Statistiska centralbyrån, SCB

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2012: Antalet anställda fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 09:35 CEST

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 2,0 procent till 4 268 200 under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Lönesumman ökade totalt med 3,8 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 2,5 procent och lönesumman med 4,3 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,7 procent.

Antalet anställda och lönesumman inom den privata byggindustrin ökade med 7,0 respektive 6,3 procent under perioden. Inom branschen enheter för vård och omsorg, i privat sektor, ökade antalet anställda med 8,9 procent och lönesumman med 8,0 procent. Antalet anställda inom de privata tjänstenäringarna ökade med 3,2 procent. I tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 2,0 procent medan lönesumman ökade med 3,0 procent.

Fler anställda i offentlig sektor

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,7 procent under perioden. Statlig sektor ökade med 2,1 procent och kommunal sektor med 0,5 procent. Antalet anställda inom landstingen ökade med 0,1 procent och lönesumman ökade med 3,0 procent. Lönesumman i kommunal sektor ökade med 1,5 procent medan statlig sektor ökade med 5,2 procent. Statlig sektor har under andra kvartalet 2012 haft stora retroaktiva löne-utbetalningar.

Fler lediga jobb

Antalet lediga jobb i privat sektor ökade med 0,7 procent under andra kvartalet i år till 64 000 jämfört med motsvarande kvartal förra året. Totalt fanns 79 500 lediga jobb vilket var en ökning med 1,5 procent. Inom tillverknings- och utvinningsindustrin minskade antalet lediga jobb med 16,4 procent. Offentlig sektor ökade med 5,0 procent till 15 600 lediga jobb. Den akuta arbetskraftsbristen i privat sektor, antalet vakanser, uppgick till 25 000 vilket var en ökning med 2,3 procent.

 

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)

Lönesumman ska omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som ska tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt

Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb

Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskrafts-undersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad

Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad

Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Exempel på verksamhet som branschen Företagsservicetjänster omfattar är juridik, redovisning och bokföring, bemanning och rekrytering m.m.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2012-11-20Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar

Frida Wahlström
Tfn 019-17 64 88
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Maria Nilsson

Tfn 019-17 60 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.