Naturvårdsverket

Synpunkter på Nord Stream AG:s planerade gasledning genom Östersjön öster om Gotland

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 14:51 CET

För byggande av Nord Stream Gas Pipeline krävs tillstånd enligt respektive lands lagstiftning och en miljökonsekvensbeskrivningar ska nu tas fram. Den rapport, som Nord Stream AG lämnat tidigare i veckan är ett första underlag inför de procedurer som förestår inom de fem länderna.Nord Stream AG skall nu inleda samråd i Sverige om miljökonsekvens-beskrivning för projektet inför de prövningar som skall ske enligt svensk lag. Myndigheter, organisationer och enskilda skall då ges möjlighet att delta och lämna synpunkter till företaget. Den kommande tillståndsansökan, för den del av projektet, som går genom svensk ekonomisk zon, skall prövas av regeringen. Ansökan om utläggning av ledningen prövas enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln. Ansökan om att uppföra underhållsplattformen prövas enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.Samråd mellan länderna

Enligt Esbo-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang skall ett land inom vilket det planeras ett projekt som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land (upphovspart) informera det berörda landet (utsatt part) om detta och erbjuda det att delta i proceduren för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.För detta projekt är Finland, Sverige, Danmark och Tyskland upphovsparter enligt konventionens definition. Ryssland har inte ratificerat konventionen, men kommer att agera som upphovspart så långt möjligt enligt landets lagstiftning. Alla stater runt Östersjön betraktas som utsatta parter.Naturvårdsverket är enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvens-beskrivningar ansvarig myndighet för att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra skyldigheter för miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Naturvårdsverket har i egenskap av upphovspart sänt underrättelser till kontaktpersonerna i samtliga länder runt Östersjön. Länderna ombeds svara senast den 16 februari nästa år.Naturvårdsverket har på motsvarande sätt fått underrättelser från Ryssland, Finland, Danmark, och Tyskland. Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att lämna synpunkter till dessa länder. Naturvårdsverket samordnar dessa svar från Sverige. Synpunkterna bör i första hand gälla vad som bör beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen gällande påverkan på miljön inom svenskt område från dragningen av ledningen i respektive rysk, finsk, dansk och/eller tysk ekonomisk zon eller territorialvatten. Generella synpunkter på vad som bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen för hela sträckningen kan naturligtvis också lämnas. Samråd om MKB för dragningen av ledningen genom svenskt område ansvarar däremot Nord Stream AG för så som har angivits ovan.Naturvårdsverket skall lämna synpunkter från svenska myndigheter, organisationer och allmänhet till de övriga upphovsparterna den 16 februari nästa år, men behöver få in synpunkterna senast den 26 januari för att kunna sammanställa dessa.För mer information se Remissen http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/remisser/remisdok/gasledning_ostersjon/gasledning_ostersjon.htmFör ytterligare information, vänligen kontakta:Inger Alness, Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket , 070-95569478, inger.alness@naturvardsverket.seAnneli Nivrén, presschef, te. 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.