Synskadades Riksförbund SRF

Synskadade och allergiker kommer överens om ledarhundar

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 11:35 CEST

Synskadade och allergiker har samma rätt till delaktighet i samhället. Ibland kan dock intressena kollidera för att en del är allergiska mot ledarhundar och andra pälsdjur.

Synskadades Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet har kommit överens om att "denna typ av konflikter kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömsesidig respekt för den andres situation". Att alltid konferera med varandra om detta skulle ske.

- Ingen av parterna kan hävda sin egen och suveräna rätt gentemot den andra, säger organisationernas ordförande, Tiina Nummi-Södergren respektive Ingalill Bjöörn. I de flesta fall går det att hitta praktiska kompromisser. Det är viktigt att inte ytterligare begränsa rörelsefriheten för oss.

Organisationerna har också kommit överens om att stödja varandra i argumentationen gentemot utomstående.

Överenskommelsen bifogas.


För ytterligare information
Ingalill Bjöörn, Astma- och Allerigförbundet, tel 506 28 200
Tina Nummi-Södergren, Synskadades Riksförbund, tel 08-39 91 11SRF
Kansliet
Eva Björk
2006-04-04Till förbundsstyrelsen
den 27-28 april 2006


Gemensamt uttalande angående allergiker och synskadade

Arbetsutskottet har behandlat frågan. De beslutade att föreslå förbundsstyrelsen att anta uttalandet den 27 april, som är ledarhundens dag, och att göra en pressaktivitet kring detta.

förslag till beslut

att anta det Gemensamma uttalandet angående allergiker och synskadade.


UTKAST 060317Gemensamt uttalande angående allergiker och synskadade
Antaget av styrelserna för Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund.
(uppdatering av uttalande från 1997-10-13)

Till ansvariga i samhället samt
Organisationerna inom
Astma- och Allergiförbundet
och Synskadades Riksförbund.


Målet för vårt intressepolitiska arbete är att skapa ett samhälle för alla, d v s ett samhälle där både allergiker och synskadade kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra. Frågor om tillgänglighet har därvid stor betydelse.

Vi med allergier eller som är synskadade måste tryggt, säkert och utan att riskera hälsan kunna förflytta oss och vara verksamma runt om i samhället: jag måste kunna färdas, utföra mitt arbete, delta i studier, kulturaktiviteter och ha en innehållsrik fritid.

I vissa, ofta klart avgränsade situationer, inträffar det att intressena och behoven hos människor som är allergiska och synskadade ”kolliderar”. Särskilt påtagligt blir detta vid mötet mellan en person som är pälsdjursallergiker och en annan som är ledarhundsförare. Denna typ av konflikter kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömsesidig respekt för den andres situation.

Hela samhället har ansvar för att se till att det blir tillgängligt för funktionshindrade. Riksdagen har antagit en Nationell Handlingsplan för handikappolitiken som bl a har som mål att samhället utformas så att funktionshindrade blir fullt delaktiga i samhälls-livet till år 2010. Att skapa ett tillgängligt samhället är ett prioriterat område.
Både synskadade och allergiker har samma rätt till delaktighet. Det är därför i första hand ansvariga i samhället som ska finna lösningar på konflikter som uppstår i externa situationer mellan allergiker och synskadade.

Att tänka på:
Vi kan aldrig räkna med att bli betraktade som trovärdiga och bli bemötta med respekt från allmänhetens och samhällets sida, om vi inte själva föregår med gott exempel!

Så här ska vi göra:

Internt:
När problemet dyker upp internt, i vår egen verksamhet, t ex vid utnyttjande av gemensamma lokaler eller lokaler som ligger nära varandra, vid sammankomster där pälsdjursallergiker och ledarhundar kan finnas samtidigt är det ett gemensamt intresse att lösa problemet.

1. Ingen av parterna kan hävda sin egen och suveräna rätt. Båda har lika rätt och det gäller att hitta formen för att i praktiken klara ut hur rätten ska tillgodoses.
2. Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter och vilja att lösa problemet.
3. I de flesta fall går detta att åstadkomma, t ex genom att lokaler separeras, olika ingångar används och framför allt genom att visa god vilja.
4. Om ni inte kan hitta en lösning personerna emellan, koppla in de respektive lokalföreningarna. Om dessa inte klarar av att utforma en lösning, vänd er till respektive läns- eller distriktsorganisation.

Externt:
När vi möter problemet utanför vår egen verksamhet, t ex i samband med kommunala planeringsfrågor, tillgänglighet till färdmedel, kommunala ordningsstadgar och så vidare, ska vi uppträda tillsammans och stödja varandra.

1. Låt aldrig ”Samhällssidan” få övertaget genom att vi agerar mot varandra.
2. Håll ihop! Stötta varandras argument.
3. Hävda att vi, allergiker och synskadade, har samma rätt till delaktighet. Det är den ansvariga partens sak att finna lösningen.
Tiina Nummi Södergren Ingalill Bjöörn
Ordförande Ordförande
Synskadades Riksförbund Astma- och Allergiförbundet