Statistiska centralbyrån, SCB

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 3:e kvartalet 2010: Antalet anställda ökade

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 09:34 CET

Antalet anställda ökade med 0,9 procent till 4 079 800 personer under tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,8 procent medan offentlig sektor minskade med 1,0 procent. Lönesumman ökade totalt med 3,3 procent, privat sektor ökade 4,3 procent och offentlig sektor med 0,6 procent.

I privat sektor fanns 2 809 800 anställda under tredje kvartalet. Antalet anställda inom tillverkningsindustrin var oförändrat och uppgick till 567 800. Lönesumman ökade med 2,3 procent och antalet lediga jobb mer än fördubblades.

I privata tjänstenäringarna ökade antalet anställda med 2,4 procent. Störst ökning hade branschgrupperna ”Hotell och restaurang” och ”Vård och omsorg”, som ökade med 10,0 respektive 8,9 procent. Även lönesummor ökade inom dessa branscher med 8,8 respektive 9,5 procent.

Färre anställda inom offentlig sektor

Inom offentlig sektor minskade antalet anställda med 1,0 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2009. Antalet anställda blev färre inom kommunerna och landstingen medan de ökade i staten. Kommunal sektor minskade med 1,5 procent och landstingen med 1,4 procent medan staten ökade med 1,4. Inom offentlig sektor ökade lönesumman med 0,6 procent. Staten ökade med 2,4 procent, landstingen med 0,9 medan lönesumman för kommunerna minskade med 0,1 procent.

Fler lediga jobb

Antalet lediga jobb uppgick till 48 500, vilket var en ökning med 76 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Den största ökningen skedde inom privat sektor där antalet lediga jobb ökade med 81 procent till 41 100. Inom offentlig sektor ökade antalet lediga jobb med 50 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den akuta arbetskraftsbristen, antalet vakanser i privat sektor, fördubblades under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 18 400.

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman ska omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som ska tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bland annat pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskrafts-undersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Exempel på verksamhet som branschen Företagsservicetjänster omfattar är juridik, redovisning och bokföring, bemanning och rekrytering m.m.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

 

Förfrågningar

Anders Eklund
Tfn 019-17 62 44
E-post anders.eklund2@scb.se
Maria Nilsson
Tfn 019-17 60 78
E-post maria.nilsson@scb.se