Statistiska centralbyrån, SCB

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 4:e kvartalet 2009: Tillverkningsindustrin minskade med 11,4 procent anställda

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 09:44 CET

Antalet anställda minskade med 2,3 procent till 4 015 200 personer under fjärde kvartalet. Lönesumman minskade med 0,4 procent. Det var första gången sedan 1994 som lönesumman minskade. Inom tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 11,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2008.

Nedgången inom tillverkningsindustrin var fortsatt kraftig och i paritet med när minskningen var som störst under 1993. Under fjärde kvartalet fanns det 71 700 färre anställda inom tillverkningsindustrin jämfört med motsvarande kvartal 2008. Nedgången märktes i princip inom alla branscher, men minskningarna var störst i de större branschgrupperna  transportmedel- och maskinindustri. Lönesumman minskade med 8,8 procent inom tillverkningsindustrin. Även här går de flesta branscherna ner.  Antalet lediga jobb inom industrin minskade med 30 procent och det fanns 2 700 lediga jobb.

Privata tjänstenäringarna visade positiv tendens

I den privata sektorn minskade antalet anställda med 2,2 procent under fjärde kvartalet. Lönesumman minskade med 0,9 procent. Antalet anställda i tjänstenäringarna ökade något under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2008. Antalet anställda ökade framför allt i branscherna utbildning samt vård och omsorg. Även lönesumman ökade i dessa branscher.

Nedgången av lediga jobb i privat sektor avtog

Efterfrågan på arbetskraft minskade och under fjärde kvartalet fanns det 32 600 lediga jobb på arbetsmarknaden, en minskning med 9 procent. Nedgången skedde främst i den offentliga sektorn. Där minskade antalet lediga jobb med 21 procent, medan minskningen i privat sektor uppgick till 6 procent. Nedgången i antalet lediga jobb i privat sektor ser ut att plana ut efter en tids nedgång.

Den akuta arbetskraftsbristen i privat sektor, antalet vakanser, uppgick till 9 600. Antalet vakanser minskade med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal 2008.

Färre anställda inom offentlig sektor

Inom offentlig sektor minskade antalet anställda med 2,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2008. Antalet anställda blev färre inom kommunerna och landstingen medan de ökade något i staten. Den största minskningen skedde inom kommunal sektor, där minskningen uppgick till 3,6 procent. I landstingen var minskningen 1,6 procent medan antalet anställda ökade med 0,6 procent i staten. Lönesumman i offentlig sektor ökade med 1,0 procent och lönesumman ökade i alla delsektorer. Totalt sett minskade lönesumman med 0,4 procent under fjärde kvartalet. Det är första gången sedan 1994 som lönesumman minskar.

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskrafts-undersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Exempel på verksamhet som branschen Företagsservicetjänster omfattar är juridik, redovisning och bokföring, bemanning och rekrytering m.m.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Resultaten avseende 1:a kvartalet 2010 redovisas 2010-05-18 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar

Fredrik Rahm
Tfn 019-17 65 97
E-post fredrik.rahm@scb.se

Anders Eklund

Tfn 019-17 62 44
E-post anders.eklund2@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.