Naturvårdsverket

Synpunkter på Nord Stream AG:s planerade gasledning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:04 CET

Som en inledning till Nord Stream AGs ansökan om tillstånd enligt respektive lands lagstiftning har ett omfattande samråd om innehåll i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen genomförts. Naturvårdsverket har olika roller i detta samråd. Dels yttrar sig verket som fackmyndighet och dels har verket ett ansvar att lämna och ta emot underrättelser enligt Esbo-konventionens regler.Naturvårdsverkets roll som samordnande av samråd enligt Esbo-konventionenSverige har fått så kallad underrättelse från Tyskland, Danmark, Finland och Ryssland med anledning av genomförandet av gasledningsprojektet i respektive land. Inför svar på dessa underrättelser har Naturvårdsverket, i rollen av Esbo-samordningsmyndighet, gett svenska myndigheter, organisationer och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter. Dessa har nu sammanställts och sänds till de länder från vilka vi fått underrättelse. Där kommer de att tas om hand i den fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivning för projektet enligt respektive lands bestämmelser.Naturvårdsverket har i sin tur underrättat övriga Östersjöstater och erbjudit dem att lämna synpunkter. De svar som då lämnas från dessa länder kommer Naturvårdsverket att lämna till Nord Stream AG som skall ta hänsyn till dem i sitt fortsatta arbete med att ta fram miljökonsekvensbeskrivning inför prövning i Sverige.Naturvårdsverkets yttranden som fackmyndighet

Naturvårdsverket yttrar sig nu i Esbo-samrådsprocessen, som en av flera remissinstanser, i egenskap av fackmyndighet. Verkets yttrande om kompletteringsbehov är relevant för hela ledningsdragningen, men detta yttrande gäller formellt sett den miljöpåverkan som kan beröra svenskt område genom verksamhet inom grannländernas område.

Naturvårdsverket har bland annat pekat på följande kompletteringsbehov:

· Alternativ till föreslagen sträckning av ledningen bör redovisas.

· Det bör redovisas var ledningen läggs direkt på botten och var bottenarbeten krävs.

· Det bör redovisas vilken typ av botten som påverkas och sedimentprover bör tas för kontroll av föroreningar.

· Sökanden bör, utifrån hur den kraftigaste stormen ur ett 100-års perspektiv skulle kunna skada ledningen, beskriva de miljöeffekter som skulle kunna uppkomma.

· Sökanden bör beskriva när anläggningsarbetena avses att utföras samt beskriva påverkan på vandrande fisk, fåglar och marina däggdjur.

· Eventuell påverkan på värdefulla naturområden som kan komma att inverka även på svenskt område bör noggrant beskrivas och förebyggande åtgärder vidtas.Naturvårdsverket yttrar också direkt till Nord Steam AG i det samråd som företaget genomför inför de prövningar som skall ske enligt svensk lag. Myndigheter, organisationer och enskilda ges möjlighet att delta och lämna synpunkter till företaget angående innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen inför de prövningar som gäller den del av ledningen som passerar Sverige (svensk ekonomisk zon till havs). I detta yttrande har Naturvårdsverket utöver ovanstående punkter även lämnat synpunkter på kompletteringsbehov i följande frågor:· En sträckning av gasledningen på större avstånd från Natura 2000-områdena ”Hoburgs bank” och ”Norra Midsjöbanken” bör redovisas.

· Sökanden bör beskriva miljöeffekterna av plattformen utifrån ett scenario med en maximal belastning av anläggningen.

· Sökanden bör redogöra för hur plattformen inklusive fundament avses avvecklas då ledningen tas ur drift samt för de miljöeffekter som kan uppstå vid tex. brand eller kollision med fartyg.Nästa steg i planeringen

Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan planerar företaget bli klar med under hösten 2007. I Sverige lämnas ansökan med miljökonsekvensbeskrivning då till regeringen som prövar dels utläggning av ledningen enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln och dels uppförandet av underhållsplattformen enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

I övriga länder genom vilka ledningen planeras lämnas miljökonsekvensbeskrivning och i vissa fall ansökan in enligt vad som gäller i respektive lands lagstiftning. En motsvarande samrådsprocess enligt Esbo-konventionen, som den som nu genomförts, kommer då att ske.För mer information läs:

Naturvårdsverkets yttrande i Esbo-processen

Naturvårdsverkets yttrande till Nord Stream

Synpunkter från Sverige till övriga upphovsparter

http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/remisser/remisdok/gasledning_ostersjon/pdf/remissvar_sverige/naturvardsverket_esbo_sverige.pdf">Naturvårdsverkets
yttrande i Esbo-processen
http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/remisser/remisdok/gasledning_ostersjon/pdf/naturvardsverkets_yttrande_till_nord_stream.pdf">Naturvårdsverkets
yttrande till Nord Stream

http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/remisser/remisdok/gasledning_ostersjon/pdf/remissvar_sverige/synpunkter_fran_sverige_till_ovriga_upphovsparter.pdf">Synpunkter
från Sverige till övriga upphovsparter
http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/remisser/remisdok/gasledning_ostersjon/remissvar_andra_lander.htm">Remissvar
till Sverige från andra länder


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Angående verkets yttrande som fackmyndighet: John Sjöström, Miljörättsavdelningen, 08-698 11 75, john.sjostrom@naturvardsverket.se
Angående samråd enligt Esbo-konventionen: Inger Alness, Miljörättsavdelningen, 08-698 13 58, inger.alness@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se