiering.


Allmänt om verksamheten
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internet-kommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Allied Telesyn, Alloptic, Corecess, Dasan, Huawei/3Com, Intel, Radisys och World Wide Packets. SwitchCore-koncernen har idag ca 80 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40, O-listan under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/

Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för samma period förra året.


VD kommenterar
- Ordern från Huawei-3Com är den enskilt största ordern i SwitchCores historia. Storleken till trots understiger den vår tidigare bedömning av affären med Huawei-3Com för 2004. Det har lett till att vi justerat ner vår prognos för tillväxt för helåret till en nivå med marknaden i övrigt, dvs i storleksordningen 15-20 procent. Undantaget Huawei, beräknas övriga kunder sammantaget växa med över 100% jämfört med 2003. Intel har växt väsentligt under året och vi förväntar oss en fortsatt framtida god utveckling från Intel, samt kunder i Korea och Nordamerika.
- Som ett resultat av den justerade tillväxtprognosen och som ett led i det fortsatta arbetet med att skapa ett lönsamt SwitchCore har styrelsen initierat ett åtgärdsprogram. Målet med åtgärdsprogrammet är att minska kostnaderna med cirka 30 procent mellan 2004 och 2005. Vi kan uppnå kostnadsbesparingen genom att lägga ut mjukvaruutveckling och produktionshantering på underleverantörer och genom att centralisera all utveckling och administration till ett kontor. De förändringar vi överväger att genomföra är strategiskt riktiga, justeringen av tillväxtprognosen medför dock att vi tidigarelägger genomförandet. Jag vill betona att vi kommer att bibehålla vår förmåga att sälja och utveckla konkurrenskraftiga integrerade kretsar inom ramen för det föreslagna åtgärdsprogrammet.

- Vi ser en ökad efterfrågan från kunder inom telekomindustrin vilket gör det möjligt för SwitchCore att mera tydligt expandera produktportföljen inom marknaden för Accessnätverk . SwitchCore utvecklar en ny produkt inom Xpeedium Pro-familjen för nätverksutrustning till Access-marknaden. Produkten har funktionalitet som är speciellt anpassad för telekom. Den kan hantera många användare samtidigt och dessutom säkra att den bandbredd som respektive användare betalar för faktiskt levereras. Produkten kommer att vara tillgänglig för kunder under första hälften av 2005.

Omsättning och resultat för perioden
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 105,8 MSEK (72,6), varav royaltyintäkter uppgick till 11,5 MSEK (1,3). Faktureringen i US dollar uppgick till 13,7 miljoner (8,8).
Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 52 procent (54).
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -30,8 MSEK (-51,1). Under perioden har kostnader för forskning och utveckling nettoaktiverats med totalt 12 MSEK (11,4).
Resultat efter skatt uppgick till -20,8 MSEK (-51,5).
Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,44).
Koncernens resultat för perioden inkluderar kursvinster/förluster på totalt 0,8 MSEK (-0,8). Då all fakturering sker i US dollar, samt då bolaget har en stor del av de operativa kostnaderna i US dollar uppgår nettoexponeringen i rörelseresultatet till ca 25 procent av omsättningen.

Omsättning och resultat för tredje kvartalet
Koncernens omsättning uppgick under tredje kvartalet till 27,9 MSEK (32,2), varav royaltyintäkter uppgick till 6 MSEK (1,3). Faktureringen i US dollar uppgick till 3,5 miljoner (3,9).
Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -11,8 MSEK (-13,3).

Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2004 till 87,9 MSEK (114,4) och eget kapital/aktie till 0,51 SEK (0,67).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 31,9 MSEK (95,8). Bolaget har en utnyttjad factoringkredit på 1,1 MUSD. Under perioden har likviditeten påverkats av lageruppbyggnad. Under kommande kvartal förväntas lagervärdet minska, vilket i sin tur ger en positiv effekt på kassaflödet om 10 till 15 MSEK. Bolaget planerar även under det fjärde kvartalet att genomföra försäljning av vissa finansiella tillgångar vilket kommer att ha en väsentlig positiv effekt på framtida kassaflöde.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 105,8 MSEK (72,6).
Resultatet efter finansnetto uppgick till -43,1 MSEK (-67,3).

Marknad
SwitchCores kundsegment utgörs av företag som utvecklar utrustning och systemlösningar för data- och telekommunikation baserad på Ethernet-standarden. I detta segment finns 500 potentiella kunder. Marknaden för SwitchCores produkter är indelad i företagsnätverk och publika nät (främst accessnätverk).

SwitchCores uppskattning, baserad på Dell'Oros prognos för marknaden för företagsnätverk, är att total tillgänglig marknad för SwitchCore uppgår till 500 MUSD för 2004. 2008 förväntas samma marknad vara värd ca 900 MUSD, vilket motsvarar en tillväxttakt på ca 15-20 procent per år.

Marknaden för företagsväxlar kan förenklat delas in i ett high end och ett low end segment. High end står för komplexare nätverksutrustning för datakommunikation mellan nätverk, medan low end står för enklare nätverksutrustning för datakommunikation inom ett nätverk. SwitchCores styrka ligger inom high end segmentet. Under 2003 växte SwitchCore inom det här segmentet och hade en marknadsandel på ca 7 procent. Återstående del av marknaden delas mellan SwitchCores konkurrenter och stora kunder som egenutvecklar kretsar för GbE-switchar/routers. High end marknaden förväntas under 2004 uppgå till 190 MUSD och 2008 till 350 MUSD.

För SwitchCores andra marknad, Publika/Acessnät har tillväxten till stor del drivits av utbyggnaden av bredbandsnät i Sydkorea. Under 2004 har tillväxten för ett antal av SwitchCores kunder också drivits av ökade investeringar på den japanska marknaden. Kraven på prestanda och funktionalitet på den japanska marknaden skapar goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt för SwitchCores kunder. SwitchCore bedömer att marknaden för Ethernetbaserade bredbandsnät kommer att växa snabbare än marknaden för företagsnätverk under de närmaste tre åren, även om den totala marknaden är lägre idag.


Produkter och försäljning
SwitchCores tillväxt under de första nio månaderna har drivits av Huawei, Intel och bolagets större kunder i Korea. Speciellt OEM-försäljningen (Original Equipment Manufacturing) till Intel har ökat kraftigt och utgjorde under de första nio månaderna 28 procent av SwitchCores totala omsättning. Huaweis och Intels försäljning bidrar till att merparten av SwitchCores försäljning, 75 procent under januari-september, är hänförlig till företagsnätverk.

Inom publika nät fortsätter SwitchCore att öka antalet kunder som utvecklar produkter för Accessnätverk. Under januari-september bedömer SwitchCore att 20 procent av bolagets försäljning är direkt relaterad till produkter för Accessnätverk.

SwitchCore utvecklar en ny produkt för Access-marknaden inom den nya produktfamiljen Xpeedium2. Produkten har en mer utvecklad funktionalitet och kommer att ge slutkunderna ett ökat stöd genom att kunna hantera många användare samtidigt.

Under tredje kvartalet erhöll SwitchCore nya design wins och kunder. Totalt sett hade SwitchCore i slutet av september cirka 88 design wins och ett 65-tal kunder. Design win är när en kund har beslutat att utveckla en switch eller router baserad på SwitchCores CXE-produkter. Idag står ett tiotal kunder för över 80 procent av företagets försäljning. Basen för SwitchCores framtida kundtillväxt är SwitchCores nya produktgeneration, Xpeedium2, även om antalet design wins baserade på befintlig produktgeneration ökar från kvartal till kvartal.

Organisation och medarbetare
SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande), samt dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation (helägt dotterbolag till SwitchCore Options AB).

Vid periodens slut fördelar sig koncernens anställda enligt följande:
Koncernen hade 80 (73) fast anställda medarbetare, varav 63 (57) i Sverige, 10 (8) i USA och 7 (8) i Asien. Av de anställda är 11 (11) procent kvinnor och 89 (89) procent män. Den genomsnittliga åldern är 37 (36) år. ¨

Styrelsen har initierat ett förslag till åtgärdsprogram för att minska kostnaderna i bolaget och koncentrera verksamheten till huvudkontoret i Lund. Programmet syftar till att minska den fasta kostnadsmassan 2005 med ca 30 procent jämfört med förväntat utfall 2004. Åtgärderna är avsedda att genomföras under det fjärde kvartalet 2004 och beräknas få fullt genomslag under andra kvartalet 2005. Kostnaden för programmet har beräknats till 9 MSEK och beräknas utgå i början av 2005. Bolaget kommer även fortsättningsvis att säkerställa fokus på att sälja och utveckla nya integrerade kretsar men strävar efter att lägga ut så stora delar som möjligt av mjukvaruutveckling på underleverantörer.


Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 MSEK (0,4), varav 0,6 MSEK (0) i moderbolaget. Exempel på investeringar är utvecklings- och testverktyg, datautrustning samt kontorsinventarier. Därutöver har nettoinvesteringar gjorts i balanserade utvecklingskostnader med totalt 12 MSEK (11,4), varav ca 70 procent är personalkostnader och resterande del utgör övriga externa kostnader såsom verktyg och licenskostnader.

Patent
SwitchCores patentstrategi bygger på att skapa en patentportfölj där de viktigaste delarna av CXE-teknologin skyddas. Funktioner i framtida produkter ska fångas upp tidigt för att eventuellt patenteras. Totalt äger SwitchCore 19 patent, 8 i Sverige och 6 i USA samt 2 i Taiwan och 3 i andra länder. Just nu ligger ytterligare 6 patentsansökningar för behandling i USA och 1 i Sverige samt ytterligare 2 globalt.

Utsikter för 2004
Det oberoende prognosinstitutet Dell`Oro bedömer att tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att vara 15-20 procent i försäljningsintäkter per år fram till 2008. Baserat på företagets försäljningsutveckling hittills bedömer SwitchCore att bolagets tillväxt under 2004 kommer att ligga i nivå med marknaden i övrigt. Detta understiger bolagets tidigare bedömning om en tillväxt som skulle överträffa marknaden i stort.

Bolaget bedömer att den sammantagna effekten av omstruktureringsprogrammet som styrelsen har initierat, minskningen av lagervärdet samt försäljningen av vissa finansiella tillgångar är fullt tillräckligt för att bolaget trots lägre tillväxttakt ska kunna uppnå ett positivt kassaflöde inom ramen för befintlig finansiering.

SwitchCores aktie
Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40, O-listan. Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med den 30 september 2004 var 4 MSEK. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period var 920 044 aktier per dag. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 172 055 610.

Rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2004-01-01-2004-12-31 27 januari 2005

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendationer. I enlighet med de krav som ställs på börsnoterade bolag inom EU från och med den 1 januari 2005 kommer SwitchCore att övergå till rapportering i enlighet med IAS/IFRS. En utförlig redovisning av omfattningen har gjorts i SwitchCores årsredovisning. Påverkan enligt hitintills publicerade regler är mycket liten på SwitchCores resultat- och balansräkning.


Lund den 21 oktober 2004Henric Isacsson, Verkställande Direktör
SwitchCore AB (publ)

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.


Niomånadersrapport

För mer information:
Välkommen att delta i SwitchCores telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 21 oktober 2004, kl.11.15. En presentation finns tillgänglig på www.switchcore.com

Tel: + 46 8 727 77 51
ange koden SwitchCore

Eller kontakta:
Henric Isacsson, VD SwitchCore
E-post: henric.isacsson@switchcore.com
Mobil: +46 709 829 606

Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore
E-post: maria.ryden-persson@switchcore.com
Mobil: +46 73 429 2565.