Statistiska centralbyrån, SCB

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:37 CET

Arbetskraftsundersökningen i oktober 2006:

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar

Antalet sysselsatta ökade i oktober jämfört med oktober 2005. Ökningen avser både fast och tidsbegränsat anställda. Arbetade timmar i genomsnitt per vecka fortsätter att öka, jämfört med för ett år sedan. Arbetslösheten minskade och var i oktober 4,6 procent av arbetskraften, vilket är en procentenhet lägre än för ett år sedan.

I regeringens budgetproposition för 2007 skrivs att regeringen har för avsikt att upphäva regeringens beslut den 18 december 1986 om definition av begrepp i arbetskraftsundersökningarna så snart det kan ske med bibehållen kontinuitet och kvalitet i arbetsmarknadsstatistiken. Ett beslut om upphävande har ännu inte fattats. Det innebär att SCB fortsätter att redovisa arbetslösheten som tidigare. Mer information.

Antalet sysselsatta var i oktober 4 384 000, vilket är en ökning med 146 000 sedan oktober 2005. Det är både fast och tidsbegränsat anställda som ökat. Antal sysselsatta inom privat sektor har ökat med 119 000.

Bland de sysselsatta ökade antalet heltidsarbetande samt deltidsarbetande med arbetstiden 20-34 timmar per vecka. Ökningen uppgick till 88 000 respektive 48 000.

Av de sysselsatta var 39 000 (±8 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Befolkningen i åldern 16-64 år har på ett år ökat med 62 000 personer varav 34 000 är ungdomar 16-24 år. Den totala andelen sysselsatta i procent av befolkningen har ökat, jämfört med oktober 2005. Den största ökningen finns inom gruppen 16-24 år och där är det andelen män som ökat.

Deltagande i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. I oktober ökade antalet i sådana program med cirka 22 000 jämfört med oktober 2005. Därav hade närmare 19 000 ett plusjobb, ett program som infördes januari 2006.

Arbetslösheten minskar - 4,6 procent i oktober
Andelen arbetslösa har minskat till 4,6 procent av arbetskraften jämfört med 5,6 procent i oktober 2005. Även antalet arbetslösa har minskat. I oktober var 211 000 arbetslösa jämfört med 254 000 i oktober förra året. Minskningen gäller både män och kvinnor.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16-24 år är fortsatt hög och var i oktober 12,4 (±1,8) procent av arbetskraften.

Antalet heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete var i oktober 76 000 (±11 000). I internationell statistik förs de till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Mer information.

Enligt statistik från AMS deltog i slutet av oktober 155 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadsprogram, en ökning med närmare 25 000 på ett år.

Arbetade timmar fortsätter öka
Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka var i oktober 149,8 (±1,5) miljoner jämfört med 145,0 miljoner i oktober för ett år sedan. Ökningen är cirka 3 procent. Övertidsuttaget har ökat med 0,7 miljoner timmar. Antalet personer i arbete har ökat med 135 000 jämfört med oktober 2005.

Av de arbetade timmarna i oktober i år utfördes 1,4 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Tabeller och diagram på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182810.asp


SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU)

Definitioner och förklaringar

AKU avser, om inget annat anges, 16-64 år.
Se även information på SCB:s webbplats, länk: AKU-definitioner och förklaringar.
AKU-tabeller finns avgiftsfritt på www.scb.se/aku.

Ny AKU: EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning
I och med AKU april 2005 (31 maj) infördes helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta medför att AKU-data från och med april 2005 inte är helt jämförbara med tidigare publicerade data. From april 2006 är resultaten direkt jämförbara med motsvarande månad för ett år sedan. Information om EU-harmoniserad AKU.

Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

AMS-statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende Arbetskraftsundersökningen i november publiceras 2006-12-14 kl. 09:30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Raitis Sedlenieks
Tfn 08-506 948 88, AKU-mobil: 070-307 48 50
E-post raitis.sedlenieks@scb.se

Gunilla Widlund
Tfn 08-506 946 51
E-post gunilla.widlund@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.