Statistiska centralbyrån, SCB

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2013: Färre anställda och lediga jobb inom tillverkningsindustrin

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 10:07 CEST

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,2 procent till 4 319 700 under andra kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 2,4 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,2 procent och lönesumman med 1,7 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 1,2 procent och lönesumman med 4,1 procent.

Inom Tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 2,4 procent och lönesumman minskade med 2,1 procent. Antalet anställda inom de privata tjänstenäringarna ökade med 2,3 procent. I branschen Kultur, nöje och fritid ökade antalet anställda med 10,4 procent.

Lönesumman ökade mest i statlig sektor

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 1,2 procent under perioden. Statlig sektor ökade med 2,0 procent. Antalet anställda inom kommunal sektor ökade med 0,8 procent och lönesumman ökade med 4,3 procent. Lönesumman i landstingen ökade med 3,5 procent och i statlig sektor med 4,5 procent.

Färre lediga jobb

Totalt fanns det 71 000 lediga jobb under andra kvartalet 2013, vilket var en minskning med 10,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012. I privat sektor minskade antalet lediga jobb med 14,3 procent till 54 800. Inom Tillverknings- och utvinningsindutrin minskade antalet lediga jobb med 15,2 procent. Offentlig sektor ökade med 4,2 procent till 16 200 lediga jobb. Kommunal sektor stod för den största ökningen med 12,7 procent. Den akuta arbetskraftsbristen i privat sektor, antalet vakanser, uppgick till 16 700 vilket var en minskning med 33,1 procent. 

Definitioner och förklaringar Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)

Lönesumman ska omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som ska tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt

Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb

Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskrafts-undersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad

Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad

Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Exempel på verksamhet som branschen Företagsservicetjänster omfattar är juridik, redovisning och bokföring, bemanning och rekrytering m.m.

Publikation

Mer utförliga redovisningar av dessa undersökningar publiceras i Statistiska meddelanden:

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2013-11-20Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar

Dolan Haddad
Tfn 019-17 65 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Maria Nilsson
Tfn 019-17 60 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se