Statistiska centralbyrån, SCB

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 4:e kvartalet 2010: Antalet anställda ökar

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:43 CET

Antalet anställda totalt ökade med 1,6 procent till 4 078 000 personer under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönesumman ökade totalt med 5,9 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 2,5 procent och lönesumman med 6,3 procent. I offentlig sektor minskade antalet anställda med 0,4 procent.

Inom tillverkningsindustrin ökade antalet anställda med 1,7 procent och lönesumman med 5,2 procent. Antalet anställda uppgick till 563 800, vilket var en ökning med 9 400 anställda. Exempel på branschgrupper inom tillverkningsindustrin där antalet anställda ökade var ”Stål- och metallverk”, ”Övrig maskindustri” samt ”Motorfordon och släpvagnar”.

Antalet anställda inom de privata tjänstenäringarna ökade med 2,6 procent. Branschgruppen ”Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster” ökade antalet anställda med 9,0 procent. Lönesumman ökade med 13,7 procent.

Färre anställda inom offentlig sektor
Inom offentlig sektor minskade antalet anställda med 0,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2009. Antalet anställda blev färre inom kommunerna och landstingen medan de ökade i staten. Kommunal sektor minskade med 0,7 procent och landstingen med 1,3 medan staten ökade med 1,7 procent. Lönesumman ökade inom samtliga delsektorer.

Lediga jobb ökade
Totalt uppmättes 50 500 lediga jobb vilket är en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Av dessa fanns  41 400 inom privat sektor. Offentlig sektor hade den största ökningen där antalet lediga jobb ökade med 64 procent. Totalt fanns 9 100 lediga jobb i offentlig sektor.

Antalet vakanser, den akuta arbetskraftsbristen, i privat sektor uppgick till 19 400 vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år. Av dem fanns 8 900 i Stockholms län.

Definitioner och förklaringar
Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)

Lönesumman ska omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som ska tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad

Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad

Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Exempel på verksamhet som branschen Företagsservicetjänster omfattar är juridik, redovisning och bokföring, bemanning och rekrytering m.m.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar
Anders Eklund
Tfn 019-17 62 44
E-post fornamn.eklund2@scb.se
Frida Johannesson
Tfn 019-17 64 88
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.