Synskadades Riksförbund SRF

Synskadade kvinnor diskrimineras

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 11:57 CET

Socialstyrelsen har lagom till den internationella kvinnodagen, 8 mars, kommit med sin lägesrapport inom handikappomsorgen. Det är en skrämmande läsning och tyvärr bekräftar den bara det vi sedan länge vet. I rapporten framkommer att funktionshindrade män och kvinnor behandlas olika av kommunernas handikappomsorg och landets myndigheter. Sverige har ännu långt kvar till jämställdhet mellan män och kvinnor och ännu längre till full jämlikhet mellan icke funktionshindrade och funktionshindrade och jämställdhet mellan funktionshindrade män och kvinnor.

Vi har en nationell plan inom handikappolitiken, "Från patient till medborgare", som ska vara uppnådd om endast några år, närmare bestämt 2010. Enligt den ska vi funktionshindrade bli betraktade som medborgare, att vi faktiskt kan bidra med våra kunskaper, tjänster och den förmåga vi har att utföra ett arbete. Tillgängligheten för oss ska finnas inom alla områden i samhället och så kommer så denna rapport. Var finns mångfalden? Vad har våra makthavare och beslutsfattare konkret tänkt göra åt detta? Ska de åter igen lova en massa saker bara för att det är valår och sedan inte uppfylla det de själva varit med om och beslutat då det gäller handlingsplanen?

I en intervju med Berit Andnor (Taltidningen Läns- och Riksnytt nr 6-06) säger hon "det här visar att funktionshindrade kvinnor är dubbelt diskriminerade både som kvinnor och som funktionshindrade. Det är inte godtagbart att kvinnor och män inte får samma möjligheter och samma insatser. Myndigheterna har ett ansvar för att se till att man har den kompetensen och den kunskapen bland sina handläggare så man inte agerar på ett sätt som innebär att man skiljer ut män och kvinnor på det sätt som man nu gör". Två frågor från Synskadades Riksförbund till statsrådet Andnor, som är ansvarig för handikappolitiken blir därför: Vad konkret kommer du att göraför förändring så att funktionshindrade, men framförallt funktionshindrade kvinnor, får se och uppleva att vi inte längre behöver känna oss dubbelt diskriminerade? Kommer du och din regering att ta fram en handlingsplan mot ojämlikheten inom handikappområdet?

Inte nog med denna rapport. Samma dag kommer en från Folkhälsoinstitutet som pekar på att människor med dålig ekonomi, alltså med en betydande sämre disponibel inkomst än befolkningen i övrigt, och dit hör gruppen funktionshindrade, i en högre grad inte har råd att gå till läkare. Vi har heller inte råd att hämta ut vår receptbelagda medicin. Nej, man tvingas bli så dålig att det är sjukhusens akutmottagningar som gäller för att det har gått för långt. Vad är det för jämlikt i det?

Utredningsinstitutet HANDU AB gjorde förra året en levnadsnivåundersökning på uppdrag av fyra handikapporganisationer, däribland SRF. Den undersökningen visar att av synskadade i yrkesverksam ålder är det bara 53% som har arbete i någon form medan den siffran är ca 75% för befolkningen i övrigt, men det är bara 13% av oss synskadade som har ett heltidsarbete. Vidare är det färre kvinnor, bara 8%, som arbetar heltid. För männen är andelen heltidsarbetande 18%. För kvinnorna i SRF visar undersökningen på att de endast har arbete till 47% medan männen har arbete i 59%.

Dessa siffror bekräftar bara Socialstyrelsens rapport att männen får mer stöd som är aktiverande än vad kvinnorna får. Varför, av vilken orsak får kvinnorna ett stöd som passiviserar i stället för aktiverar? Är det så att Försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommuner fortfarande, en bit in i 2000-talet ser männen som de som ska försörja familjen och kvinnorna ska stå för marktjänsten?

Arbete, hälsa och ekonomi hänger väldigt mycket samman. I samma undersökning från HANDU, www.handu.se kommer det fram att synskadade kvinnor har en betydligt sämre hälsa än synskadade män. Har man inget arbete får man en mycket sämre ekonomi och därmed en sämre hälsa i flera avseenden, en dominoeffekt. Varför ska detta drabba oss funktionshindrade kvinnor hårdast? Varför ska funktionshindrade kvinnor drabbas allra hårdast hela tiden? Jag ser till min grupp och frågar mig varför synskadade kvinnor dubbelbestraffas dels för att vi är kvinnor dels för att vi är synskadade kvinnor? När ska politiker och andra beslutsfattare ta sitt ansvar och gå från ord till handling?

Karin Sundbaum
ombudsman

******************
Karin Sundbaum
SRF Västerbotten
Brinken, våning 3
931 85 Skellefteå
tel. 0910-77 74 33, vx
mob. 070-301 62 65
e-post. karin.sundbaum@srfriks.org