Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Årsstämmokommuniké - Systematisk Kapitalförvaltning AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 14:43 CEST

(Aktietorget: SYKA KV)

* Ulf Christiansson, Stefan Norrsell och Arild Russ omvaldes till ledamöter i styrelsen.
Till nya ledamöter valdes avokat Martin Jönsson och Björn Falk. Till suppleanter valdes Per Erlandsson och Bo-Göran Hansen.

* Stämman beslutade att bolagets säte skall vara Malmö.

Vid Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige ABs årsstämma på fredagen omvaldes Ulf Christiansson, Stefan Norrsell och Arild Russ till ledamöter i styrelsen. Till nya ledamöter valdes advokat Martin Jönsson från advokatbyrån Moll Wenden samt Björn Falk, VD i Systematisk Rådgivning. Till Suppleanter valdes Per Erlandsson, ordförande i Golf Store AB o tidigare informationsdirektör i PLM/Rexam, samt Bo-Göran Hanssen vVD/ekonomichef i Systematiska Fonder.

I sitt stämmoanförande framhöll VD Arild Russ bl a att "Även om det gångna året inte alls har motsvarat våra förväntningar, råder det ingen tvekan om att vi är ett mycket bättre företag i dag än för ett år sedan. Vi jobbar med högre kvalitet till lägre kostnader och vi fortsätter ständigt att förbättra. Självklart är bolaget inte oberört av finanskrisen. Både fondbolaget och rådgivningsbolaget hade en svår höst. Fondbolaget resultatutveckling är ett resultat av kundernas nervositet och utflöde från fonderna i kombination med utebliven performance fee som ett resultat av förvaltningsutfallet. För Rådgivningsbolaget var orsaken i första hand en effekt av att omstruktureringen i Stockholm, än en avmattning av marknaden för bolagets produkter. Omstruktureringen drog ut på tiden och slutfördes först under Q4 genom att callcentret först stängdes 2009-01-31. Efterfrågan på bolagets tjänster samt produkter märker ingen nedgång och det nya året har startat väl i nivå med plan. Rådgivningsbolaget har belastats med väsentligt ökade kostnader i samband med verksamhetens uppbyggnad av det nya callcentret i Malmö samt rekrytering av nya rådgivare under 2008. Förvärvet av RAN AG förväntas bidraga väsentligt till koncernens resultat under 2009."
VD Arild Russ avslutade sitt stämmoanförande med att säga:
"Det finns inga indikationer på att vår affärsmodell måste revideras. Den plan vi lade i samband med marknadsintroduktionen i oktober 2007 följer vi fortfarande. Det vi sade då det gäller än. Vi kommer dit vi skall men med nuvarande kunskap, om finanskrisen och konjunkturen, kommer det att ta längre tid än beräknat.
Vi kommer dit m h a lite mer tid samt hårdare och kostnadseffektivare arbete. Jag och mina kollegor i företaget är övertygade om det systematiska arbetssättet i alla verksamhetsgrenar leder till framgång för oss alla."

Stämman beslöt att ändra det av styrelsen föreslagna styrelsearvodet och beslutade att detta skall uppgå till maximalt 11 basbelopp varav ordförande erhåller 3 basbelopp och ledamot 2 basbelopp. För ledamot vilka uppbär lön från något av koncernens bolag skall inget styrelsearvode utgå.

Styrelsen fick stämmans bemyndigande att emittera högst 10 % nya aktier m m för bl a likvid vid förvärv.
Frågor besvaras av VD Arild Russ 0771-556 556.

Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) - noterat på Aktietorget - finns på www.systematiska.com.

Malmö den 27 mars 2009
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)