Accelerator Nordic AB

SyntheticMR genomför nyemission om 10 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2013 14:49 CEST

Styrelsen för Synthetic MR AB (publ) ("SyntheticMR" eller ”Bolaget”), dotterbolag till Accelerator Nordic AB (”Accelerator”), har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2013, genomföra en nyemission om cirka 10 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Accelerator har, som tidigare meddelats, åtagit att teckna sin andel i nyemissionen, vilket motsvarar cirka 5,3 miljoner kronor.

Som tidigare meddelats är syftet med emissionen i huvudsak att finansiera satsningen på att etablera partnersamarbeten för en internationell marknadslansering av SyMRI®, Bolagets programvara som effektiviserar och förbättrar undersökningar med magnetisk resonanstomografi (MR).

Vid fullteckning tillförs SyntheticMR cirka 10,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 144 144,1782 kronor genom utgivandet av högst 6 492 981 nya aktier. Villkoren för emissionen är, i korthet, följande:
- Rätt att erhålla teckningsrätter tillkommer de befintliga aktieägarna i Bolaget som på avstämningsdagen den 13 augusti 2013 är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken för SyntheticMR.
- För varje aktie i Synthetic MR erhålls tre (3) teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid tretton (13) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningskursen uppgår till 1,60 kronor per aktie.
- Teckningstiden är under perioden från och med den 16 augusti 2013 till och med den 30 augusti 2013.

Fullständiga villkor för emissionen finns tillgängliga på www.syntheticmr.com samt www.acceleratorab.se.

För ytterligare information, kontakta Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90, eller Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83.

SyntheticMR AB ingår i Accelerator-gruppen och har utvecklat en programvara, SyMRI®, som förbättrar och effektiviserar undersökningar med magnetisk resonanstomografi, MR. Programvaran sparar tid och pengar genom att snabba upp arbetsflödet samt skapar bättre beslutsunderlag med hög diagnostisk kvalitet. SyMRI säljs för kliniskt bruk i Europa. För mer information, se www.syntheticmr.com .


Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras. SyntheticMR har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .